Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «rozpowszechnianie»:


Total: 42 results - 0.018 seconds

zbiór zadań krzysztof chyla - rozwiązania 100%

Michał Peller Rzeszów 2006 Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione 1 1.1.

https://www.pdf-archive.com/2013/09/21/zbi-r-zada-krzysztof-chyla-rozwi-zania/

21/09/2013 www.pdf-archive.com

Załącznik nr 1 do Regulaminu Miejskiej Ligi Piłki Halowej 91%

52 331 43 65 hala@pumnowe.pl facebook.com/miejska.liga.pilki.halowej Załącznik nr 1 do Regulaminu Miejskiej Ligi Piłki Halowej Zgoda na udział w Miejskiej Lidze Piłki Halowej oraz zgoda na rozpowszechnianie wizerunku.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/27/za-cznik-nr-1-do-regulaminu-miejskiej-ligi-pi-ki-halowej/

27/11/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin Lech Zima Final 77%

83), oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej wraz z ewentualnymi zezwoleniami na rozpowszechnianie wizerunków Uczestników utrwalonych na zgłaszanej Pracy Konkursowej.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/30/regulamin-lech-zima-final/

30/11/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin Konkursu POPRAWIONY 75%

Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac konkursowych, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz oświadcza, że uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane na korzystanie z przesłanych prac (w tym prawa na pozowanie osób i rozpowszechnianie wizerunku), o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania przez Organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/20/regulamin-konkursu-poprawiony/

20/04/2017 www.pdf-archive.com

OŚWIADCZENIEzgoda 72%

– ponoszę pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Podopiecznego – jestem świadomy stanu zdrowia Podopiecznego i pozwala mu on na aktywny udział w zawodach kolarskich na rowerach górskich ze wszystkimi tego konsekwencjami, za co biorę pełną i wyłączną odpowiedzialność – jestem świadomy zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych i psychicznych jakie wiążą się z jazdą na rowerze górskim i nie będę rościć wobec Organizatora pretensji w przypadku ewentualnego uszczerbku na zdrowiu lub życiu Podopiecznego – jeżeli tylko stan zdrowia Podopiecznego pogorszy się, zaprzestanie on aktywnego uczestnictwa w zawodach, nawet jeżeli wiedza o jego aktualnym stanie zdrowia nie będzie poparta diagnozą lekarską – wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie wizerunku Podopiecznego w trakcie zawodów oraz w czasie, kiedy przebywa on w miejscu ich rozgrywania, za pomocą filmu, obrazu, dźwięku, słowa, oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie go za pośrednictwem wszelkich mediów dla celów informacyjnych oraz promocyjnych wyścigu – Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania lub zaniechania Podopiecznego ……………………………..……………………………………………… /data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej/

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/o-wiadczeniezgoda/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

ShardTeam Aktualizacja 1.3.3 72%

ShardTeam Kopiowanie oraz rozpowszechnianie bez podania autora tłumaczenia jest niezgodne z prawem.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/09/shardteam-aktualizacja-1-3-3/

09/09/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin kreatywneSynapsy 72%

1.Biorąc udział w konkursie zgadzasz się na rozpowszechnianie twojego wizerunku na naszym Facebooku’u, Instagramie i Snapchacie:

