Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 March at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «rzecz»:


Total: 100 results - 0.028 seconds

DEKLARACJA SAMORZADOWCA PIS KROTKA 100%

Łączy nas przekonanie, że samorządy są miejscem realizacji demokracji lokalnej, powinny służyć ludziom, pracować na rzecz lokalnych społeczności, stwarzać dogodne warunki do godnego życia, dbać o bezpieczeństwo mieszkańców, wspierać ich aktywność gospodarczą, budować społeczeństwo obywatelskie.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/03/deklaracja-samorzadowca-pis-krotka/

03/11/2014 www.pdf-archive.com

statut 99%

OKSW może być członkiem innych organizacji i związków sportowych działających na rzecz kultury fizycznej oraz organizacji społecznie użytecznych o podobnym profilu działania.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/05/statut/

05/09/2015 www.pdf-archive.com

I C 3575 16 SR Warszawa UNW mBank 97%

na rzecz powódki ---------------------- kwotę 10026 (dziesięć tysięcy dwadzieścia sześć) złotych 18 (osiemnaście) groszy wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 4 stycznia 2017 roku do dnia zapłaty;

https://www.pdf-archive.com/2017/06/06/i-c-3575-16-sr-warszawa-unw-mbank/

06/06/2017 www.pdf-archive.com

Ustawa 97%

4) inicjatywie lokalnej - rozumie się przez to formę współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/06/ustawa/

06/02/2015 www.pdf-archive.com

Sygn. akt II Ca 981 2016 (I C 2535 2015 K) 92%

zasądza od strony pozwanej na rzecz powodów solidarnie kwotę 600 zł (sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/02/sygn-akt-ii-ca-981-2016-i-c-2535-2015-k/

02/10/2016 www.pdf-archive.com

wystawa pomniki 91%

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

https://www.pdf-archive.com/2014/03/12/wystawa-pomniki/

12/03/2014 www.pdf-archive.com

STATUT 89%

5) Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/20/statut/

20/10/2014 www.pdf-archive.com

słownik terminów prawnych KDK 89%

15 kodeksu karnego Darowizna Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku - art.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/15/s-ownik-termin-w-prawnych-kdk/

15/03/2018 www.pdf-archive.com

Regulamin 87%

Oznacza, to, że za pośrednictwem platformy handlowej Allegro oferuje Ci możliwość zawarcia umowy o świadczenie usługi polegającej na nabyciu od sprzedającego przeze mnie, ale w Twoim imieniu i na Twoją rzecz określonej w ramach Transakcji rzeczy (dalej Usługa).

https://www.pdf-archive.com/2020/09/07/regulamin/

07/09/2020 www.pdf-archive.com

16027477010 86%

Waga rzecz. ... Waga rzecz. ... Waga rzecz.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/25/16027477010/

25/11/2016 www.pdf-archive.com

List przewozowy 86%

Waga rzecz. ... Waga rzecz. ... Waga rzecz.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/15/list-przewozowy/

15/03/2017 www.pdf-archive.com

polski kompas 2017 7 1 (1) 84%

Ogłoszona przez rząd Beaty Szydło Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju stała się już elementem polskiej gospodarki narodowej.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/polski-kompas-2017-7-1-1/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Okręgowy Elbląg I C 5 16 82%

odstępuje od obciążania powódki kosztami procesu na rzecz pozwanego.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-okr-gowy-elbl-g-i-c-5-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

Biuletyn PTA grudzień 2017 82%

W trakcie pełnienia służby na rzecz naszego środowiska organizowała liczne cykliczne i niecykliczne spotkania naukowe.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/17/biuletyn-pta-grudzie-2017/

17/12/2017 www.pdf-archive.com

II Ca 2200 16 SO Wrocław 82%

zasądza od strony pozwanej na rzecz powódki 2400 zł kosztów postępowania apelacyjnego.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2200-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

I ACa 387 16 KREDYT BANK-zwrócony do ponownego rozpoznania 81%

Sąd Okręgowy w Szczecinie oddalił powództwo i zasądził od powoda na rzecz pozwanego kwotę 7217 zł tytułem kosztów procesu.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/19/i-aca-387-16-kredyt-bank-zwr-cony-do-ponownego-rozpoznania/

19/05/2017 www.pdf-archive.com

List przewozowy 79%

Waga rzecz. ... Waga rzecz. ... Waga rzecz. ... Waga rzecz.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/16/list-przewozowy/

16/08/2015 www.pdf-archive.com

D2013000036301 79%

ww 3) innym podmiocie – rozumie się przez to agenta, zleceniobiorcę, pośrednika lub inną osobę, która na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innej umowy o podobnym charakterze dokonuje sprzedaży w imieniu lub na rzecz podatnika zobowiązanego do prowadzenia ewidencji;

https://www.pdf-archive.com/2015/04/08/d2013000036301/

08/04/2015 www.pdf-archive.com

VI C 352 16 mBank odfrankowienie SR Wawa Srodmiescie 78%

rzecz powodów spółki akcyjnej z siedzibą w na kwoty po 410,03 zł (czterysta dziesięć 03/100) złotych z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 18 sierpnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, zaś z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty;

https://www.pdf-archive.com/2017/10/06/vi-c-352-16-mbank-odfrankowienie-sr-wawa-srodmiescie/

06/10/2017 www.pdf-archive.com

Umowa-Gurmet-20 77%

powstrzymania się w okresie trwania Umowy od wykonywania jakichkolwiek usług na rzecz innych podmiotów zajmujących się usługami konkurencyjnymi do działalności Zleceniodawcy lub Klienta, albo podmiotów realizujących podobne usługi do czynności określonych w treści Umowy, h.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/15/umowa-gurmet-20/

15/09/2017 www.pdf-archive.com

I C 905 16 SO Wrocław oddal. powództwa kredytob. BZ WBK 77%

legitymującej się numerem PESEL (...) na rzecz pozwanego Banku (...) S.A z siedzibą we W.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/30/i-c-905-16-so-wroc-aw-oddal-pow-dztwa-kredytob-bz-wbk/

30/09/2017 www.pdf-archive.com

I C 113 16 SR Warszawa Śródmieście 76%

na rzecz pozwanego (...) Bank (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-113-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com