Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «shrsoh»:


Total: 5 results - 0.013 seconds

case study 100%

Case Study 2012 Patrick Mkhize (Contra-Mestre Navarone) Capoeira Na Praia INTRODUCTION 7R ¿QG D VHQVH RI SHUVSHFWLYH IRU P\ %7HFK 3URMHFW ,¶YH GHFLGHG WR ZULWH P\ FDVH VWXG\ RQ WKH JURXS ZKHUH , ¿UVW OHDUQW DQG VWLOO SUDFWLFH DQG WHDFK &DSRHLUD &DSRHLUD 1D 3UDLD $V ZHOO DV LW¶V FXUUHQW KHDG LQVWUXFWRU 3DWULFN 0NKL]H &RQWUD 0HVWUH 1DYDURQH 6HPL 0DVWHU 1DYDURQH ,¶YH GHFLGHG WR IRFXV RQ 3DWULFN DV KH KDV EHHQ LQYROYHG LQ &DSRHLUD DOPRVW VLQFH LW KDG VWDUWHG EHHQ SUDFWLFHG LQ 'XUEDQ DV ZHOO DV KH LV D %7HFK TXDOL¿HG *UDSKLF 'HVLJQHU IURP 'XUEDQ 8QLYHUVLW\ RI 7HFKQRORJ\ ZKR FDQ SURYLGH JRRG LQVLJKW IRU WKLV VWXG\ 6(77,1* 2Q 6XQGD\ WKH WK RI )HEUXDU\ , DUULYHG DW 3DW¶V KRXVH WR VWDUW P\ LQLWLDO LQWHUYLHZ ZLWK KLP DQG ZDV ZHOFRPHG DV DOZD\V ZLWK D ZDUP JUHHWLQJ IURP KLV IDPLO\ ZKR KDYH DOVR EHHQ LQYROYHG ZLWK &DSRHLUD IRU PDQ\ <HDUV :H FKDW DERXW WKH SDVW ZHHN¶V &DSRHLUD VHVVLRQV DQ\ QHZV JRLQJ RQ LQ WKH &DSRHLUD ZRUOG RU ZKDW ZHEVLWHV ZH KDYH IRXQG ZLWK FRRO YLGHRV LQWHUHVWLQJ &DSRHLUD OLWHUDWXUH 7KLV UHOD[HG ZHOFRPH LV YHU\ W\SLFDO RI WKH QDWXUH RI RXU JURXS DQG WKH UHODWLRQVKLS ZH KDYH DV OHDGHUV DQG LQVWUXFWRUV RI &DSRHLUD 1D 3UDLD ZH DUH D JURXS RI LQGLYLGXDOV ZKR WUDLQ WRJHWKHU VRFLDOL]H WRJHWKHU DQG HYHQWXDOO\ EHFRPH LPSRUWDQW PHPEHUV RXU OLYHV PDNLQJ RXU UHODWLRQVKLSV ZLWK HDFK RWKHU JURZ GHHSHU WUDQVFHQGLQJ RXWVLGH RI WKH WUDLQLQJ VSDFH 7KLV LV QRW XQLTXH WR RXU JURXS LW KDSSHQV LQ DOO &DSRHLUD JURXSV DFURVV 6RXWK $IULFD DQG ZRUOGZLGH :KLFK LV ZK\ , SHUVRQDOO\ EHOLHYH PDQ\ VWXGHQWV FRQWLQXDOO\ UHWXUQ WR WUDLQLQJ ZHHN DIWHU ZHHN &DSRHLUD LV PRUH WKDQ MXVW D PDUWLDO DUW 2XU ERQG ZLWK LW H[FHHGV WKH SK\VLFDO ZRUNRXW LW KHOSV XV JURZ DV SHRSOH RQ PDQ\ OHYHOV +,6725<

