Search


PDF Archive search engine
Last database update: 24 October at 14:38 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «przepisy»:


Total: 120 results - 0.053 seconds

lex-dz-u-2016-40-t-j-fundacje 100%

1, mają zastosowanie przepisy dotyczące ustalenia statutu przez fundatora.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/13/lex-dz-u-2016-40-t-j-fundacje/

13/01/2017 www.pdf-archive.com

PRZEPISY-GRY-2013-2016 99%

Przepisy gry w piłkę siatkową 2013 - 2016 Oficjalne tłumaczenie Przepisy zatwierdzone przez 33 Kongres FIVB 2012 Kolorem czerwonym wyróżniono zmiany w treści przepisów Obowiązują w Polsce od 1 września 2013 Oficjalne tłumaczenie Przepisów gry w piłkę siatkową 1 SPIS TREŚCI 1.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/14/przepisy-gry-2013-2016/

14/08/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN GRY TERENOWEJ 99%

PRZEPISY OGÓLNE 1. ... PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE II.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/07/regulamin-gry-terenowej/

07/12/2015 www.pdf-archive.com

poradnik sam slowacja 2016 96%

WYKROCZENIA W RUCHU DROGOWYM NA SŁOWACJI OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 ROKU Od 1 stycznia 2016 roku u naszych sąsiadów weszły w życie nowe przepisy, które najbardziej uderzą w lubiących mocniej nadepnąć na pedał gazu.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/poradnik-sam-slowacja-2016/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

raport wsi 92%

„Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego” oraz o innych działaniach wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Strona 1 z 374 Spis treści Wstęp 1.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/04/raport-wsi/

04/06/2015 www.pdf-archive.com

Prawo ochrony środowiska 92%

Przepisy postanowień dyrektyw UE zostały przeniesione do prawa polskiego.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/13/prawo-ochrony-rodowiska/

13/02/2015 www.pdf-archive.com

OŚWIADCZENIEzgodaRodzica 90%

Mój podopieczny / podopieczna zna przepisy prawa w zakresie poruszania się po drogach publicznych.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/o-wiadczeniezgodarodzica/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

wzor-umowa-o-praktyke-absolwencka-z-omowieniem 90%

Do spraw w niej nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy o praktykach absolwenckich oraz wskazane w tej ustawie przepisy Kodeksu pracy.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/06/wzor-umowa-o-praktyke-absolwencka-z-omowieniem/

06/09/2017 www.pdf-archive.com

Karta Charakterystyki - PP HP548R.PDF 87%

list EWG (UE) i innych znanych nam źródeł materiał nie wymaga oznaczenia Należy uwzględnić takie środki ostrożności jak przy obchodzeniu się z chemikaliami - Przepisy poszczególnych krajów:

https://www.pdf-archive.com/2016/04/02/karta-charakterystyki-pp-hp548r/

02/04/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin Liga 86%

PRZEPISY GRY 1.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/27/regulamin-liga/

27/11/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin hurtownia warzyw i owocow 86%

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

https://www.pdf-archive.com/2015/07/01/regulamin-hurtownia-warzyw-i-owocow/

01/07/2015 www.pdf-archive.com

regulamin bon 50zl-mastercard-gg-akcja-specjalna 85%

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/28/regulamin-bon-50zl-mastercard-gg-akcja-specjalna/

28/12/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin Konkursu Fb 85%

§ 5 POSTANOWIENIE KOŃCOWE W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/24/regulamin-konkursu-fb/

24/08/2016 www.pdf-archive.com

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 80%

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/31/regulamin-akcji-promocyjnej/

31/08/2016 www.pdf-archive.com

Postępowanie sądowo-administracyjne 80%

„przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/12/post-powanie-s-dowo-administracyjne/

12/05/2014 www.pdf-archive.com

Odp na pytania 79%

ujemne konsekwencje dotykające podmiot ponoszący odpowiedzialność (charakter osobisty lub majątkowy) Odpowiedzialność cywilna W sposób znacznie szerszy niż w dotychczasowej ustawie ogólnej[2] potraktowane zostały przepisy o odpowiedzialności cywilnej, w których przede wszystkim uznano konieczność ochrony środowiska jako dobra wspólnego.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/13/odp-na-pytania/

13/02/2015 www.pdf-archive.com

TermsAndCondition.PDF 78%

1.5 W przypadku Klientów, nie będących konsumentami, zasady odstąpienia od umowy regulują przepisy kodeksu cywilnego, o ile niniejsze przepisy nie stanowią inaczej.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/03/termsandcondition/

03/02/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu fotograficznego nasz.PDF 76%

Przepisy Ogólne 1. ... Przepisy dotyczące prac konkursowych:

https://www.pdf-archive.com/2016/08/12/regulamin-konkursu-fotograficznego-nasz/

12/08/2016 www.pdf-archive.com

Kopia Lakeside KODEKS CYWILNY 73%

Art.​​ 17.1​ ​​ §​​ 1.​​Do​​jednostek​​organizacyjnych​​niebędących​​osobami​​prawnymi,​​którym ustawa​​ przyznaje​​zdolność​​prawną,​​stosuje​​się​​odpowiednio​​przepisy​​o​​osobach prawnych.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/kopia-lakeside-kodeks-cywilny/

25/09/2017 www.pdf-archive.com

regulamin 72%

Organizator zastrzega sobie prawo zablokowania Użytkownika, który nie przestrzega zasad niniejszego Regulaminu, nie ukończył 18 roku życia, narusza obowiązujące przepisy prawa, narusza ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego lub normy społeczne.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/08/regulamin/

08/11/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN 72%

• W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

https://www.pdf-archive.com/2020/01/07/regulamin/

07/01/2020 www.pdf-archive.com

BIBLIOGRAFIA ZALACZNIKOWA 70%

Każdy oddzielny opis bibliograficzny to odpowiednio uporządkowany zespół danych o wykorzystanym dokumencie (książce, jej fragmencie, artykule z czasopisma itp.) Istnieją przepisy, które wyraźnie mówią, w jaki sposób należy sporządzać opis książki, artykułu czy ich fragmentów.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/13/bibliografia-zalacznikowa/

13/03/2014 www.pdf-archive.com

CZAS PRACY 17.03.2015 70%

"WYBRANE PRZEPISY W PRAWIE PRACY W 2015 r.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/25/czas-pracy-17-03-2015/

25/02/2015 www.pdf-archive.com

umowa kupna-sprzedazy 70%

§7 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie, zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/06/umowa-kupna-sprzedazy/

06/08/2015 www.pdf-archive.com

umowa kupna sprzedazy samochodu 70%

§7 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/08/umowa-kupna-sprzedazy-samochodu/

07/04/2018 www.pdf-archive.com