Search


PDF Archive search engine
Last database update: 09 May at 15:22 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «stolova»:


Total: 2 results - 0.003 seconds

Kafana ER(1) 100%

Kafana ima bar jedan a može imati i više stolova.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/19/kafana-er-1/

19/02/2018 www.pdf-archive.com

3523nap05 40%

To je bio jedan od razloga za{to je ova nevladina organizacija u saradwi sa MUP-om i Misijom OEBS-a u Srbiji pristupila organizaciji deset okruglih stolova {irom zemqe, po- sve}enih me|usektorskoj saradwi policije, centara za socijalni rad i udru`ewa gra|ana radi re{avawa problema LGBT osoba i wihovih porodica.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/06/3523nap05/

06/11/2016 www.pdf-archive.com