Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «siroma»:


Total: 3 results - 0.003 seconds

Članak Avaz Briševo 100%

No, sve to nije sprije~ilo turskog lidera da upozori svijet da nevino stanovni{tvo Somalije, `ene, djeca i starci umiru zbog su{e, ali i vi{egodi{njeg rata koji je donio siroma{tvo.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/lanak-avaz-bri-evo/

19/10/2011 www.pdf-archive.com

plur 3 80%

“Blago siromašnima duhom, jer njihovo je kraljevstvo nebesko” rekao je jednom jedan pametan èovjek, ali mi kažemo “Ne, hvala, mi volimo KAOS i sretniji smo bivajuæi povremeno rastrzani mislima, bivajuæi zabrinuti, bivajuæi ponekad naizgled ludi i neurotièni...”.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-3/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

3523nap05 79%

Prema re~ima Aleksandra Price, predsednika Upravnog odbora Duge, nevladine organizacije iz [apca koja se zala`e za evropeizaciju Srbije, po{tovawe qudskih prava, unapre|ewe zdravstva i smawewe siroma{tva, rezultati dobijeni u Ni{u sa velikom dozom izvesnosti mogu se primeniti na celu Srbiju.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/06/3523nap05/

06/11/2016 www.pdf-archive.com