Search


PDF Archive search engine
Last database update: 22 October at 03:49 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «stranih»:


Total: 5 results - 0.018 seconds

CV 100%

2011–01/2015 Administrator foruma Gameforge, Karlsruhe (Njemačka) Udruženje nekolicine stranih kompanija koja kreira razne browser igre, u jednoj od tih igara (Ogame),kompanija je imala otvorene servere za igrače iz Hrvatske i susjednih zemalja pa samim time i poprilično veliki korisnički internet forum kojeg sam ja, uz još par kolega,administirao.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/26/cv/

26/01/2016 www.pdf-archive.com

statut 52%

- Redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaitite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predikolske dobi koji su prilagodeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogudnostima i sposobnostima, - Programi za djecu rane i predSkolske dobi s te5koiama u razvoju, - Drograrni za darovitu djecu rane i predikolske dobi, Programi na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Ftogrami predikole, Programi ranog utenja stranih jezika i drugi programi umjetnidkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadrZaja elanak 16.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/12/statut/

12/01/2018 www.pdf-archive.com

PLUR 9 10 web 32%

Èak je i dovoðenje stranih DJ – a koji su sve manje kvalitetni, a èešæe razvikani, postalo ezoterièan pojam što se nadamo da æe se promijeniti.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-9-10-web/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

plur 5 6 29%

Primjerice, meni bi recimo bio super “Perfection” na kojem bi puštali samo Dundov, Dario i Cet, bez ikakvih stranih “zvijezda”.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-5-6/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

plur 1 26%

Volonteri ŠPICE koji su prošli kroz trening domaæih i stranih struènjaka na podruèju harm-reductiona rade i na terenu pomažu ljudima i šire informacije.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-1/

16/02/2015 www.pdf-archive.com