Search


PDF Archive search engine
Last database update: 07 May at 22:28 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «regulaminie»:


Total: 100 results - 0.071 seconds

Regulamin Puchar Polski 100%

Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:

https://www.pdf-archive.com/2016/05/01/regulamin-puchar-polski/

01/05/2016 www.pdf-archive.com

Universe+ 49 zl 12 m dla Abonentow 96%

Umowa), Regulaminie świadczenia usług z dnia 19 marca 2013 r.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/11/universe-49-zl-12-m-dla-abonentow/

11/02/2014 www.pdf-archive.com

Zapuść wąsa dla jaj i wygraj bilet na Puchar Polski 94%

Regulamin konkursu „Zapuść wąsa dla jaj i wygraj bilet na Puchar Polski” §1 [Definicje] Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

https://www.pdf-archive.com/2019/11/27/zapu-wsa-dla-jaj-i-wygraj-bilet-na-puchar-polski/

27/11/2019 www.pdf-archive.com

Znajdź nas w Wodnym Parku i strzel sobie z nami fotkę 94%

Regulamin konkursu „Znajdź nas w Wodnym Parku i strzel sobie z nimi fotkę” §1 [Definicje] Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

https://www.pdf-archive.com/2019/10/28/znajd-nas-w-wodnym-parku-i-strzel-sobie-z-nami-fotk/

28/10/2019 www.pdf-archive.com

regulamin-promocji---doladowania-plus 6 grudnia 91%

DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

https://www.pdf-archive.com/2015/12/08/regulamin-promocji-doladowania-plus-6-grudnia/

08/12/2015 www.pdf-archive.com

regulamin-2018 90%

Uczestnik Promocji – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie trwania Promocji jest posiadaczem Rachunku Karty World Elite™ MasterCard®/ MasterCard® World Signia™, do którego przypisana jest jedna lub kilka Kart i w ramach, którego zaksięgowana została, co najmniej jedna Transakcja Bezgotówkowa, spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa w Promocji, określone w niniejszym Regulaminie.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/10/regulamin-2018/

10/01/2018 www.pdf-archive.com

CANAL+ PLATINUM 0 zl 12 m dla Abonentow nowa stopka 90%

Dostawca usług świadczy usługi objęte niniejszą Promocją na warunkach określonych w niniejszych Warunkach Promocji, Regulaminie świadczenia usług z dnia 19 marca 2013 r.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/11/canal-platinum-0-zl-12-m-dla-abonentow-nowa-stopka/

11/02/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin (1) (1) 90%

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/24/regulamin-1-1/

24/11/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu warsztaty, sypialnia, że hoo hooo 90%

sypialnia, że hoo hooo!” prowadzony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/15/regulamin-konkursu-warsztaty-sypialnia-e-hoo-hooo/

15/01/2018 www.pdf-archive.com

regulamin bon 50zl-mastercard-gg-akcja-specjalna 87%

Udział uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie http://www.bdsklep.pl/regulamin,s-58 15.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/28/regulamin-bon-50zl-mastercard-gg-akcja-specjalna/

28/12/2015 www.pdf-archive.com

I C 3694 15 SR Warszawa kredyt waloryzowany 87%

- kredyt zostanie wypłacony w złotych na zasadach opisanych w Regulaminie, a w związku z wypłatą kredytu w złotych mogą pojawić się różnice kursowe.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/22/i-c-3694-15-sr-warszawa-kredyt-waloryzowany/

22/05/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin turnieju CS 86%

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

https://www.pdf-archive.com/2020/03/13/regulamin-turnieju-cs/

13/03/2020 www.pdf-archive.com

wkpp regulamin 2017 86%

W przepadku nie dotrzymania któregoś z zawartych w regulaminie wymogów uczestnictwa w kursie, zgłoszenie zostanie odrzucone.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/27/wkpp-regulamin-2017/

27/09/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN WIRTUALNY PRAWNIK ZAWIERCIE 85%

Wykonawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, w przypadku gdy z treści opisu, załączonego pliku lub z innych informacji udzielonych przez zamawiającego wynika konieczność bezpośredniego udzielenia porady przez wykonawcę albo obejmuje skomplikowany stan prawny, który uniemożliwia udzielenie porady w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/06/regulamin-wirtualny-prawnik-zawiercie/

06/03/2014 www.pdf-archive.com

regulamin 85%

Usługa oferowana jest od dnia 27.07.2017 § 2 Definicje Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

https://www.pdf-archive.com/2017/11/08/regulamin/

08/11/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin Turnieju PL 84%

Konfiguracja wykraczająca poza standardowe oraz dozwolone normy wskazane w Regulaminie.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/23/regulamin-turnieju-pl/

23/07/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin-Turnieju1 84%

Konfiguracja wykraczająca poza standardowe oraz dozwolone normy wskazane w Regulaminie.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/15/regulamin-turnieju1/

15/07/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin turnieju CS go 2 edycja 83%

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

https://www.pdf-archive.com/2020/03/31/regulamin-turnieju-cs--go-2-edycja/

31/03/2020 www.pdf-archive.com

Regulamin.PDF 82%

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/24/regulamin/

24/02/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu na Facebooku 82%

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie;

https://www.pdf-archive.com/2017/12/08/regulamin-konkursu-na-facebooku/

08/12/2017 www.pdf-archive.com

II C 2078 16 (SR Wawa Wola Raiff Polbank odfrankowienie) 81%

Wniosek dotyczył kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego na kwotę złożyli również 150 000,00 zł na okres 180 mlesięc oświadczenie, że zostali zapoznani przez pracownika banku z kwestią ryzyka kursowego w przypadku udzielenia kredytu indeksowanego do waluty obcej, będąc w pełni świadomymi ryzyka kursowego, zrezygnowali z możliwości zaciągnięcia kredytu w złotych 1 dokonali wyboru zaciągnięcia kredytu Indeksowanego do waluty obcej, znane im były postanowienia regulaminu kredytu hipotecznego udzielanego przez Polbank EFG., zostali poinformowany, że aktualne wysokości kursów waluty obcej dostępne są w placówkach banku oraz że są świadomy ponoszenia ryzyka kursowego związanego z wahaniem kursów waluty, do której indeksowany jest kredyt, ryzyko kursowe ma wpływ na wysokość zobowiązania względem banku, wynikającego z umowy o kredyt oraz na wysokość rat spłat)' kredytu, kredyt zostanie wypłacony w złotych na zasadach opisanych w regulaminie, saldo zadłużenia kredytu wyrażone Jest w walude obcej, raty kredytu wyrażone są w walude obcej i podlegają spłacie w złotych na zasadach opisanych w regulaminie.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/19/ii-c-2078-16-sr-wawa-wola-raiff-polbank-odfrankowienie/

19/12/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu na FB 80%

Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/16/regulamin-konkursu-na-fb/

16/07/2015 www.pdf-archive.com

Zdobądź z nami Malbork - regulamin konkursu 78%

5.5 konieczność dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie nie dających się usunąć w wyniku wykładni jego postanowień.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/24/zdob-d-z-nami-malbork-regulamin-konkursu/

24/06/2017 www.pdf-archive.com

SO Warszwa XXVII Ca 3360 16 78%

1 umowy Bank udzielał Kredytobiorcy kredytu w kwocie, na cel i na warunkach określonych w umowie, zaś Kredytobiorca zobowiązywał się do korzystania z kredytu na warunkach określonych w umowie i regulaminie oraz zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami, opłatami, prowizjami i innymi kosztami w terminach spłaty określonych w umowie.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/15/so-warszwa-xxvii-ca-3360-16/

15/03/2017 www.pdf-archive.com

Konkurs - rymowanka 78%

5.5 konieczność dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie nie dających się usunąć w wyniku wykładni jego postanowień.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/konkurs-rymowanka/

13/10/2017 www.pdf-archive.com