Search


PDF Archive search engine
Last database update: 08 December at 01:32 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «souladu»:


Total: 20 results - 0.08 seconds

Scan0010.PDF 100%

Zadavatele zastupuje v iizeni v souladu s ustanovenim $ 43 zlkona osoba zastupujici zadavatele.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/15/scan0010/

15/08/2017 www.pdf-archive.com

signdate 96%

  Pokud Klient určí, že úvěr je účelově čerpán, předloží ČSOB doklady prokazující použití úvěru v souladu s účelem úvěru a v souladu s Přílohou č. 1 do 6 měsíců od podpisu Smlouvy o spotřebitelském úvěru. Poslední den této lhůty je den, který se číslem shoduje se dnem podpisu Smlouvy o spotřebitelském úvěru. Pokud tento den není dnem pracovním, je Klient povinen toto zajistit nejpozději v pracovním dni následujícím po tomto dni. Pokud však Klient nezvolí, že úvěr je účelově čerpán nebo nepředloží doklady prokazující použití úvěru, bude sjednaný spotřebitelský úvěr považován za poskytnutý bez uvedení účelu.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/signdate/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

cc vypoved 86%

881/6 Budova C 639 00 Brno – Štýřice Výpověď Smlouvy o vydání a užití kreditní karty V souladu s článkem 10.1.1 Obchodních podmínek pro držitele Citi kreditních karet vypovídám Smlouvu o vydání a užití kreditní karty.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/26/cc-vypoved/

26/05/2014 www.pdf-archive.com

8To 185 2017 9 ANONYM 80%

Z podnětu podaných odvolání přezkoumal krajský soud v souladu s ustanovením § 254 odst.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/14/8to-185-2017-9-anonym/

14/06/2017 www.pdf-archive.com

Moje bc 72%

Prohlášení „Prohlašuji, že jsem závěrečnou bakalářskou práci vypracoval samostatně, s využitím pouze citovaných literárních pramenů, dalších informací a zdrojů v souladu s Disciplinárním řádem pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a se zákonem č.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/moje-bc/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

Kupní smlouva (1) 72%

(dále jen jako „kupující“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/26/kupn-smlouva-1/

26/04/2018 www.pdf-archive.com

smlouva auto s poplatkem 2014.unlocked 67%

dále též společně označovány jako „smluvní strany“.) §2 Smluvní strany se na základě úplného konsenzu o všech níže uvedených ustanoveních dohodly v souladu s ustanovením § 1746 odst.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/25/smlouva-auto-s-poplatkem-2014-unlocked/

25/05/2014 www.pdf-archive.com

3Co 186-2015 67%

Použitá forma kritiky podložená chováním žalobce je v souladu se svobodou projevu, kdy tato připouští i kritiku ostrou, odráží často populistická, povrchní, směšná, ale také xenofobní a rasistická veřejná vyjádření žalobce.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/28/3co-186-2015/

28/04/2017 www.pdf-archive.com

Podmínky va 63%

 Tým  společnosti  Busbud  vybere  vítěze  náhodně  ze  všech  platných  přihlášek  přijatých  v  souladu   s  těmito  podmínkami.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/21/podm-nky-va/

21/10/2015 www.pdf-archive.com

Podmínky StudentAgency 63%

 Tým společnosti  Busbud  vybere  vítěze  náhodně  ze  všech  platných  přihlášek  přijatých  v  souladu   s  těmito  podmínkami.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/15/podm-nky-studentagency/

15/10/2015 www.pdf-archive.com

Podmínky studentagency 63%

 Tým  společnosti  Busbud  vybere  vítěze  náhodně  ze  všech  platných  přihlášek  přijatých  v  souladu   s  těmito  podmínkami.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/16/podm-nky-studentagency/

16/10/2015 www.pdf-archive.com

Poliklinika Pod Marjánkou 61%

Plně v souladu s Vaším námětem počítáme s doplněním fyzioterapie, balneoterapie, rehabilitace, dětského lékaře a dalších potřebných odborností.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/19/poliklinika-pod-marj-nkou/

19/04/2016 www.pdf-archive.com

AAA auto Smlouva a Podminky2 55%

Prodávající poskytuje kupujicimu souhlas k pořízení kopie občanského průkazu, připadně jiného předloženého osobního dokladu, v souladu s5 iSa odst.

https://www.pdf-archive.com/2012/02/05/aaa-auto-smlouva-a-podminky2/

05/02/2012 www.pdf-archive.com

Pomahat a chranit 54%

Měřit v souladu se zákonem tak mohou v tomto případě pouze vozidla o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg a případně jiná vozidla nebo jízdní soupravy, jejichž konstrukční rychlost je nižší než 130 km.h-1.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/11/pomahat-a-chranit/

11/04/2012 www.pdf-archive.com

NGK Katalog1 45%

Za bezchybnost a přislíbené vlastnosti ručí NGK v souladu se stávajícím stavem techniky.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/13/ngk-katalog1/

13/05/2014 www.pdf-archive.com

7ukoly 36%

Přistoupením k dohodě se FFI zavazuje identifikovat účty, které jsou vlastněné občanem Spojených států nebo které jsou ve vlastnictví americké zahraniční entity, každoročně reportovat o těchto účtech daňovým úřadům Spojených států a být v souladu s požadavky na ověřování klientů.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/7ukoly/

24/01/2013 www.pdf-archive.com

5Somfy ga lighting outdoor rts Smart Home Hannover 32%

Elektrická instalace musí být provedena v souladu s platnými předpisy země.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/31/5somfy-ga-lighting-outdoor-rts-smart-home-hannover/

31/08/2014 www.pdf-archive.com

repase reprosoustav 30%

Jakýkoliv podobný zásah do pracovních podmínek zejména basového reproduktoru může sice mít určitý postřehnutelný efekt, ale pokud nejsou vlastnosti reproduktoru, pracovního objemu a rozměrů basreflexu v jistém, velmi přísném souladu, dosáhnete tím maximálně radikálního zkrácení životnosti basového reproduktoru.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/repase-reprosoustav/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS1-9 Stavíme reprosustavy 22%

Odpor R1 v souladu s bìžnými zvyklostmi není ve schématu uveden;

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs1-9-stav-me-reprosustavy/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS komplet 21%

Odpor R1 v souladu s bìžnými zvyklostmi není ve schématu uveden;

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs-komplet/

06/09/2014 www.pdf-archive.com