PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 22 August at 23:49 - Around 220000 files indexed.

Search on pdf-archive.com All sites
Show results per page

Results for «sinabi»:


Total: 6 results - 0.018 seconds

3 ANG HATOL SA PAGHAHANGAD NG KAMATAYAN 100%

Sinabi ng Propeta ‫ﷺ‬, َ ‫بض‏ َِ ْٓ‏‬ ُٗ‫ع ٍَُّ ‏‬ ُ ‫طبيَ‏‬ ُ ‫ َح‬ٚ‫‏‬ ِ ٌَّٕ‫ْس‏‏ا‬١‫َخ‬ َ ‫عَٓ ‏‬ َ ُٖ‫ع ُّ ُس‬ “Ang pinakamainam sa mga tao ay siyang namuhay ng matagal at gumawa ng kabutihan.” (1) Sinabi din niya ‫ﷺ‬, ُ َ ‫‏ ٌِ َّ ْٓ‏‬َٝ‫ث‬ٛ‫ط‬ ُٗ‫ع ٍَُّ ‏‬ ُ ‫طبيَ‏‬ ُ ‫ َح‬ٚ‫‏‬ َ ‫عَٓ ‏‬ َ ُٖ‫ع ّْ ُس‬ “Mabuting balita (ng pagpapala) ang para sa sinomang namuhay ng matagal at gumawa ng kabutihan.” (2) Sinabi ni Abu Hurayrayh (kalugdan nawa siya ni Allah):

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/3-ang-hatol-sa-paghahangad-ng-kamatayan-2/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

3 ANG HATOL SA PAGHAHANGAD NG KAMATAYAN 100%

Sinabi ng Propeta ‫ﷺ‬, َ ‫بض‏ َِ ْٓ‏‬ ُٗ‫ع ٍَُّ ‏‬ ُ ‫طبيَ‏‬ ُ ‫ َح‬ٚ‫‏‬ ِ ٌَّٕ‫ْس‏‏ا‬١‫َخ‬ َ ‫عَٓ ‏‬ َ ُٖ‫ع ُّ ُس‬ “Ang pinakamainam sa mga tao ay siyang namuhay ng matagal at gumawa ng kabutihan.” (1) Sinabi din niya ‫ﷺ‬, ُ َ ‫‏ ٌِ َّ ْٓ‏‬َٝ‫ث‬ٛ‫ط‬ ُٗ‫ع ٍَُّ ‏‬ ُ ‫طبيَ‏‬ ُ ‫ َح‬ٚ‫‏‬ َ ‫عَٓ ‏‬ َ ُٖ‫ع ّْ ُس‬ “Mabuting balita (ng pagpapala) ang para sa sinomang namuhay ng matagal at gumawa ng kabutihan.” (2) Sinabi ni Abu Hurayrayh (kalugdan nawa siya ni Allah):

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/3-ang-hatol-sa-paghahangad-ng-kamatayan/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

1 SUNNAH BA ANG PAG-AAYUNO SA BUONG BUWAN NG SHA’BAAN 89%

Sinabi ni Imam al-Haafidh ibnu Hajar (kaawaan nawa siya ni Allah), Ang hadeeth ni ‘Aa’ishah ay nagpapaliwanag sa hadeeth (na iniulat) ni Umm Salamah, “na hindi siya nag-ayuno ng isang buong buwan (sa loob) ng isang taon liban sa Sha’baan na kanyang idinurugtong sa Ramadaan”—ito ang nangangahulugan na na ang karamihan (sa mga araw dito) ay kanyang pinag-aayunuhan.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/08/1-sunnah-ba-ang-pag-aayuno-sa-buong-buwan-ng-sha-baan/

08/05/2016 www.pdf-archive.com

1 SUNNAH BA ANG PAG-AAYUNO SA BUONG BUWAN NG SHA’BAAN 89%

Sinabi ni Imam al-Haafidh ibnu Hajar (kaawaan nawa siya ni Allah), Ang hadeeth ni ‘Aa’ishah ay nagpapaliwanag sa hadeeth (na iniulat) ni Umm Salamah, “na hindi siya nag-ayuno ng isang buong buwan (sa loob) ng isang taon liban sa Sha’baan na kanyang idinurugtong sa Ramadaan”—ito ang nangangahulugan na na ang karamihan (sa mga araw dito) ay kanyang pinag-aayunuhan.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/08/1-sunnah-ba-ang-pag-aayuno-sa-buong-buwan-ng-sha-baan-1/

08/05/2016 www.pdf-archive.com

2 ANG SUJOOD KAY ADAM AT YUSUF 76%

Hinggil dito ay sinabi ng Propeta, ‫لَ ْى ُك ْنتُ ِآمرا أ َ َحدا أ َ ْن َي ْس ُجدَ أل َ َح ٍد أل َ َم ْرتُ ْال َم ْرأَة َ أ َ ْن ت َ ْس ُجدَ ِلزَ ْو ِج َها‬ “Kung may pag-uutusan ako na magsujood sa sinoman ay pinag-utusan ko na (sana) ang babae na magsujood sa kanyang asawa.” (1) Binawalan din ng Propeta si Mu’aadh bin Jabal na magsujood sa kanya.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/09/2-ang-sujood-kay-adam-at-yusuf/

09/05/2016 www.pdf-archive.com

2 ANG SUJOOD KAY ADAM AT YUSUF 76%

Hinggil dito ay sinabi ng Propeta ‫ﷺ‬, ‫لَ ْى ُك ْنتُ ِآمرا أ َ َحدا أ َ ْن َي ْس ُجدَ أل َ َح ٍد أل َ َم ْرتُ ْال َم ْرأَة َ أ َ ْن ت َ ْس ُجدَ ِلزَ ْو ِج َها‬ “Kung may pag-uutusan ako na magsujood sa sinoman ay pinag-utusan ko na (sana) ang babae na magsujood sa kanyang asawa.” (1) Binawalan din ng Propeta si Mu’aadh bin Jabal na magsujood sa kanya.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/09/2-ang-sujood-kay-adam-at-yusuf-1/

09/05/2016 www.pdf-archive.com