Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «stanu»:


Total: 110 results - 0.02 seconds

HM-CT 100%

Gęstość energii odkształcenia postaciowego, niezależnie od rodzaju stanu naprężenia.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/01/hm-ct/

01/02/2014 www.pdf-archive.com

List otwarty 97%

List otwarty do władz III RP oraz do Polskiego Społeczeństwa W związku z tragiczną rocznicą wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku jesteśmy świadkami dążenia do destabilizacji państwa polskiego.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/11/list-otwarty/

11/12/2016 www.pdf-archive.com

Kopia Konstytucja Stan Lakeside 96%

Art.​​ 12.​​​ Społeczna​​gospodarka​​rynkowa​​oparta​​na​​wolności​​działalności gospodarczej,​​własności​​prywatnej​​oraz​​solidarności,​​dialogu​​i​​współpracy​​partnerów społecznych​​stanowi​​podstawę​​ustroju​​gospodarczego​​Stanu​​Lakeside Art.​​ 13.​​ 1.​​​Stan​​Lakeside​​chroni​​własność​​i​​prawo​​dziedziczenia.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/kopia-konstytucja-stan-lakeside/

25/09/2017 www.pdf-archive.com

Zmiany w Ordynacji Podatkowej 88%

Nie wydaje się interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/zmiany-w-ordynacji-podatkowej/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

Odp na pytania 86%

Wysokość takiego roszczenia ograniczona została do poniesionych uzasadnionych kosztów przywrócenia stanu poprzedniego.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/13/odp-na-pytania/

13/02/2015 www.pdf-archive.com

PL2003-NW2017rozdział 86%

Prus postulował prowadzenie ogólnonarodowych badań naukowych, odnosząc tężyznę fizyczną społeczeństwa do stanu i uwarunkowań środowiskowych (różnic społecznych, żywieniowych).

https://www.pdf-archive.com/2017/09/04/pl2003-nw2017rozdzia/

04/09/2017 www.pdf-archive.com

sciaga (1) 82%

- przeglad literatury – dokonuje sie go w celu ustalenia aktualnego stanu wiedzy oraz osadzenia własnego problemu badawczego w dotychczas sformułowanych teoriach (twierdzeniach), - eksperyment - zbiór działan wzbudzajacych w obiektach materialnych okreslone reakcje i zjawiska w warunkach pozwalajacych kontrolowac wszelkie istotne czynniki, które poddaje sie dokładnej obserwacji, - obserwacja – bierne przygladanie sie faktom, osobom, przedmiotom, zjawiskom w celu wykrycia okreslonych cech lub prawidłowosci (dzieli sie na bezposrednia/uczestniczaca i posrednia), - badanie dokumentów – scisle zwiazane z obserwacja posrednia, służy ustaleniu faktów „ex post” oraz sprzyja przewidywaniu i formułowaniu kierunków rozwoju danego procesu, zjawiska, podmiotu na gruncie ustalonego stanu, - wywiad – polega na gromadzeniu wiedzy dzieki bezposredniej rozmowie (zadawaniu pytan) zainteresowanego z badanym;

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/sciaga-1/

24/12/2015 www.pdf-archive.com

kawał 80%

„ zwal wszystko na mnie „ Tak i uczynił ,zrobił konferencje prasowa ,zwalił cala wine na Gorbaczowa ,ze to jego wina i zaniedbania doprowadziły do takiego stanu ,sprawa ucichła .

https://www.pdf-archive.com/2016/03/18/kawa/

18/03/2016 www.pdf-archive.com

r4 79%

d) posiadania sprawnego i zgodnego z RSM (Regulamin Sportu Motocyklowego) motocykla w specyfikacji Supermoto (opony drogowe lub wyścigowe) Dopuszcza się motocykle z homologacją jak i bez homologacji drogowej, wcześniej sprawdzonych i dopuszczonych do jazdy pod kątem oceny stanu technicznego, przez upoważnionego przedstawiciela Supermoto.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/17/r4/

17/05/2017 www.pdf-archive.com

Predlog-za-sporazumni-razvod-braka 78%

25/14 i pokućstva u tom stanu, dok će putničko vozilo marke Renault Megane registarski broj NS 007 JB pripasti predlagaču Petru Petroviću.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/31/predlog-za-sporazumni-razvod-braka/

