Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «rekao»:


Total: 22 results - 0.023 seconds

4.1.2006 100%

Ovo selo je u ratu potpuno razoreno, a ku}e nisu obnovljene", rekao je Arlovi}.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/4-1-2006/

19/10/2011 www.pdf-archive.com

26.07.2011 98%

Komarica je rekao da je ljudima krivo {to ju~e na godi{njici nije bilo op{tinskih, entitetskih i dr`a- @rtve i djeca Obk!nmb!}b!asuwb!Hp!sbo!Nb!ub!op!wj~!jnbp!kf!25!hp!ej!ob-!epl!kf!obk!tub!sj!kb!Tuj!qp!Ej!nb•!jnbp!93!hp!ej!.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-07-2011/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

26.07.2006 93%

Ju~e je u pomen na stradanje Hrvata misu zadu{nicu za nevino ubijene slu`io biskup banjolu~ki Franjo Komarica, koji je rekao da za zlo~ine u tom selu i na podru~ju `upe Stara Rijeka jo{ niko nije odgovarao pred Ha{kim tribunalom.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-07-2006/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

komšić 91%

‘’Na stranu ratne zasluge i herojstvo, ratni zlo~in zaslu`uje kaznu bez obzira ko je u pitanju’’, rekao je Kom{i}, komentari{u}i televizijske snimke na kojima ratni komandant 5.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/kom-i/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

26.07.2005 91%

Sve{tenik Majki} je rekao da su tom prilikom polupana stakla na crkvi i razbijeno jedno od vakuumiranih stakala, a da su u crkvenom dvori{tu prona|ene fla{e od piva i odba~ene kamenice kojima su razbijana stakla na crkvi.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-07-2005/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

02 80%

Dodik je rekao da je potrebno ulo`iti dodatne napore kako bi BiH dobila bezvizni re`im i ispunila uslove za dobijanje statusa kandidata za Evropsku uniju.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/02/

19/10/2011 www.pdf-archive.com

Istinaoistini 76%

U kabinetu ih stavljaju pod navodnike, ali, kada sam dobio rešenje o zaposlenju, ništa nije bio pod navodnicima, niko mi, za sve ove godine, nije rekao da ne radim svoj posao kako treba, da ne treba da primam platu.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/27/istinaoistini/

27/03/2017 www.pdf-archive.com

ČLANAK 73%

Ciljevi zlo~ina Na jednoj od ranijih misa zadu{nica u ovoj crkvi, banjalu~ki biskup Komarica je rekao da su dobro poznata imena odgovornih za zlo~in u Bri{evu:

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/lanak/

19/10/2011 www.pdf-archive.com

11.09.2008 71%

Rekao sam ljudima u Banjoj Luci kada smo razgovarali o ovome:

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/11-09-2008/

19/10/2011 www.pdf-archive.com

28.10.2007 69%

Njihovi problemi su te`ina `ivota i, kako nam je rekao jedan od njih, Jovan Karaka{ iz Lu{ci Palanke, osje}aj potpune zaboravljenosti.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/28-10-2007/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 6 67%

l'etar zarKovlc Dragutin Pelikan Ivana Novakovii Rajka Balai Slatina - hrvatski primjer grada po mjeri svakog dovjeka SLATINA - Volontcri Crvenoga kriza u Slatini imaju srciu da su u gradu i na podru6ju gdjc lokalna i regionelna samouprava imaju razumrjevanja i osjedaja za tu djelatnost, jer samo na takvim podruijima Crveni kriz moze joi vise postiii, rekao jc preds.jednik Hrvatskoga Crvenog kriza Jadranko Cmia na sve6anoj sjednici Gradskog vijeia Slatine u prigodi blagdana gadskog zastitnika sv.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-6/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

Tovarici WEB 48%

Nakon što je napustio samostan, kako je sam rekao, “taj brlog lijenosti i pohote”, posvetio se studiju medicine.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/24/tovarici-web/

24/01/2017 www.pdf-archive.com

Imperijalistička Okupacija Balkana 47%

čiji je sin Nick, dok mu je nudio guvernersko mjesto Nevade, rekao filmskom režiseru Aaron Russo-u o 9/11, prije nego što se i dogodilo.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/23/imperijalisti-ka-okupacija-balkana/

23/10/2013 www.pdf-archive.com

Ana-diplomski 45%

Ako bi danas pitali Bila Gejtsa šta je za njega najvažnija osobina njegove 4 kompanije, verovatno bi sa ponosom rekao da je to što je ona inovativna.

https://www.pdf-archive.com/2013/11/21/ana-diplomski/

21/11/2013 www.pdf-archive.com

100 cinjenica o suboti 44%

Isus je rekao da je subota načinjena za čovjeka (Marko 2,27);

https://www.pdf-archive.com/2012/10/03/100-cinjenica-o-suboti/

03/10/2012 www.pdf-archive.com

ivo i ana barišić 44%

On je rekao da se SO Prijedor jo{ nije izjasnila o na~inu dodjele ovih sredstava.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/ivo-i-ana-bari-i/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

Djordje Balasevic knjige-Dodir svile 35%

Urednik "Jugotona", gospon Kundić, rekao mi je da je pjesma potpuni promašaj, ali da će je oni ipak objaviti, u nadi da ću ja kad-tad ponoviti "Razdeljak"...

https://www.pdf-archive.com/2013/03/25/djordje-balasevic-knjige-dodir-svile/

25/03/2013 www.pdf-archive.com

komentar risale ASLU DIN 30%

Rekao je, Allah mu se smilovao:

https://www.pdf-archive.com/2016/11/24/komentar-risale-aslu-din/

24/11/2016 www.pdf-archive.com

plur 2 28%

C, jedan od tvoraca ovog smjera rekao, da je to istovremeno “techno for girls” i “house for boys”.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-2/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

plur 3 25%

“Blago siromašnima duhom, jer njihovo je kraljevstvo nebesko” rekao je jednom jedan pametan èovjek, ali mi kažemo “Ne, hvala, mi volimo KAOS i sretniji smo bivajuæi povremeno rastrzani mislima, bivajuæi zabrinuti, bivajuæi ponekad naizgled ludi i neurotièni...”.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-3/

16/02/2015 www.pdf-archive.com