https://www.pdf-archive.com/2017/04/29/regulamin-kreatywnesynapsy/

29/04/2017 www.pdf-archive.com

program 71%

nr zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 razem 1 1 1 Zawodnik 1 2 Zawodnik 2 3 Zawodnik 3 N Zawodnik 2 3 B Zawodnik 3 4 Ż Zawodnik 4 5 4 Zawodnik 4 2 5 Zawodnik 5 CZ Zawodnik 1 2 8 11 CZ Zawodnik 5 CZ Zawodnik 8 9 N Zawodnik 9 3 B Zawodnik 3 14 Ż Zawodnik 14 13 CZ Zawodnik 13 7 N Zawodnik 7 Zawodnik 4 B Zawodnik 6 12 10 N 6 B Zawodnik 10 8 Ż Zawodnik 8 7 Ż Zawodnik 7 4 6 Zawodnik 6 10 CZ Zawodnik 10 7 Zawodnik 7 3 8 Zawodnik 8 11 N Zawodnik 11 9 B Zawodnik 9 12 Ż Zawodnik 12 7 CZ Zawodnik 7 13 14 N Zawodnik 12 B Zawodnik 14 1 Ż Zawodnik 1 12 9 Zawodnik 9 15 CZ Zawodnik 15 10 Zawodnik 10 4 11 Zawodnik 11 12 Zawodnik 12 14 N Zawodnik 14 16 B Zawodnik 16 13 Ż Zawodnik 13 2 14 13 CZ Zawodnik 13 13 Zawodnik 13 5 CZ Zawodnik 2 13 N Zawodnik 13 8 B Zawodnik 8 11 Ż Zawodnik 11 16 CZ Zawodnik 16 1 N Zawodnik 1 Zawodnik 3 B Zawodnik 5 15 10 N 5 B Zawodnik 10 15 Zawodnik 15 9 Ż Zawodnik 9 5 Ż Zawodnik 5 16 Zawodnik 16 14 CZ Zawodnik 14 14 Zawodnik 14 6 17 18 10 N Zawodnik 10 2 B Zawodnik 2 6 Ż Zawodnik 6 3 9 16 11 CZ Zawodnik 11 7 CZ 1 PÓŁFINAŁ N B Ż CZ 2 PÓŁFINAŁ N B Ż CZ FINAŁ Wygenerowano ze strony www.programzuzlowy.pl Ż Zawodnik 15 1 CZ Zawodnik 1 Zawodnik 8 B Zawodnik 7 17 15 N 7 B Zawodnik 15 3 Ż Zawodnik 3 10 Ż Zawodnik 10 CZ Zawodnik 4 9 8 N Zawodnik 8 12 B Zawodnik 12 16 Ż Zawodnik 16 CZ Zawodnik 6 16 N Zawodnik 16 1 B Zawodnik 1 11 Ż Zawodnik 11 12 CZ Zawodnik 12 B 10 15 B Zawodnik 15 Ż 2 Ż Zawodnik 2 Modyfikowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/19/program/

19/10/2016 www.pdf-archive.com

1 71%

1. Co jest przedmiotem prawa autorskiego?

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/1/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

Odpowiedzi do testu z Ochr 70%

wyraził zgodę na rozpowszechnianie utworu 83.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/odpowiedzi-do-testu-z-ochr/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu warsztaty, sypialnia, że hoo hooo 69%

utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet i w prasie, za pomocą druku, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlanie, nadawanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub/oraz bezprzewodowej, za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalenie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, rozpowszechnianie w sieciach telefonii komórkowej.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/15/regulamin-konkursu-warsztaty-sypialnia-e-hoo-hooo/

15/01/2018 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu na FB 67%

1) przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia Konkursu na warunkach Regulaminu, w tym do wysyłki nagród i kontaktu z Uczestnikiem, w razie przyznania mu tytułu zwycięzcy Konkursu, 2 2) dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody, opracowań Materiału w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do umieszczenia Materiału na stronach portalu, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału oraz na ich rozpowszechnianie z notą autorską obejmującą imię i nazwisko Uczestnika, 3) publikację przez Organizatora na stronach internetowych:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/16/regulamin-konkursu-na-fb/

16/07/2015 www.pdf-archive.com

Ledecka 67%

zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/17/ledecka/

17/02/2018 www.pdf-archive.com

MS All - oferta ICG Sp. z o.o. 66%

Rozpowszechnianie jakichkolwiek informacji zawartych w ofercie jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/22/ms-all-oferta-icg-sp-z-o-o/