https://www.pdf-archive.com/2012/06/18/case-study/

18/06/2012 www.pdf-archive.com

SolitaryConPam 99%

7KH 7UXWK $ERXW 6ROLWDU\ &RQILQHPHQW %DQ WKH %LQJ 6ROLWDU\ &RQILQHPHQW DOVR NQRZQ DV ´SX QLWLYH VHJUHJDWLRQµ RU ´WKH ELQJ µ PHDQV WKDW \RX DUH ORFNHG LQWR D FHOO IRU WR KRXUV D GD\ +DUYDUG 8QLYHUVLW\ 0HGLFDO 3URIHVVRU $QWXO *DZDQGH KDV UHIHUUHG WR WKH XVH RI VROLWDU\ FRQILQHPHQW DV ´OHJDOL]HG WRUWXUH µ ´$ FRQVLGHUDEOH QXPEHU RI SULVRQHUV IHOO DIWHU HYHQ D VKRUW >VROLWDU\@ FRQILQHPHQW LQWR D VHPL IDWXRXV FRQGLWLRQ IURP ZKLFK LW ZDV QH[W WR LPSRVVLEOH WR DURXVH WKHP DQG RWKHUV EHFDPH YLROHQWO\ LQVDQH RWKHUV VWLOO FRPPLWWHG VXLFLGH µ 8 6 6XSUHPH &RXUW ,Q UH 0HGOH\ 8 6 ´7KH RYHUUHOLDQFH RQ DQG LQDSSURSULDWH XVH RI VHJUHJDWLRQ KXUWV LQGLYLGXDO SULVRQHUV DQG RIILFHUV %XW WKH FRQVHTXHQFHV DUH EURDGHU WKDQ WKDW 7KH PLVXVH RI VHJUHJDWLRQ ZRUNV DJDLQVW WKH SURFHVV RI UHKDELOLWDWLQJ SHRSOH DQG WKUHDWHQV SXEOLF VDIHW\ µ 8 6 'LVWULFW &RXUW 3HRSOHV Y )LVFKHU 7KH 1HZ <RUN &LW\ -DLOV $FWLRQ &RDOLWLRQ -$&

