Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «reproduktoru»:


Total: 14 results - 0.03 seconds

mereni 3 100%

ˇ REN ˇ ´I PARAMETR˚ ´ ME U ELEKTRODYNAMICKEHO REPRODUKTORU ´ Ukoly 1.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/mereni-3/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS1-9 Stavíme reprosustavy 98%

Energetická úèinnost produkce zvuku mùže být vyjádøena procenty, jak je to obvyklé v technice všeobecnì, u reproduktorù se ale èastìji používá tzv.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs1-9-stav-me-reprosustavy/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

111936-312892777 96%

Funkce reproduktoru...................................................................................................... ... Náhradní schéma elektrodynamického reproduktoru ...................................................

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/111936-312892777/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

repase reprosoustav 95%

Reproduktory bývají v soustavách zapojeny s různou polaritou a nemusí tedy automaticky znamenat, že červený vodič vždy přijde připojit na červeně označenou svorku reproduktoru.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/repase-reprosoustav/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS20-29 92%

To v podstatě platí i o středotónovém reproduktoru, u basového to již není tak kritické, pokud nejde o dvoupásmovou soustavu.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs20-29/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

mereni 2 92%

Jiří Tušil 3/17 Laboratorní cvičení EAA Měření parametrů elektrodynamického reproduktoru Úkol:

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/mereni-2/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS komplet 89%

Pokud nás zajímá chování reproduktoru z hlediska vztahu mezi napìtím na tìchto svorkách¨a proudem, který reproduktorem protéká, mùžeme reproduktor popsat s použitím náhradního schématu jistého dvojpólu, pøípadnì jednobranu.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs-komplet/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS10-19 83%

I na té se lze dost vyøádit - mùžeme mìnit mezní kmitoèty jednotlivých vìtví (a tím i dìlicí kmitoèet), mùžeme kompenzovat impedanèní charakteristiky reproduktorù a vyrovnávat rozdíly citlivostí mìnièù.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs10-19/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS30-39 83%

Na tomto kmitoètu je pro daný pøípad vzdálenost reproduktorù rovna polovinì vlnové délky.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs30-39/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

BP prace Sykora JanFINAL 1 62%

Každý výstup je ještě doplněn o 3 třetinooktávové filtry, které slouží pro případné vyrovnání charakteristiky reproduktoru.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/bp-prace-sykora-janfinal-1/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

diplomka 62%

Cílem této práce je teoretický rozbor frekvenčních charakteristik mikrofonu a reproduktoru.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/diplomka/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

mav-lab1 62%

Při měření je zejména zapotřebí brát v úvahu okolní hluk, jehož vliv je možné eliminovat vyšším vybuzením reproduktoru.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/mav-lab1/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS40-48 50%

Ozvuènice je ovšem vzduchojemem, který je namáhán promìnlivým tlakem vzduchu, jenž do nìj a z nìj pumpuje membrána reproduktoru.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs40-48/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

mereni 1 49%

Zh je impedance hlubokot´onov´eho, Zv v´ yˇskov´eho a Zs stˇredot´onov´eho reproduktoru, fd doln´ı dˇel´ıc´ı kmitoˇcet, fh horn´ı dˇel´ıc´ı kmitoˇcet pro tˇr´ıp´asmovou v´ yhybku.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/mereni-1/

10/09/2014 www.pdf-archive.com