31/07/2017 www.pdf-archive.com

Prawo ochrony środowiska 78%

Celem regulacji jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód, który polega na zachowaniu bogatego i zrównoważonego ekosystemu, a ponadto gospodarowanie wodami powinno być prowadzone w oparciu o zasady racjonalnego i całościowego traktowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/13/prawo-ochrony-rodowiska/

13/02/2015 www.pdf-archive.com

ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH 2014 78%

▪ błędne kwalifikacje w bilansie i rachunku zysków i strat ▪ nieprawidłowości w rachunku przepływów pieniężnych ▪ informacja dodatkowa niezgodna z Ustawą o rachunkowości ▪ mankamenty wyceny aktywów ▪ brak uzgodnień zmiany stanu produktów ▪ nieprawidłowe wyliczenia podatku odroczonego ▪ nie tworzenie rezerw ▪ błędy arytmetyczne, formalne i inne 3.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/19/zamkni-cie-ksi-g-rachunkowych-2014/

19/10/2014 www.pdf-archive.com

Tom III-Przedmiary 71%

Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego DZIAŁ OGÓLNY Jednostka Nazwa Ilość Cena jednostkowa Wartość robót x x x x 1 Koszt sprawdzenia terenu budowy pod kątem występowania niewybuchów i niewypałów ryczałt x x 2 Koszt nadzoru archeologicznego i obserwacja archeologiczna podczas prowadzenia robót ziemnych miesiąc 30,00 ryczałt x x ryczałt x x x Koszt wykonania inwentaryzacji fotograficznej stanu technicznego dróg oraz budynków przed realizacją zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokołów z ich właścicielami Koszt inwentaryzacj, oceny stanu technicznego i ustalenia sposobu naprawy z administratorem dróg publicznych wykorzystanych przez wykonawcę do transportu technologicznego dla realizacji robót oraz wykonanie naprawy po okresie użytkowym 3 4 5 Dostarczenie, insatlacja, demontaż tablic informacyjnych , urządzeń zabezpieczających plac budowy, świateł ostrzegawczych, zapór, ogrodzenia, itp...

https://www.pdf-archive.com/2014/02/05/tom-iii-przedmiary/

05/02/2014 www.pdf-archive.com

KopiaPWiR-kolokwiumPTM 68%

chronionego powoduje reewaluację dozorów dla wejść c) tylko wejścia umożliwiają zmianę stanu ob.chronionego d) funkcje służą do modyfikacji stanu tylko wybranych ob.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/31/kopiapwir-kolokwiumptm/

31/01/2017 www.pdf-archive.com

ciąga 67%

1) świadome zdefiniowanie stanu niezaspokojenia z tytułu braków w zakresie rozwiązania problemu naukowego, 2) budowa wstępnego studium, jako podstawy rozwiązywalności problemu naukowego, 3) wykonanie operacji naukowych umożliwiających sprawne rozwiązanie problemu, 4) spisanie sprawozdania z działalności naukowej zawierającego prezentację osiągniętych rezultatów naukowych wraz z uzasadnieniem zasad wewnętrznej weryfikacji i falsyfikacji rezultatów, 5) ogłoszenie do publicznej wiadomości sprawozdania z działalności naukowej i poddaniu tym razem zewnętrznej weryfikacji i falsyfikacji rezultatów badań 6) potwierdzenie wartości aktywności naukowej na polu badawczym jako wyniku wewnętrznej i zewnętrznej falsyfikacji w zakresie dopuszczenia wyników badań do istoty paradygmatu.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/ci-ga/

24/12/2015 www.pdf-archive.com

Folder Bizhub-PRO-C6500e 66%

od wystąpienia usterki rozwiązanie problemu przez telefon umówienie wizyty serwisowej automatyczne zgłoszenie usterki kontrola żywotności części zgłoszenie przeglądu zgłoszenie kończących się materiałów eksploatacyjnych podanie stanu licznika Proces przejścia papieru Cechą bizhub PRO C6500e jest nowoczesny system dbałości o podłoża do zadrukowania.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/27/folder-bizhub-pro-c6500e/

27/01/2014 www.pdf-archive.com

1 wykład Demografia Podstawowe pojęcia 63%

 struktura ludności wg płci  struktura ludności wg płci i wieku  struktura ludności wg stanu cywilnego 6.