https://www.pdf-archive.com/2012/10/03/solitaryconpam/

03/10/2012 www.pdf-archive.com

CNA-13 Dittmer 58%

http://www.jstor.org $PHULFD V RQ ,GHQWLW\ 5HIOHFWLRQV &DSWDLQ (PSLUH DQG 3RVW &XOWXUH 3RSXODU *HRSROLWLFV 'LWWPHU -DVRQ DQG 6RXWKHUQ 'HSDUWPHQW RI *HRORJ\ 8QLYHUVLW\ *HRJUDSK\ *HRUJLD 7KLV DUWLFOH LQWURGXFHV FRPLF ERRNV DV D PHGLXP DUH DQG JHRSROLWLFDO QDWLRQDO ZKLFK WKURXJK LGHQWLW\ VFULSWV QDUUDWHG 7KLV H[WHQVLRQ RI WKH OLWHUDWXUH RI XVHV WKH SRSXODU JHRSROLWLFV H[DPSOH 6HSWHPEHU SRVW $PHULFD FRPLF ERRNV WR LQWHJUDWH RI YDULRXV VWUDQGV RI WKHRU\ IURP DQG WKH VWXG\ &DSWDLQ JHRJUDSK\ SROLWLFDO QDWLRQDOLVP WR EUHDN QHZ LQ WKH RI ZLWK DQG 7KH DUWLFOH FXOWXUH JURXQG VWXG\ LGHQWLW\ EHJLQV SRSXODU JHRSROLWLFV DQ LQWURGXFWLRQ WR WKH FKDUDFWHU RI &DSWDLQ RI $PHULFD DQG D GLVFXVVLRQ RI WKH KH SOD\V LQ WKH UHVFDOLQJ UROH $PHULFDQ DQG WKH LQVWLWXWLRQDOL]DWLRQ RI WKH 7KH DUWLFOH QDWLRQ V FRQWLQXHV LGHQWLW\ VKRZLQJ E\ V\PEROLF VSDFH KRZ YLVXDO RI $PHULFDQ LQ &DSWDLQ ZHUH WR FRQVWUXFWLQJ $PHULFD FULWLFDO UHSUHVHQWDWLRQV ODQGVFDSHV JHRSROLWLFDO UHDOLWLHV $ UHDGLQJ RI SRVW RI WKH LVVXHV D QXDQFHG DQG XOWLPDWHO\ ERRN $PHULFD FRPLF UHYHDOV &DSWDLQ WKDW $PHULFD V WHUULWRULDOL]DWLRQ :RUGV FXOWXUH DPELJXRXV JHRSROLWLFDO LQWHUURJDWHV VFULSW SRVW .H\ SRSXODU $PHULFDQ $PHULFD QDWLRQDOLVP LGHQWLW\ SRVW SROLWLFV &DSWDLQ RU WKH WKH DWWDFKPHQW RI V\PEROLF WR WHUULWRU\ PHDQLQJV LV RI FUHDWLRQ V\PEROLF VKDSH 3DDVL TXRWDWLRQ IURP RU WKH FRQVWUXFWLRQ RI VFULSWV RSXODU JHRSROLWLFV PROG WKDW FRPPRQ RI SROLWLFDO HYHQWV SHUFHSWLRQV 7XDWKDLO LV 'DOE\ 6KDUS 2 DQG WKH LQ QXPHURXV %RXQGDULHV VRFLHW\ SUDFWLFHV SHQHWUDWH W R D IXOO RI E RWK Q DWLRQDO LGHQWLWLHV NH\ XQGHUVWDQGLQJ H[LVWV DQG DFKLHYHV ZKLFK WKH GLVFRXUVHV WHUULWRU\ WKURXJK DQG JOREDO RUGHUV 2QH RI WKH IXQGDPHQWDO LW LV SROLWLFDO LQVWLWXWLRQDOL]HG DVVXPSWLRQV HFRQRPLF +HQFH PHDQLQJV RI WKH SULPDU\ DQG WKH DVVR DQG RWKHU 7XDWKDLO JOREDO JHR JUDSK RU FXOWXUDO JRYHUQPHQWDO SUDFWLFHV RI WKH HDUWK V LV WKH GLYLVLRQ RI WKH D WHUULWRU\ DQG FRQFRPLWDQWO\ WKDW PDNH FLDWHG VXUIDFH LQVFULSWLRQ PHDQLQJV RI ZRUOG LQWR GLVFUHWH OLIH 7KHVH HOHPHQWV EHFRPH WHUULWRULDOL]H HDFK RQH RVWHQVLEO\ LQGH VWDWHV SDUW HYHU\GD\ WKH ZKLFK OLIH D QG D GLVFUHWH VRFLDOL]DWLRQ E\ GDLO\ WKURXJK SURFHVV VSDWLDO