Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «rzeczypospolitej»:


Total: 100 results - 0.013 seconds

Projek Konstytucji według PiS 100%

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Projekt Prawa i Sprawiedliwości Potrzeba uchwalenia nowej konstytucji wynika dziś z konieczności przełamania wielkiego kryzysu zaufania, kryzysu, który ma różne wymiary, ale jego cechą najbardziej widoczną wydaje się wielkie zamieszanie, całkowita niejasności, co do reguł, jakie określają funkcjonowanie naszego życia społecznego i publicznego.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/25/projek-konstytucji-wed-ug-pis/

25/10/2015 www.pdf-archive.com

raport wsi 99%

„Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego” oraz o innych działaniach wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Strona 1 z 374 Spis treści Wstęp 1.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/04/raport-wsi/

04/06/2015 www.pdf-archive.com

zgoda wyjazd.PDF 95%

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej KUJAWSKO - POMORSKIE NAMIESTNICTWO HARCEREK ul.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/16/zgoda-wyjazd/

16/09/2016 www.pdf-archive.com

lex-dz-u-2016-40-t-j-fundacje 92%

[Cele fundacji] Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak:

https://www.pdf-archive.com/2017/01/13/lex-dz-u-2016-40-t-j-fundacje/

13/01/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu komentarze (+laureaci) 86%

Z uwzględnieniem charakteru Fanpage jako części Serwisu, Konkurs będzie zorganizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 29.01.2016 r.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/29/regulamin-konkursu-komentarze-laureaci/

29/01/2016 www.pdf-archive.com

Zmiany w Ordynacji Podatkowej 86%

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-28-16 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na podstawie art.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/zmiany-w-ordynacji-podatkowej/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

REJESTRACJA-MARIANA-KOWALSKIEGO Z RUCHU NARODOWEGO 86%

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza Kowalskiego WYKAZ PODPISÓW Udzielam poparcia kandydatowi na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Marianowi Januszowi Kowalskiemu w wyborach zarządzonych na 10 maja 2015 r.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/22/rejestracja-mariana-kowalskiego-z-ruchu-narodowego/

22/02/2015 www.pdf-archive.com

UBÓJ RYTUALNY TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY K 52 13 (1) 86%

akt K 52/13* W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie:

https://www.pdf-archive.com/2015/02/20/ub-j-rytualny-trybuna-konstytucyjny-k-52-13-1/

20/02/2015 www.pdf-archive.com

wymagania-na-stopnie-harc. 82%

ochotniczki/młodzika, tropicielki/wywiadowcy, pionierki/odkrywcy, samarytanki/ćwika, harcerki orlej/harcerza orlego, harcerki Rzeczypospolitej/harcerza Rzeczypospolitej.

https://www.pdf-archive.com/2013/08/11/wymagania-na-stopnie-harc/

11/08/2013 www.pdf-archive.com

Regulamin Podziel sie Prezentami OleOle 75%

Konkurs obejmuje swoim zasięgiem cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej (konkurs ogólnopolski) i jest komunikowany za pośrednictwem strony https://www.facebook.com/OleOlepl §2 Uczestnictwo w Konkursie 1.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/13/regulamin-podziel-sie-prezentami-oleole/

13/12/2013 www.pdf-archive.com

Regulamin 71%

Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od 10 do 30 marca.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/20/regulamin/

20/03/2013 www.pdf-archive.com

Ustawa 70%

1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

https://www.pdf-archive.com/2015/02/06/ustawa/

06/02/2015 www.pdf-archive.com

Plakat Nowy Sącz 67%

Tadeusz Nowak - Pełnomocnik Prawicy Okręg Nowy Sącz Rzeczypospolitej

https://www.pdf-archive.com/2011/06/20/plakat-nowy-s-cz/

20/06/2011 www.pdf-archive.com

wet giw 67%

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie potwierdzenia wystąpienia czterdziestego piatego przypadku afrykańskiego pomoru świń u dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Główny Lekarz Weterynarii informuje o potwierdzeniu wystąpienia czterdziestego piatego przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/01/wet-giw/