https://www.pdf-archive.com/2012/10/05/1-wyk-ad-demografia-podstawowe-poj-cia/

05/10/2012 www.pdf-archive.com

Symbole tegorocznych Świąt 1 63%

świeżość, płatki śniegu, symbol przechodzenia jednego stanu fizycznego w inny <ptak>

https://www.pdf-archive.com/2013/12/16/symbole-tegorocznych-wi-t-1/

16/12/2013 www.pdf-archive.com

dziecko 63%

Jeśli śni się Tobie zmarłe dziecko, oznacza to pogorszenie się stanu Twojej psychiki.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/08/dziecko/

08/04/2014 www.pdf-archive.com

zeby 63%

Sennik zęby Znaczenie snów z zębami Jeśli w Twoim śnie widzisz ładne, zadbane zęby, jest to oznaką dobrego stanu Twojego zdrowia, ale może także zwiastować, że będziesz miał/miała sporo dzieci.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/08/zeby/

08/04/2014 www.pdf-archive.com

CV PL 63%

Adam XXX XXX XXX XXX XXX ZDJĘCIE Doświadczenie zawodowe 05.2011 – do dziś      Kierownik Oddziału Wrocław – XXX Spółka Jawna kierowanie i nadzór nad pracą podległych pracowników kontrola kosztów personalnych oraz ustalanie godzin pracy podległych pracowników prowadzenie rozliczeń, raportowanie stanu finansowego oddziału utrzymywanie standardu obsługi klienta prowadzenie rozmów handlowych 07.2008 – 05.2011 Agent Wynajmu Samochodów – XXX Spółka Jawna  obsługa klientów oraz utrzymywanie dobrych relacji  pozyskiwanie nowych klientów  obsługa floty samochodowej 09.2007 - 07.2008 Przedstawiciel Handlowy - XXXX  sprzedaż usług telekomunikacyjnych dla firm  realizacja indywidualnego i centralnego planu sprzedażowego  terminowe raportowanie powierzonych zadań Wykształcenie 2007 – 2009 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu kierunek Finanse i Rachunkowość 2004 – 2007 Liceum Ogólnokształcące nr XXII we Wrocławiu profil klasy:

https://www.pdf-archive.com/2014/07/08/cv-pl/

08/07/2014 www.pdf-archive.com

umowa kupna-sprzedazy 63%

§5 Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie powiadomił Kupującego, a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/06/umowa-kupna-sprzedazy/

06/08/2015 www.pdf-archive.com

HistoriaPojazdu HONDA 20151020 223018 63%

Dane w CEP mogą nie odzwierciedlać stanu rzeczywistego, gdyż m.in.:

https://www.pdf-archive.com/2015/10/20/historiapojazdu-honda-20151020-223018/

20/10/2015 www.pdf-archive.com

OŚWIADCZENIEzgoda 63%

– ponoszę pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Podopiecznego – jestem świadomy stanu zdrowia Podopiecznego i pozwala mu on na aktywny udział w zawodach kolarskich na rowerach górskich ze wszystkimi tego konsekwencjami, za co biorę pełną i wyłączną odpowiedzialność – jestem świadomy zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych i psychicznych jakie wiążą się z jazdą na rowerze górskim i nie będę rościć wobec Organizatora pretensji w przypadku ewentualnego uszczerbku na zdrowiu lub życiu Podopiecznego – jeżeli tylko stan zdrowia Podopiecznego pogorszy się, zaprzestanie on aktywnego uczestnictwa w zawodach, nawet jeżeli wiedza o jego aktualnym stanie zdrowia nie będzie poparta diagnozą lekarską – wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie wizerunku Podopiecznego w trakcie zawodów oraz w czasie, kiedy przebywa on w miejscu ich rozgrywania, za pomocą filmu, obrazu, dźwięku, słowa, oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie go za pośrednictwem wszelkich mediów dla celów informacyjnych oraz promocyjnych wyścigu – Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania lub zaniechania Podopiecznego ……………………………..……………………………………………… /data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej/

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/o-wiadczeniezgoda/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

Operator Produkcji.PDF 63%

Kontrola stanu technicznego maszyn i urządzeń, współudział w konserwacjach, przeglądach i remontach maszyn.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/12/operator-produkcji/

12/07/2016 www.pdf-archive.com