PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 02 July at 19:21 - Around 220000 files indexed.

Show results per page

Results for «sinabi»:


Total: 12 results - 0.027 seconds

3 ANG HATOL SA PAGHAHANGAD NG KAMATAYAN 100%

Sinabi ng Propeta ‫ﷺ‬, َ ‫بض‏ َِ ْٓ‏‬ ُٗ‫ع ٍَُّ ‏‬ ُ ‫طبيَ‏‬ ُ ‫ َح‬ٚ‫‏‬ ِ ٌَّٕ‫ْس‏‏ا‬١‫َخ‬ َ ‫عَٓ ‏‬ َ ُٖ‫ع ُّ ُس‬ “Ang pinakamainam sa mga tao ay siyang namuhay ng matagal at gumawa ng kabutihan.” (1) Sinabi din niya ‫ﷺ‬, ُ َ ‫‏ ٌِ َّ ْٓ‏‬َٝ‫ث‬ٛ‫ط‬ ُٗ‫ع ٍَُّ ‏‬ ُ ‫طبيَ‏‬ ُ ‫ َح‬ٚ‫‏‬ َ ‫عَٓ ‏‬ َ ُٖ‫ع ّْ ُس‬ “Mabuting balita (ng pagpapala) ang para sa sinomang namuhay ng matagal at gumawa ng kabutihan.” (2) Sinabi ni Abu Hurayrayh (kalugdan nawa siya ni Allah):

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/3-ang-hatol-sa-paghahangad-ng-kamatayan-1/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

3 ANG HATOL SA PAGHAHANGAD NG KAMATAYAN 99%

Sinabi ng Propeta ‫ﷺ‬, َ ‫بض‏ َِ ْٓ‏‬ ُٗ‫ع ٍَُّ ‏‬ ُ ‫طبيَ‏‬ ُ ‫ َح‬ٚ‫‏‬ ِ ٌَّٕ‫ْس‏‏ا‬١‫َخ‬ َ ‫عَٓ ‏‬ َ ُٖ‫ع ُّ ُس‬ “Ang pinakamainam sa mga tao ay siyang namuhay ng matagal at gumawa ng kabutihan.” (1) Sinabi din niya ‫ﷺ‬, ُ َ ‫‏ ٌِ َّ ْٓ‏‬َٝ‫ث‬ٛ‫ط‬ ُٗ‫ع ٍَُّ ‏‬ ُ ‫طبيَ‏‬ ُ ‫ َح‬ٚ‫‏‬ َ ‫عَٓ ‏‬ َ ُٖ‫ع ّْ ُس‬ “Mabuting balita (ng pagpapala) ang para sa sinomang namuhay ng matagal at gumawa ng kabutihan.” (2) Sinabi ni Abu Hurayrayh (kalugdan nawa siya ni Allah):

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/3-ang-hatol-sa-paghahangad-ng-kamatayan/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

1 SUNNAH BA ANG PAG-AAYUNO SA BUONG BUWAN NG SHA’BAAN 99%

Sinabi ni Imam al-Haafidh ibnu Hajar (kaawaan nawa siya ni Allah), Ang hadeeth ni ‘Aa’ishah ay nagpapaliwanag sa hadeeth (na iniulat) ni Umm Salamah, “na hindi siya nag-ayuno ng isang buong buwan (sa loob) ng isang taon liban sa Sha’baan na kanyang idinurugtong sa Ramadaan”—ito ang nangangahulugan na na ang karamihan (sa mga araw dito) ay kanyang pinag-aayunuhan.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/08/1-sunnah-ba-ang-pag-aayuno-sa-buong-buwan-ng-sha-baan-1/

08/05/2016 www.pdf-archive.com

1 SUNNAH BA ANG PAG-AAYUNO SA BUONG BUWAN NG SHA’BAAN 98%

Sinabi ni Imam al-Haafidh ibnu Hajar (kaawaan nawa siya ni Allah), Ang hadeeth ni ‘Aa’ishah ay nagpapaliwanag sa hadeeth (na iniulat) ni Umm Salamah, “na hindi siya nag-ayuno ng isang buong buwan (sa loob) ng isang taon liban sa Sha’baan na kanyang idinurugtong sa Ramadaan”—ito ang nangangahulugan na na ang karamihan (sa mga araw dito) ay kanyang pinag-aayunuhan.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/08/1-sunnah-ba-ang-pag-aayuno-sa-buong-buwan-ng-sha-baan/

08/05/2016 www.pdf-archive.com

1 SUNNAH BA ANG PAG-AAYUNO SA BUONG BUWAN NG SHA’BAAN 96%

Sinabi ni Imam al-Haafidh ibnu Hajar (kaawaan nawa siya ni Allah), Ang hadeeth ni ‘Aa’ishah ay nagpapaliwanag sa hadeeth (na iniulat) ni Umm Salamah, “na hindi siya nag-ayuno ng isang buong buwan (sa loob) ng isang taon liban sa Sha’baan na kanyang idinurugtong sa Ramadaan”—ito ang nangangahulugan na na ang karamihan (sa mga araw dito) ay kanyang pinag-aayunuhan.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/09/1-sunnah-ba-ang-pag-aayuno-sa-buong-buwan-ng-sha-baan-1/