22/07/2015 www.pdf-archive.com

LISTYAtaszeKulturalnyAdamSosnicki 62%

  LISTY ADMIRAŁA FLOTY  ARMII CZERWONEJ    Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny                                    Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny / [Listy] / 2       Redakcja:   Wydawnictwo Szkolne PWN  ul. G. Daimlera 2,  02­460 Warszawa  tel. 22 695 45 61    fax 22 831 26 16  e­mail: sekretariat@wszpwn.com.pl   http://www.wszpwn.com.pl      Korekta, skład i projekt okładki:  Adam Sośnicki      Copyright© by Wydawnictwo Szkolne PWN      Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabronione jest powielanie  i rozpowszechnianie za pomocą dowolnych środków, w tym  kopiowanie, reprodukcja czy odczyt jakiegokolwiek fragmentu  tej książki na wszelkich polach eksploatacji bez pisemnej zgody  posiadaczy praw autorskich.    All rights reserved, including the right of reproduction in whole  or part in any form.    Wydanie I    ISBN: 978­83­930440­7­8                          Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny / [Listy] / 3     Adam Sośnicki    Urodzony  w  1954  r.  w  Toruniu.  Wywodzi  się  ze  średnio  zamożnej  rodziny  szlacheckiej.  Kształcił się na Akademii Krakowskiej, w Padwie, Akademii Lwowskiej oraz Królewcu.     Posiada  rozległą  wiedzę z  zakresu literatury  antycznej, zwłaszcza  greki oraz historii  oraz  wiedzę na temat podróży w czasie ­ zwłaszcza wstecz.   Pełnił  funkcję  sekretarza  na  dworze   Zygmunta  Augusta.  Był  obecny  podczas podpisania  aktu  Unii  Lubelskiej  (1569),  towarzyszył  jako  świadek  na  zaślubinach  Stefana  Batorego  i Anny  Jagiellonki  w  1576  r.  na  Wawelu.  Pomagał  przy  odbudowie  katedry  Gdańskiej  po   spaleniu  jej  przez Prusów.   Wieloletni  aktywny  działacz  na  rzecz  repatriacji  Polaków  (głównie  z  Kresów  i  Kazachstanu).  Pracował jako członek rady nadzorczej przy budowie mostu Połanieckiego.      Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny / [Listy] / 4     Atasze Kulturalny    Urodzony  w  1461  r.,  wybitny  polski  ekonomista,  geograf,  filantrop.  Już  od  młodych  lat  musiał   zajmować  się  pracą  na  roli  tak  jak  jego  rodzice,  nie  miał  więc  zbyt  szczęśliwego  dzieciństwa. Jednak barwność wsi łowieckiej wpłynęła na jego twórczość w latach późniejszych.    Od  najmłodszych  lat  wykazywał  zainteresowanie  militariami.  Później  ujęty   w  łapance,  wysłany  do  Sztokholmu,  do  przymusowej  pracy  na  kolei. Tam  kończy zaocznie studia o profilu  wojskowym.  Skierowany  do wojska  od razu jako  oficer, lecz  stamtąd usunięto  go  ze  względu  na  zbyt młody wiek i brak doświadczenia.    Wychowany w  rodzinie w  której od zawsze  kultywowano wartości chrześcijańskie – przez  całe  życie  był  człowiekiem  głęboko  wierzącym,  cytującym  pismo  święte,  wśród  swoich  bliskich  przyjaciół miał wielu ludzi kościoła. W 1480 roku artysta kupuje nieduży, drewniany dworek  koło  Rabki  Zdroju  i  odizolowuje  się  od  ludzi,  rodziny  oraz  od  narzeczonej,  z  którą  niedługo  po  powrocie do kraju, rozstał się.   Wkrótce  wiąże  się  ze  środowiskami  pisarskimi,  za  swojego  największego  przyjaciela  uważa   Jana   Długosza.  Wszystkie  dzieła   z  tego   okresu  cechują  się  spokojem,  statyką,  eposem.  Znów jest oddany naturze, staje się jeszcze bardziej religijny.  W  tych okolicznościach  autor  pisze swoje największe  dzieło ​ “O obrotach ciał niebieskich”  przypisywane później ​ Mikołajowi Kopernikowi​ .       Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny / [Listy] / 5 Supraśl, 8 luty 2015  Hej Jędrzeju    Twój  list  dotarł  do  mnie  przypadkiem.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/23/listyataszekulturalnyadamsosnicki/