SHQGHQW VRYHUHLJQ HTXDO RFFXSLHG E\ DUH VRFLDOL]HG DV PHPEHUV RI WHUULWRULDO FXOWXUH RU QDWLRQ 2WKHU VFKRODUV JURXSV KDYH TXHVWLRQHG SHRSOH WKH RI VXFK VWDWHV DQG QDWLRQV RQWRORJLFDO SULPDF\ $QGHU VRQ $JQHZ RQ KRZ WKH V\PEROLF DVVRFLDWHG 2QH ZD\ LQ ZKLFK DQG KDYH FRQFHQWUDWHG PHDQLQJ ERXQGHG WHUULWRULHV DQG LGHQWLWLHV DUH FRQVWUXFWHG LV WKURXJK WKH SUR DQG ZLWK PDWHULDOL]HV WKHVH ERXQGDULHV ZKLFK D QG RI GXFWLRQ 3DDVL FXOWXUH SROLFHG FRQVXPSWLRQ SRSXODU 7KH GLYLVLRQ RI WKH LQWHUQDWLRQDO LQWR OHDGV WR WKH LQWHUQDOL]DWLRQ DQG V\PEROLF RI WKH P\WKLF SROLWLFDO V\VWHP VWDWHV UHPDLQV D ODUJHO\ LGHQWLWLHV RI QDWLRQDO VRYHUHLJQ 3RSXODU (GZDUGVRQ XQFKDOOHQJHG SUHPLVH DVSHFWV RI SRSXODU GLVFRXUVH WR WKH DVVXPS FXOWXUH LQ RWKHU LV RQH RI WKH ZD\V LQ ZKLFK ,QGHHG ZRUGV FKDOOHQJHV RI WKH LQWHUQDWLRQDO WLRQV DUH V HHQ D V D ERWK ZLWKLQ W R WKHLU FRPH X QGHUVWDQG V\VWHP FKDOOHQJHV SHRSOH SRVLWLRQ WR D PRUDO RI H[WUHPH %XVK EURDGHU D DQG ZLWKLQ DQ HYHQ FROOHFWLYH JHRJUDSK\ LPSRUWDQFH >LQ LGHQWLW\ ODUJHU WKH ILUVW *XOI 0DUVWRQ DQG 6PLWK RU VFULSW YLFWRU\ :DU@ GLG QRW MXVWLI\ JHRSROLWLFDO QDUUDWLYH VSHHFK DIWHU QRWLRQ RI WKH QDWLRQKRRG ZDV VR LPSRUWDQW QRU ZK\ LGHQWLW\ ZK\ KDYH PDGH WKH SRLQW WKDW FROOHFWLYH LWV SURWHFWLRQ GHPDQGHG WKH XOWLPDWH RI VDFULILFHV +H RI PDQ\ GLIIHUHQW LQYROYHV WKH QHJRWLDWLRQ IRUPDWLRQ WKDW KLV DXGLHQFH ZRXOG UHDOL]H WKDW D ZDU VFDOHV DVVXPHG FRQWLQXXP IURP WKH LQGLYLGXDO WKH IXOO LQFOXGLQJ Q DWLRQV WKH KDG ZKLFK LGHQ W KH K RUL]RQWDO WR WKH ZDJHG 7KXV E\ DJDLQVW QDWLRQ VRXJKW ERG\ JOREDO XQLYHUVDO WR DEROLVK D QDWLRQ ZDV QHFHVVDU\ WR DIILUP WKH VDFUHG WLW\ QH[XV DQG DURXQG WKDW UHYROYH WKH 6HOI 2WKHU LVVXHV RI QDWLRQKRRG SULQFLSOH %LOOLJ $V LQVWLWX RWKHU DV H[SODLQHG ODWHU ERXQGDU\ IRUPDWLRQ SURFHVVHV WLRQDOL]HG VWDWHV DUH EHVW XQGHUVWRRG DV DQ RQ DUH LQH[WULFDEO\ QDUUDWLYHV WR OLQNHG UHJLRQV WKURXJK JHRSROLWLFDO RI DQG OLQN 7 KLV L V D FULWLFDO WKDW HQDEOHV WHUULWRULDO RI YHUWLFDO LVVXHV V FDOH JRLQJ SURFHVV FUHDWLQJ PDLQWDLQLQJ DQG LGHRORJLHV 3DDVL GHVFULEHV WKH UHJLRQ IRU KXQGUHGV D WR DVVXPH RI PLOOLRQV RI LQGLYLGXDOV SUDFWLFHV IUHHO\ PDWLRQ LQ I RXU WKH VHFRQG RI ZKLFK LV FRPPRQ SURFHVV SDUWV SDUW LGHQWLW\ DQG WKH &XOWXUH :DUV 6FDOH +HJHPRQ\ $QQDOV $VVRFLDWLRQ RI $PHULFDQ RI WKH RI $PHULFDQ SS "