01/04/2015 www.pdf-archive.com

Prośba-o-wydanie-zaświadczenia-o-prawie-do-głosowania 67%

………………………, dnia………………………… ……………………………………… /imię i nazwisko/ ……………………………………… /adres/ ……………………………………… /PESEL/ Urząd ………………………………… Proszę o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/06/pro-ba-o-wydanie-za-wiadczenia-o-prawie-do-g-osowania/

06/05/2015 www.pdf-archive.com

Wykaz podpisów poparcia PSL Sejm 67%

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE WYKAZ PODPISÓW UDZIELAM POPARCIA LIŚCIE KANDYDATÓW NA POSŁÓW ZGŁASZANEJ PRZEZ KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE W OKRĘGU WYBORCZYM NR …..… W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/01/wykaz-podpis-w-poparcia-psl-sejm/

01/08/2015 www.pdf-archive.com

Wykaz podpisów poparcia PSL Senat 67%

(imię-imiona i nazwisko) ZGŁASZANEMU PRZEZ KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE W OKRĘGU WYBORCZYM NR …..… W WYBORACH DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/01/wykaz-podpis-w-poparcia-psl-senat/

01/08/2015 www.pdf-archive.com

sprawozd z dzial jedn za rok 2016 67%

W dniu 3 czerwca, na zaproszenie Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, delegacja z naszej jednostki uczestniczyła w uroczystościach upamiętniających powstanie Związku Floriańskiego, zorganizowanych w Sali Kolumnowej Sejmu.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/14/sprawozd-z-dzial-jedn-za-rok-2016/

14/01/2017 www.pdf-archive.com

Ulaskawienie1 67%

…………………………………… (miejscowość i data) …………………………… (imię i nazwisko) …………………………… (adres) …………………………… (PESEL) …………………………… (seria i nr dowodu) Szanowny Pan Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej PROŚBA O UŁASKAWIENIE IN BLANCO Szanowny Panie Prezydencie, zwracam się z uprzejmą prośbą o skorzystanie z przysługującego Panu prawa łaski i ułaskawienie mnie niżej podpisanego jeszcze przed popełnieniem przestępstwa umyślnego.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/04/ulaskawienie1/

04/06/2017 www.pdf-archive.com

180417 Wyrok war.umorzenie art. 178a par.1 k.k..PDF 67%

svgn.rlql WYRCIK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POTSKIEJ Dnia 26 marca 2019 roku Sqd Rejonowy dla Warszawy Pragi - P6lnoc w Warszawie, Vlll Wydzial Karny w skfadzie:

https://www.pdf-archive.com/2018/04/21/180417-wyrok-war-umorzenie-art-178a-par-1-k-k/

21/04/2018 www.pdf-archive.com

Analiza BAS 2012 69 (1) 66%

U  schyłku Rzeczypospolitej, ok.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/30/analiza-bas-2012-69-1/

30/09/2016 www.pdf-archive.com

celnicy85-16-Komunikat-protest SłużbY Celnej 13 maja 66%

Pikieta odbędzie się pod barwami narodowymi Rzeczypospolitej Polskiej.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/celnicy85-16-komunikat-protest-s-u-by-celnej-13-maja/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU RB 65%

Uczestnikami Konkursów mogą być wyłącznie pełnoletni użytkownicy, którzy w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

https://www.pdf-archive.com/2012/10/02/regulamin-konkursu-rb/

02/10/2012 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu 64%

Rzemieślnicza 1A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP:

https://www.pdf-archive.com/2019/09/17/regulamin-konkursu/

17/09/2019 www.pdf-archive.com

Niżnik 63%

OWU Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej zatwierdzone uchwałą Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/17/ni-nik/

17/05/2014 www.pdf-archive.com