23/04/2016 www.pdf-archive.com

LISTYAtaszeKulturalnyAdamSosnicki 61%

  LISTY ADMIRAŁA FLOTY  ARMII CZERWONEJ    Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny                                    Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny ­ Listy Admirała Floty Armii Czerwonej /  [Listy]  / 2        Redakcja:   Wydawnictwo Literackie  ul. Długa 1   31­147 Kraków    tel. (+48 12) 430 00 96   e­mail: ksiegarnia@wydawnictwoliterackie.pl   www.wydawnictwoliterackie.p    Korekta, skład i projekt okładki:  Adam Sośnicki    Copyright© by Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny    Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabronione jest powielanie  i rozpowszechnianie za pomocą dowolnych środków, w tym  kopiowanie, reprodukcja czy odczyt jakiegokolwiek fragmentu  tej książki na wszelkich polach eksploatacji bez pisemnej zgody  posiadaczy praw autorskich.    All rights reserved, including the right of reproduction in whole  or part in any form.    Wydanie I    ISBN: 978­83­930440­7­8                  Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny ­ Listy Admirała Floty Armii Czerwonej /  [Listy]  / 3    Adam Sośnicki    Urodzony  w  1954  r.  w  Toruniu.  Wywodzi  się  ze  średnio  zamożnej  rodziny  szlacheckiej.  Kształcił się na Akademii Krakowskiej, w Padwie, Akademii Lwowskiej oraz Królewcu.     Posiada  rozległą  wiedzę z  zakresu literatury  antycznej, zwłaszcza  greki oraz historii  oraz  wiedzę na temat podróży w czasie ­ zwłaszcza wstecz.   Pełnił  funkcję  sekretarza  na  dworze   Zygmunta  Augusta.  Był  obecny  podczas podpisania  aktu  Unii  Lubelskiej  (1569),  towarzyszył  jako  świadek  na  zaślubinach  Stefana  Batorego  i Anny  Jagiellonki  w  1576  r.  na  Wawelu.  Pomagał  przy  odbudowie  katedry  Gdańskiej  po   spaleniu  jej  przez Prusów.   Wieloletni  aktywny  działacz  na  rzecz  repatriacji  Polaków  (głównie  z  Kresów  i  Kazachstanu).  Pracował jako członek rady nadzorczej przy budowie mostu Połanieckiego.      Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny ­ Listy Admirała Floty Armii Czerwonej /  [Listy]  / 4      Atasze Kulturalny    Urodzony  w  1461  r.,  wybitny  polski  ekonomista,  geograf,  filantrop.  Już  od  młodych  lat  musiał   zajmować  się  pracą  na  roli  tak  jak  jego  rodzice,  nie  miał  więc  zbyt  szczęśliwego  dzieciństwa. Jednak barwność wsi łowieckiej wpłynęła na jego twórczość w latach późniejszych.    Od  najmłodszych  lat  wykazywał  zainteresowanie  militariami.  Później  ujęty   w  łapance,  wysłany  do  Sztokholmu,  do  przymusowej  pracy  na  kolei. Tam  kończy zaocznie studia o profilu  wojskowym.  Skierowany  do wojska  od razu jako  oficer, lecz  stamtąd usunięto  go  ze  względu  na  zbyt młody wiek i brak doświadczenia.    Wychowany w  rodzinie w  której od zawsze  kultywowano wartości chrześcijańskie – przez  całe  życie  był  człowiekiem  głęboko  wierzącym,  cytującym  pismo  święte,  wśród  swoich  bliskich  przyjaciół miał wielu ludzi kościoła. W 1480 roku artysta kupuje nieduży, drewniany dworek  koło  Rabki  Zdroju  i  odizolowuje  się  od  ludzi,  rodziny  oraz  od  narzeczonej,  z  którą  niedługo  po  powrocie do kraju, rozstał się.   Wkrótce  wiąże  się  ze  środowiskami  pisarskimi,  za  swojego  największego  przyjaciela  uważa   Jana   Długosza.  Wszystkie  dzieła   z  tego   okresu  cechują  się  spokojem,  statyką,  eposem.  Znów jest oddany naturze, staje się jeszcze bardziej religijny.  W  tych okolicznościach  autor  pisze swoje największe  dzieło ​ “O obrotach ciał niebieskich”  przypisywane później ​ Mikołajowi Kopernikowi​ .       Adam Sośnicki, Atasze Kulturalny ­ Listy Admirała Floty Armii Czerwonej /  [Listy]  / 5  Supraśl, 8 luty 2015  Hej Jędrzeju    Twój  list  dotarł  do  mnie  przypadkiem.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/23/listyataszekulturalnyadamsosnicki-1/