https://www.pdf-archive.com/2016/03/28/cna-13-dittmer/

28/03/2016 www.pdf-archive.com

2016 09 15 01 01tk1509 TalkTown14 PEH.PDF 44%

3(5)250$1&( $5($6 7R PDQDJH WKH :HOOQHVV 3URJUDPPH RQ VLWH 7KH SULPDU\ UROH ZLOO EH WR HGXFDWH SHHUV DERXW +,9 DQG JHQHUDO ZHOOQHVV FRRUGLQDWH DZDUHQHVV FRXQVHOOLQJ DQG WHVWLQJ VHVVLRQV RQ VLWH DQG FRPSOHWH PRQWKO\ UHSRUWV RQ WLPH &RPPXQLFDWLRQ 0DQDJHPHQW 7R HQVXUH VDWLVIDFWRU\ FOLHQW OLDLVRQ EHWZHHQ 6HUYLFH 3URYLGHU &DUHZRUNV 6$15$/ &RQWUDFWRU &RQVXOWDQW DQG RWKHU VWDNHKROGHUV &RPPXQLFDWH ZLWK WKH 3URMHFW PDQDJHU 6$15$/ RQ DOO DVSHFWV RI WKH SURJUDPPH 0DQDJH :HOOQHVV SURJUDPPH RQ VLWH ,PSOHPHQW WKH :HOOQHVV 3URJUDPPH RQ VLWH (VWDEOLVK VKRUW PHGLXP DQG ORQJ WHUP JRDOV WKURXJK 6$15$/ WKH &RQWUDFWRU DQG 6HUYLFH 3URYLGHU &DUHZRUNV 5HSUHVHQW :HOOQHVV 3URJUDPPH DW +HDOWK 6DIHW\ DQG 6LWH 0HHWLQJV 3 U R P R W H H Q U R O P H Q W L Q W R :H O O Q H V V 3URJUDPPHV DQG FR RUGLQDWH +,9 WHVWLQJ HYHQW EHWZHHQ &RQWUDFWRU DQG WKH 6HUYLFH 3URYLGHU &DUHZRUNV 0DQDJH WKH ORJLVWLFV IRU WKH $ZDUHQHVV &RXQVHOOLQJ DQG 7HVWLQJ $&7 VHVVLRQV RQ VLWH &UHDWH DQ HQDEOLQJ HQYLURQPHQW LQ WKH ZRUN SODFH WR UHGXFH VWLJPD DQG GLVFULPLQDWLRQ RI SHRSOH OLYLQJ ZLWK DQG DIIHFWHG E\ +,9 3URYLGH UHIHUUDOV LQWR ORFDO FOLQLFV 'HSDUWPHQW RI +HDOWK WR DFFHVV HIIHFWLYH WUHDWPHQW 5HSRUW PRQWKO\ WR 6HUYLFH 3URYLGHU DQG DW 550 6LWH 0HHWLQJV 3ODQQLQJ UHSRUWV QHHGV WR EH VLJQHG RII E\ WKH &RQWUDFWRU 6LWH $JHQW $WWHQG TXDUWHUO\ )RUXP )DFLOLWDWLRQ )) PHHWLQJV &UHDWH D GDWDEDVH RI DOO ZRUNHUV DQG LPPHGLDWH IDPLOLHV 3(5621$/ 5(48,5(0(176 7KH FDQGLGDWH PXVW KDYH WKH IROORZLQJ VRIW VNLOOV ([FHOOHQW YHUEDO DQG ZULWWHQ FRPPXQLFDWLRQ VNLOOV LQ UHOHYDQW ODQJXDJHV *RRG WLPH PDQDJHPHQW VNLOOV DQG D DELOLW\ WR ZRUN XQVXSHUYLVHG $FFHVVLEOH DQG ÀH[LEOH 'LVFUHWH DQG WROHUDQW $EOH WR KRQRXU FRQ¿ GHQWLDO LQIRUPDWLRQ *RRG RUJDQLVDWLRQ DQG SODQQLQJ VNLOOV *RRG LQWHUSHUVRQDO VNLOOV 7R EH DEOH WR ZRUN DV SDUW RI D WHDP *RRG OLVWHQHU 7UXVWZRUWK\ (PSDWKHWLF DQG RSHQ PLQGHG ZLWK UHJDUG WR UHOLJLRQ DQG FXOWXUH 6KRZ OHDGHUVKLS TXDOLWLHV 326,7,21 5(48,5(0(176 7KH PLQLPXP TXDOL¿FDWLRQ ZRXOG EH *UDGH DQ DGGHG WHUWLDU\ TXDOL¿FDWLRQ ZLOO EH DQ DGYDQWDJH ([SHULHQFH LQ :HOOQHVV &RRUGLQDWLRQ RU +,9 $ZDUHQHVV $GGHG DGYDQWDJH LI FDQGLGDWH KDV H[SHULHQFH LQ WKH FRQVWUXFWLRQ LQGXVWU\ 'ULYHUV OLFHQVH SUHIHUDEO\ &DQGLGDWHV DUH UHTXLUHG WR GHPRQVWUDWH DQ LPPHGLDWH OHYHO RI FRPSXWHU OLWHUDF\ ZLWK VSHFL¿F UHIHUHQFH WR 06 :RUG 06 ([FHO 3RZHU 3RLQW DQG 2XWORRN HPDLO ([FHOOHQW FRPPXQLFDWLRQ VNLOOV %H DEOH WR FRPPXQLFDWH WR DOO OHYHOV RI HPSOR\PHQW ([FHOOHQW UHSRUW ZULWLQJ XVLQJ TXDOLWDWLYH DQG TXDQWLWLYH SHUIRUPDQFH LQGLFDWRUV &9¶V FDQ EH PDLO WR SRUWDOIUHG#YHDUDRG FR ]D QR ODWHU WKDQ WKH &RQWDFW 6LQHWKHPED 0DW\XP]D 9HD 5RDG 0DLQWHQDQFH DQG &LYLOV 3<7 /7' 7HO 0RELOH

