Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «reproduktor»:


Total: 15 results - 0.057 seconds

111936-312892777 100%

Reproduktor, frekvenční výhybka, reprosoustava Počet stran: ... Reproduktor ..........................................................................................................................

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/111936-312892777/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

EAK2010 L09 VentedBox 96%

Reproduktor v basreflexovej ozvučnici doc.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/eak2010-l09-ventedbox/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS1-9 Stavíme reprosustavy 95%

Jak známo, nejdùležitìjší souèástí každé reproduktorové soustavy je reproduktor, anebo èastìji reproduktory.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs1-9-stav-me-reprosustavy/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS komplet 85%

Reproduktor jakožto elektrický pøedmìt má zpravidla jednu dvojici svorek.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs-komplet/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS10-19 81%

Pøipomeòme si, že dynamický reproduktor se sám o sobì chová jako horní propust se strmostí 12 dB na oktávu, což má na chování výsledné elektroakustické soustavy podstatný vliv.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs10-19/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

mereni 1 81%

Teorie u ´ lohy C a) hloubky C v´yˇsky hloubky L v´yˇsky Pokud chceme reprodukovat akustick´ y sign´al v cel´em slyˇsiteln´em kmitoˇctov´em p´asmu, ˇreknˇeme od 30 Hz do 20 kHz, s n´ızk´ ym zkreslen´ım a dostateˇcn´ ym akustick´ ym v´ ykonem, mus´ıme kmitoˇctov´e p´asmo rozdˇelit a pouˇz´ıt v´ıce reproduktor˚ u.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/mereni-1/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

mereni 2 77%

Reproduktor budeme postupně budit z generátoru různými frekvencemi.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/mereni-2/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS20-29 75%

Bohumil Sýkora Dejme tomu, že se nám podařilo nalézt basový, vysokotónový a případně také středotónový reproduktor, které splňují naše požadavky na kvalitu reprodukce.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs20-29/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

diplomka 65%

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE Martin Deutschl 2012 1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA OPTIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Měření frekvenčních charakteristik mikrofonů a reproduktorů Autor:

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/diplomka/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

repase reprosoustav 62%

Jednak můžete snadno ublížit zesilovači v případě, že je v soustavách vážná závada, jednak vlivem stárnutí součástek výhybky můžete snadno – a celkem zbytečně – zničit některý reproduktor.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/repase-reprosoustav/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS30-39 61%

Reproduktor je po mechanické stránce soustava, která se (jak již bylo døíve øeèeno) chová jako hornopropustný filtr druhého stupnì, tedy s limitní strmostí 12 dB na oktávu.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs30-39/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

Cenik-Seas-2012-leden 59%

Provádíme m ení a návrh reprosoustav a reproduktor .

https://www.pdf-archive.com/2012/02/15/cenik-seas-2012-leden/

15/02/2012 www.pdf-archive.com

skvor 57%

Prezentace obsahuje 97 snímků, které v úvodu přinášejí stručný pohled do historie akustiky a dále některá nekonvenční řešení elektroakustických měničů – elektrostatický výškový tlakový reproduktor prof.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/skvor/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

mereni 3 53%

Teorie u ´ lohy Elektrodynamick´ y reproduktor v uzavˇren´e ozvuˇcnici lze pro u ´ˇcely anal´ yzy nahradit pomoc´ı elektro-mechanick´ ych a elektro-akustick´ ych analogi´ı n´ahradn´ım schamatem podle obr.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/mereni-3/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS40-48 38%

2b, na kterém je ukázka, jak by asi vypadal takový pøenos pro basový mìniè o prùmìru 15 až 20 cm v ozvuènici obvyklých rozmìrù (nejedná se o žádný konkrétní reproduktor).

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs40-48/

06/09/2014 www.pdf-archive.com