23/04/2016 www.pdf-archive.com

piewnik harcerski i turystyczny 61%

wersja 1.0.0 :-) na podstawie wielu różnych źródeł (internet, wydawnictwa, notatki własne) zebrał i opracował dla celów prywatnych – rozpowszechnianie, drukowanie etc.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/11/piewnik-harcerski-i-turystyczny/

11/09/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin Zombie Walk 2017 60%

Każdy uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku na podstawie ustawy (art.81 ust.2 pr.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/30/regulamin-zombie-walk-2017/

30/08/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO MIASTO JUTRA 59%

Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, Ŝe zostały one wykonane osobiście, a w przypadku portretów uzyskano zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób portretowanych.

https://www.pdf-archive.com/2012/09/14/regulamin-konkursu-fotograficznego-miasto-jutra/

14/09/2012 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu fotograficznego nasz.PDF 56%

a) posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania, b) w przypadku zdjęć na których znajdują się osoby – posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku, c) autorskie prawa majątkowe zostają nieodpłatnie przekazane na rzecz Organizatora konkursu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na polach eksploatacji wskazanych w art.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/12/regulamin-konkursu-fotograficznego-nasz/

12/08/2016 www.pdf-archive.com

Urodziny Pluszowego Misia regulamin 55%

zwielokrotnianie i utrwalanie dowolną techniką egzemplarzy Odpowiedzi Konkursowej, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową, użyczanie oraz wprowadzanie do obrotu, tak oryginału, jak i kopii, rozpowszechnianie, w szczególności w sieci komputerową Internet, poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na liczbę nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie, reemitowanie, używanie Odpowiedzi Konkursowej w różnych formach wydawniczych i multimedialnych, w tym w reklamach i promocji w telewizji, na nośnikach papierowych, magnetycznych, optycznych i filmowych, publiczne udostępnianie Odpowiedzi Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, wprowadzanie do pamięci komputera.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/18/urodziny-pluszowego-misia-regulamin/

18/11/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin Zlotu 55%

Uczestnicy imprezy wyrażają zgodę na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego wizerunku oraz w związku z imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/06/regulamin-zlotu/

06/03/2018 www.pdf-archive.com

referat-informatyka 54%

Ich kolejną zaletą jest rozpowszechnianie wiedzy poprzez zwiększony dostęp do niej oraz prowadzą do postępu i licznych ulepszeń.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/14/referat-informatyka/

14/01/2018 www.pdf-archive.com

Regulamin 54%

b) uzyskał zgodę od bohaterów reportażu na rozpowszechnianie ich wizerunku i danych osobowych w zakresie niezbędnym dla organizacji i przeprowadzenia Konkursu i/lub wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu;

https://www.pdf-archive.com/2013/03/20/regulamin/

20/03/2013 www.pdf-archive.com

regulamin 52%

1) zwielokrotnianie każdą znaną techniką, a w szczególności techniką fotooptyczną, druku, magnetyczną lub cyfrową, 2) wprowadzanie do obrotu, 3) wprowadzanie do pamięci komputera, 4) wprowadzanie do sieci komputerowych, zarówno do sieci lokalnych, jak i do sieci Internet, 5) wykorzystanie we wszelkiej działalności reklamowej lub promocyjnej, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego lub też w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, 6) publiczne rozpowszechnianie w związku z działalnością handlową, w szczególności w charakterze znaku towarowego lub nazwy handlowej.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/23/regulamin/

23/03/2015 www.pdf-archive.com