Search


PDF Archive search engine
Last database update: 18 May at 13:36 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «solanki»:


Total: 4 results - 0.012 seconds

oferta klarsan 100%

średnica 35 cm, wysokość 188 cm Zbiorniki solanki:

https://www.pdf-archive.com/2017/02/05/oferta-klarsan/

05/02/2017 www.pdf-archive.com

report 69%

Namboodiri Mohit Singh Solanki(12419) Deepak Kumar(12228) In this assignment we are implementing an interest point based matching algorithm.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/10/report/

10/02/2016 www.pdf-archive.com

bilans zasobow 2015 62%

Solanki, wody lecznicze i termalne (L.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/07/bilans-zasobow-2015/

07/12/2016 www.pdf-archive.com

D20010747Lj (1) 41%

1033), c) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów, d) wody odciekowe ze składowisk odpadów oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w których są składowane odpady wydobywcze niebezpieczne oraz odpady wydobywcze inne niż niebezpieczne i obojętne, miejsc magazynowania odpadów, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne, e) wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód wtłaczanych do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie wtłaczanej do górotworu są tożsame z rodzajami i ilościami substancji zawartych w pobranej wodzie, f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych, g) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych, o ile produkcja tych ryb lub organizmów, rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego, przekracza 1 500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu;

https://www.pdf-archive.com/2016/02/11/d20010747lj-1/

11/02/2016 www.pdf-archive.com