https://www.pdf-archive.com/2016/09/15/2016-09-15-01-01tk1509-talktown14-peh/

15/09/2016 www.pdf-archive.com

wollof 26%

Vowel a aa e ee é éé ë i ii o ó oo óó u uu CONSONANTS E F G I J M N O P Q x S U V W Z [ \ Nearest English Equivalent Wolof Examples absorb far get where say sane bird in, pit meet moment no door phone cook moon banta, tapa, santa laaj, naaj, caabi dem, lem, gerte seet, leel bés wéér, réér kër, dëgër nit, simiis, timis siis, lii, kii xob, romba nób, sóf loo, soo góór, fóót nuyu, ubi tuuru, yuuxu ER\ FK LQ FKXUFK GRJ ILUH JRRG MRE FRRO ODQG PRRQ QRE RQLRQ Q\ KDQJ SDUN UDW VLJQ VWDPS ZDU EHWZHHQ K DQG N \RXU EXQWD EDQ FDDEL FHHE FDDPRx GHI GDUD IDV IHWHO IR ND GRJDO GXJJD MDERRUH MR[ NDDOD NXPSD ORROX ODDO PHHZ GHP QLW QD[ xHHEH JDDxX PD SDUH VRRSD UD[DV UHHU VLLV VDIDUD WXEDDE DDWH ZDDZ UHHZ [DOH [DDOLV \DD\ \XX[X PRENASALIZED CONSONANTS PE QG QM QJ PS Ø PEp\ PEDDP QGH\ QGLJWH QJRU QJD ODPSD WDØND OXØND -i- Wollof-English D D E D Y WR ERUURZ OHQG $DED QDD EHQQD PEXEED FL 6LUD , ERUURZHG RQH GUHVV IURP 6LUD D D E D N D W Q ERUURZHU OHQGHU $ONDOL DDEDNDW EX PDJ OD $OLNDOL LV D ELJ ERUURZHU D D G X Q D Q WKH ZRUOG JHQHUDWLRQ XQLYHUVH $DGXQD VL GDID UH\ 7KH ZRUOG LV KXJH D D J D H H J D Y WR DUULYH DW WR UHDFK 'LQDD DDJD NsU FL NDQDP , ZLOO UHDFK KRPH LQ D ZKLOH D D J H H H H J H H Y WR GHOLYHU D PHVVDJH WR PDNH UHDFK $DJHH QDD OD [LEDDU EL GsPED FL QJRRQ , KDYH GHOLYHUHG WKH PHVVDJH WR \RX \HVWHUGD\ HYHQLQJ D D M L Y WR XQKRRN WR KLW D WDUJHW WR EULQJ GRZQ $DML QDD WHHUp EL \L FL NRZ DOPRRU EL , EURXJKW GRZQ WKH ERRNV ZKLFK ZHUH RQ WRS RI WKH FXSERDUG D D M R YD WR EH UHVSHFWIXO QHHG DQ[LHW\ 'DID DP DDMR +H LV UHVSHFWIXO $ D M X P D J D D Z Q )ULGD\ $DMXPD ODD\ GHP %DQMXO , VKDOO JR WR %DQMXO RQ )ULGD\ D D N D Q FRQIURQWDWLRQ DWWDFN YHUEDOO\ /LL \sIIL DDND OD 7KLV LV DQ DFW RI FRQIURQWDWLRQ D D N D Y WR FRQIURQW 0DQJHH DDND 6DP , DP FRQIURQWLQJ 6DP D D O D Q IRUHVW EXVK $DOD EL PXQJHH ODNND 7KH EXVK LV EXUQLQJ $ D O D U E D