Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «soustavu»:


Total: 8 results - 0.026 seconds

mav-lab1 100%

I A Pro tři měniče dostáváme soustavu tří rovnic o třech neznámých a na základě naměřených hodnot uB a IA lze získat jejím řešením jednotlivé účinnosti.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/mav-lab1/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS1-9 Stavíme reprosustavy 97%

Obèas vznikají nedorozumìní v terminologii, nebo anglické slovo Loudspeaker a nìmecké Lautsprecher oznaèují reproduktorovou soustavu jako celek a pro reproduktor jako jednotlivý elektroakustický mìniè se užívá oznaèení (Loud-speaker) Driver nebo (Lautsprecher) Chassis.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs1-9-stav-me-reprosustavy/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

mereni 3 82%

Pˇrid´ame-li na membr´anu hmotnost ∆m zmˇen´ı se rezonanˇcn´ı kmitoˇcet na fr m = 1 p 2π (mm + ∆m)cmx (4) ˇ sen´ım t´eto soustavy a Rovnice (1) a (4) tvoˇr´ı soustavu rovnic o dvou nezn´am´ ych.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/mereni-3/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS20-29 73%

To v podstatě platí i o středotónovém reproduktoru, u basového to již není tak kritické, pokud nejde o dvoupásmovou soustavu.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs20-29/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS10-19 70%

Pro ilustraci praktického provedení reproduktorové soustavy s ponìkud složitìjší výhybkou tentokrát pøedkládáme malou dvoupásmovou soustavu EMBLA (opìt z konstrukèní dílny firmy SEAS).

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs10-19/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS30-39 65%

„prachobyèejnᓠvýhybka se strmostí 6 dB na oktávu, avšak pokud s ní realizujeme reproduktorovou soustavu, výsledek díky vlastním fázovým závislostem pøenosu reproduktorù stejnì nulovou ani jinak konstantní fázi mít nebude.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs30-39/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

repase reprosoustav 40%

Málokdo má pro měření a testování reproduktorů k dispozici specializovanou měřicí soustavu, budeme se tedy muset ve většině případů spokojit s větší či menší improvizací.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/repase-reprosoustav/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS40-48 25%

(Pokud chceme sloupovou soustavu tlumit pøíènou vložkou, vhodné kompromisní umístìní je zhruba ve ètyøech desetinách výšky, anebo použijeme více vložek v rùzných výškách.) Ze stejného dùvodu není tolik úèinné tlumení pokrytím stìn podle obr.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs40-48/

06/09/2014 www.pdf-archive.com