09/05/2016 www.pdf-archive.com

1 SUNNAH BA ANG PAG-AAYUNO SA BUONG BUWAN NG SHA’BAAN 95%

Sinabi ni Imam al-Haafidh ibnu Hajar (kaawaan nawa siya ni Allah), Ang hadeeth ni ‘Aa’ishah ay nagpapaliwanag sa hadeeth (na iniulat) ni Umm Salamah, “na hindi siya nag-ayuno ng isang buong buwan (sa loob) ng isang taon liban sa Sha’baan na kanyang idinurugtong sa Ramadaan”—ito ang nangangahulugan na na ang karamihan (sa mga araw dito) ay kanyang pinag-aayunuhan.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/09/1-sunnah-ba-ang-pag-aayuno-sa-buong-buwan-ng-sha-baan/

09/05/2016 www.pdf-archive.com

FREE PDF Script OBJECTION CRUSHER 84%

P30,000 www.bit.ly/Master-SponsorMoreDownlines Kung kinita mo na yung sinabi nyang figures sa’yo, sabihin mo lang “Great, yan na ang kinikita / kinita ko dito, gusto mo bang ITURO ko sa’yo kung ano ang ginawa ko para kitain yung ganung income?” Kung hindi mo pa kinikita yung sinabi n’yang figures, eto ang isagot mo… Ikaw:

https://www.pdf-archive.com/2015/08/02/free-pdf-script-objection-crusher/

02/08/2015 www.pdf-archive.com

2 ANG SUJOOD KAY ADAM AT YUSUF 81%

Hinggil dito ay sinabi ng Propeta, ‫لَ ْى ُك ْنتُ ِآمرا أ َ َحدا أ َ ْن َي ْس ُجدَ أل َ َح ٍد أل َ َم ْرتُ ْال َم ْرأَة َ أ َ ْن ت َ ْس ُجدَ ِلزَ ْو ِج َها‬ “Kung may pag-uutusan ako na magsujood sa sinoman ay pinag-utusan ko na (sana) ang babae na magsujood sa kanyang asawa.” (1) Binawalan din ng Propeta si Mu’aadh bin Jabal na magsujood sa kanya.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/09/2-ang-sujood-kay-adam-at-yusuf/

09/05/2016 www.pdf-archive.com

2 ANG SUJOOD KAY ADAM AT YUSUF 81%

Hinggil dito ay sinabi ng Propeta ‫ﷺ‬, ‫لَ ْى ُك ْنتُ ِآمرا أ َ َحدا أ َ ْن َي ْس ُجدَ أل َ َح ٍد أل َ َم ْرتُ ْال َم ْرأَة َ أ َ ْن ت َ ْس ُجدَ ِلزَ ْو ِج َها‬ “Kung may pag-uutusan ako na magsujood sa sinoman ay pinag-utusan ko na (sana) ang babae na magsujood sa kanyang asawa.” (1) Binawalan din ng Propeta si Mu’aadh bin Jabal na magsujood sa kanya.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/09/2-ang-sujood-kay-adam-at-yusuf-1/

09/05/2016 www.pdf-archive.com

Wahy الوَحْي 73%

Sinabi ni Allaah patungkol kay Propeta Zakariyyaa (‘alayhissalaam) ِ َّ ‫ال آي ت‬ ِ َ َ‫ق‬ ‫ث لَيَ ٍال َس ِوِّّي‬ َ ‫َّاس ثَََل‬ َ َُ َ َ‫اج َعل ِّّل آيَةً ۚ ق‬ ْ ‫ب‬ ّ ‫ال َر‬ َ ‫ك أََل تُ َكلّ َم الن‬ ِ ‫فَ َخرج َعلَ ٰى قَوِم ِه ِمن الْ ِم ْحر‬ ‫اب فَأ َْو َح ٰى إِلَْي ِه ْم أَن َسبِّ ُحوا بُ ْكَرةً َو َع ِشيِّا‬ ََ َ ْ َ Sabi niya:

https://www.pdf-archive.com/2016/05/07/wahy/

07/05/2016 www.pdf-archive.com

Morgan Reviewer Jan 2017 PDF 69%

Sinabi ng diwata na huwag gumamit ng pinong lambat at huwag tapunan ng dumi ang dagat.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/15/morgan-reviewer-jan-2017-pdf/

15/01/2017 www.pdf-archive.com

SG Primer 2016 22%

Ito ay hango sa sinabi ng isa sa mga VP bets na si Arjen Manlapig mula STAND, “Ngayon po na nakita ko talaga ‘yong problema, bilang isang bise presidente ‘yon po ‘yong dapat laktawan ang pagitan.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/23/sg-primer-2016/

23/02/2016 www.pdf-archive.com