D D U D O E D Q :HGQHVGD\ $DUDOED OD MyJpH WXNNL +H UHWXUQHG IURP KLV MRXUQH\ RQ :HGQHVGD\ D D O X Z D Q D ZRRGHQ ZULWLQJ WDEOHW -R[ PD VXPD DDOXZD EL *LYH PH P\ ZRRGHQ ZULWLQJ WDEOHW D D Q G D Y WR JR WRJHWKHU $DQGD OHHQ <RX JR WRJHWKHU D D S D O Y WR OLPLW $DSDO QDD OD WXXWL UHN , KDYH JLYHQ \RX D VKRUW WLPH VKRUW OLPLW D D U Q SURWHFWLRQ D D W Q DQ XQFLUFXPVL]HG SHUVRQ ;DOH EX JyyU EL DDW OD 7KH ER\ LV XQFLUFXPFL]HG D D W H H Y WR MXGJH VHSHUDWH ;DDOL EDQJHH DDWH Vp\ EL 7KH 0XVOLP MXGJH LV MXGJLQJ WKH PDUULDJH D D W H H N D D \ Q FRXUWKRXVH $DWHHNDD\ EDQJL FL ERRU JppM JL 7KH FRXUWKRXVH LV E\ WKH VHD D D W H H N D W Q PDJLVWUDWH $DWHHNDW EL MLJHpQ OD 7KH PDJLVWUDWH LV D ZRPDQ D D [ D Q VLQ $D[D EDD[XW ,W LV QRW JRRG WR VLQ D D \ YD WR EH VPDUW LOO ORFN .X DD\ OD FL OLJHH\ EL +H LV VPDUW LQ WKH MRE D D \ H H Y WR GHSULYH SURKLELW IRUELG $D\HH QHxX PD PEXXUX 7KH\ KDYH IRUELGGHG PH EUHDG D D \ J D D I YD WR EH LOO IDWHG /DPLQ WDNND QD MLJHpQ MX DD\ JDDI /DPLQ KDV PDUULHG DQ LOO IDWHG ZRPDQ D E D O Y WR OHQG $EDO PD VD JDVXNDD\ EL /HQG PH \RXU GLJJLQJ WRRO D E D O H D E O H Y WR ERUURZ RXW OHQG RXW $EDOH QJD VD \pUH \L \HS <RX KDYH OHQW RXW DOO FORWKHV D E O H Y WR OHQG RXW WR VRPHRQH 0DDQJHH DEOH VXPD FHHQ EL , DP OHQGLQJ RXW P\ QHFN ODFH D F D Q RN D F D H[ JR LPSHUDWLYH OHW V GR LW GR LW $FD [DM EL *R GRJ GR QRW XVH DFD RQ DGXOWV D F D LQW JR RQ JR DZD\ WKH PHDQLQJ RI WKLV ZRUG LV DOZD\V H[SODLQHG E\ WKH FRQWH[W RU VLWXDWLRQ D I H H U Q DIIDLU EXVLQHVV /LL GX VD DIHHU 7KLV LV QRW \RXU EXVLQHVV D J D N FRQM DQG ZLWK -DQD[ DJ PXXV GXxX [DULW 0RXVH DQG FDW DUH QRW IULHQGV D J V L H J V L Y WR DUULYH *DQ JL DJVL QD 7KH JXHVW KDV DUULYHG D M D U D W X Q IHPDOH SLOJULP D ZRPDQ ZKR KDV EHHQ WR 0HFFD ZRPDQ V QDPH WLWOH JLYHQ WR D IHPDOH SLOJULP WR 0HFFD <DDPD\ DMDUDWX OD <DDPD\ KDV EHHQ WR 0HFFD DML Y WR JR RQ SLOJULPDJH 'LQJD DML GHZpQ <RX ZLOO JR RQ SLOJULPDJH QH[W \HDU D M X YD WR EH EH KXQJ 5RRVHHNDD\DP \DDQJL DMX FL NRZ +LV ZDWHULQJ WRROV DUH