Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «sprawach»:


Total: 80 results - 0.019 seconds

oskarżyciel publiczny, posiłkowy oraz pokrzywdzony 100%

W sprawach o przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o których mowa w art.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/05/oskar-yciel-publiczny-posi-kowy-oraz-pokrzywdzony/

05/03/2014 www.pdf-archive.com

Jestem porządnym człowiekiem 89%

Kiedy mówię, że Trybunał jest w sprawach wyznaniowych stronniczy, ludzie patrzą na mnie z niedowierzaniem, mówią, że to »zbyt daleko idące stwierdzenie«.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/03/jestem-porz-dnym-cz-owiekiem/

03/02/2015 www.pdf-archive.com

RF przerwanie biegu przedawnienia 87%

o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/25/rf-przerwanie-biegu-przedawnienia/

25/02/2017 www.pdf-archive.com

Postępowanie sądowo-administracyjne 78%

 decyzje wydawane przez ZUS w sprawach emerytalno-rentowych - decyzje wydawane są przez sądy powszechne,  Prezes UOKiK , wydaje decyzje w sprawach praktyk monopolistycznych, może pewnych praktyk zakazywać – decyzje administracyjne.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/12/post-powanie-s-dowo-administracyjne/

12/05/2014 www.pdf-archive.com

Jezus do dusz2 75%

Zamknij oczy i nie myśl o bieżących sprawach, odwróć wzrok od przyszłości jak od pokusy;

https://www.pdf-archive.com/2017/09/24/jezus-do-dusz2/

24/09/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin2017 69%

Organem decyzyjnym w sprawach dotyczących organizacji ligi jest Rada DLR, którą stanowią przedstawiciele grup organizujących poszczególne rundy oraz osoby zaangażowane w działalność ligi.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/01/regulamin2017/

01/03/2017 www.pdf-archive.com

Zmiany w Ordynacji Podatkowej 69%

„6) organ właściwy w sprawach opinii zabezpieczających;

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/zmiany-w-ordynacji-podatkowej/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

list 1 68%

Mianowicie Baronus Minor Zygmunt Ziółkowski widzi problem w braku posiadania kompetentnego doradcy w sprawach natury naukowookultystycznej, Pański zarówno status w mieście jak i dorobek naukowy wydaje się wystarczającą rekomendacją na takowe stanowisko.

https://www.pdf-archive.com/2012/09/04/list-1/

04/09/2012 www.pdf-archive.com

bilet 68%

W sprawach dotyczących stanowiska odjazdu autobusu, trasy przejazdu, ewentualnych opóźnień, awarii, itp.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/29/bilet/

29/04/2013 www.pdf-archive.com

las 68%

Gdy uciekasz przed czymś w lesie, zwiastować to może problemy w sprawach Twojego budżetu, utratę pieniędzy.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/08/las/

08/04/2014 www.pdf-archive.com

umowa kupna-sprzedazy 68%

§7 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie, zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/06/umowa-kupna-sprzedazy/

06/08/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin BAL 68%

  W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie  rozstrzyga   Organizator.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/08/regulamin-bal/

08/12/2015 www.pdf-archive.com

umowa kupna sprzedazy samochodu 68%

§7 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/08/umowa-kupna-sprzedazy-samochodu/

08/04/2018 www.pdf-archive.com

Margozin 2013(11) Maj 67%

STRONA 3 O aktu al n ych sprawach , probl em ach , przyszłych zmianach i...

https://www.pdf-archive.com/2016/04/15/margozin-2013-11-maj/

15/04/2016 www.pdf-archive.com

słownik terminów prawnych KDK 67%

obrońca w sprawach karnych, pełnomocnik w sprawach cywilnych, administracyjnych, podatkowych;

https://www.pdf-archive.com/2018/03/15/s-ownik-termin-w-prawnych-kdk/

15/03/2018 www.pdf-archive.com

lex-dz-u-2016-40-t-j-fundacje 65%

Zarządca przymusowy reprezentuje fundację w sprawach wynikających z zarządu, w tym również w postępowaniu sądowym;

https://www.pdf-archive.com/2017/01/13/lex-dz-u-2016-40-t-j-fundacje/

13/01/2017 www.pdf-archive.com

umowa-świetlica 2016 65%

&7 1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie maja przepisy kodeksu cywilnego.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/22/umowa-wietlica-2016/

22/07/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu 65%

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Konkursu obowiązuje Regulamin Sali Zabaw Kinder Club&Cafe.

https://www.pdf-archive.com/2019/09/17/regulamin-konkursu/

17/09/2019 www.pdf-archive.com

sprzeciw+wyjaśnienia 64%

Piotr Sxxxxxx                                                                        Wrocław, dnia 18.01.2015 roku ul. xxxxxxxxxx 51­354 Wrocław Sąd Rejonowy II Wydział Karny dla Wrocławia­Śródmieścia ul. Podwale 30 50­040 Wrocław   Dotyczy: VI W 5920/14 Wniosek o umorzenie postępowania Wnoszę o umorzenie – w oparciu o art. 5§1 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku kodeks  postępowania w sprawach o wykroczenia   (Dz.U.2013.395   j.t.)   –   postępowania   wszczętego   przeciwko   mnie   w   następstwie   obwinienia   wniesionego   przez Komisariat Policji Wrocław­Śródmieście, albowiem zarzucanego mi czynu nie popełniłem.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/03/sprzeciw-wyja-nienia/

03/02/2015 www.pdf-archive.com

Kopia Konstytucja Stan Lakeside 64%

2.​​ Władze​​publiczne​​w​​Stanie​​Lakeside​​zachowują​​bezstronność​​w​​sprawach przekonań​​religijnych,​​światopoglądowych​​i​​filozoficznych,​​zapewniając​​swobodę​​ich wyrażania​​w​​życiu​​publicznym.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/kopia-konstytucja-stan-lakeside/

25/09/2017 www.pdf-archive.com

regulamin bon 50zl-mastercard-gg-akcja-specjalna 63%

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/28/regulamin-bon-50zl-mastercard-gg-akcja-specjalna/

28/12/2015 www.pdf-archive.com

Umowa zawodnika 63%

W sprawach nieunormowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/01/umowa-zawodnika/

01/01/2015 www.pdf-archive.com

2017 62%

 wszelkich sprawach nie ujętych w niniejszym komunikacie decydują Organizatorzy, którzy zastrzegają sobie prawo zmian w Regulaminie imprezy.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/08/2017/

08/02/2017 www.pdf-archive.com

RUCH NARODOWY A PRAWICA1 61%

W sprawach, które nas łączą współdziałanie jest rzeczą naturalną.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/28/ruch-narodowy-a-prawica1/

28/07/2015 www.pdf-archive.com

regulamin loteria 60%

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/25/regulamin-loteria/

25/07/2016 www.pdf-archive.com