KXQJ RQ WRS D N D U D Q EHDQ FDNH -sQGD QJD DNDUD FL ELWLN EL <RX ERXJKW EHDQ FDNH DW WKH VKRS $ N X Q &UHROH $NX EDUL QD FL VXxX UHHZ PL 7KHUH DUH PDQ\ $NXV LQ RXU FRXQWU\ D O D D I L \ D Q FKDQFH IUHHGRP $P QJD DODDIL\D <RX KDYH JRW IUHHGRP $ O D D M L Q PDOH SLOJULP D PDQ ZKR KDV EHHQ WR 0HFFD D PDQ V QDPH PDOH SLOJULP WR PHFFD .LL DODDML OD 7KLV PDQ KDV EHHQ WR 0HFFD $ O H W G L P D D V Q 6XQGD\ $OHW ODD GHH QRSSDOHNX , XVXDOO\ UHVW RQ 6XQGD\ -1- DDED D O I X Q Q PLOOLRQ %XJJD QDD EHQQD DOIXQ , ZDQW RQH PLOOLRQ D O M D Q D D U M D Q D Q KHDYHQ fHSDD EXJJD GXJJD DOMDQD (YHU\ERG\ ZDQWV WR HQWHU KHDYHQ $ O N D D O L Q KHDG RI WKH YLOODJH $ONDDOL EL PDJ OD 7KH KHDG RI WKH YLOODJH LV ROG D O P H W Q PDWFKHV -R[ PD ER\HWL DOPHW EL *LYH PH WKH ER[ RI PDWFKHV D O P R R U Q FXSERDUG $OPRRU EL UDIIHW QD 7KH FXSERDUG LV EHDXWLIXO $ O P X X G X Q DUDELF VFKRODU $OPXXGX EDQJHH \HOZDDQ 7KH $UDELF VFKRODU LV EHJJLQJ IRU DOPV $ O W L Q H / X Q G L Q 0RQGD\ 'LQD GHP %DQMXO DOWLQH 6KH ZLOO JR WR %DQMXO RQ 0RQGD\ D O [ D P G X O L O D D H[ SUDLVH EH WR *RG $UDELF 1LW xL xHS GHxX ZDUD ZR[ DO[DPGXOLODD $OO WKH SHRSOH VKRXOG VD\ SUDLVH EH WR *RG $ O [ H P H V Q 7KXUVGD\ $O[DPHV OD\ IRRW +H ZLOO ZDVK RQ 7KXUVGD\ D P Y WR KDYH $P QHxX OLJHH\ :H KDYH ZRUN D P G L M D P P D Q DFTXDLQWDQFH .LL VXPD DP GL MDPPD OD 7KLV SHUVRQ LV P\ DFTXLDQWDQFH D P H YD WR EH LQ SRVVHVVLRQ RI VRPHWKLQJ 0DDQJL DPH xHWWL [DU \X JRRU , DP KDYLQJ WKUHH PDOH VKHHS D P H O YD WR EH LQ GHEW NLQG FDVK WR RZH $PHO QD PD [DDOLV +H RZHV PH PRQH\ $ P H W Q 0RRU $PHW EL 0XULWDQL OD MyØpH 7KH 0RRUH LV IURP 0XULWDQLD D P L L Q H[ DPHQ 6RR PD xDDQDOHH GLQDD ZR[ DPLQ ,I \RX SUD\ IRU PH , ZLOO VD\ DPHQ D P [ D U Q VSOLW RSHQ D P [ H O YD WR EH EH VPDUW LQWHOOLJHQW ;DOH EL GDID DP [HO 7KH FKLOG LV VPDUW D P \ D U D P YD WR EH EH IDW SXW RQ ZHLJKW -RKQ DQJHH DP \DUDP -RKQ LV SXWWLQJ RQ ZHLJKW D Q D DGY ZKHUH $QD FDDEL EL"

https://www.pdf-archive.com/2018/12/08/wollof/

08/12/2018 www.pdf-archive.com