Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «svetih»:


Total: 5 results - 0.007 seconds

26.07.2005 100%

Sa tog skupa, od nadle`nih organa u BiH zatra`eno je da se naredbodavci i po~inioci tog zlo~ina {to prije procesuiraju, jer su njihova imena, kako je istaknuto, svima dobro poznata.Biskup Komarica je, obra}aju}i se prisutnima, istakao da Nakon skrnavljenja pravoslavne crkve svetih apostola Petra i Pavla u Kozarcu Sve{tenik Mladen Majki} osudio kamenovanje vjerskog objekta D.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-07-2005/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

26.07.2006 62%

Oni su ju~e okupljeni u crkvi svetih apostola Petra i Pavla, koja je u ratu bila u potpunosti spaljena, a obnovljena 2002.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-07-2006/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

komšić 60%

godi{njicu zlo~ina, u crkvi Svetih apostola Petra i Pavla u Bri{evu slu`ena i spomen misa.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/kom-i/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

26.06.2009 56%

KOVA^EVI] PRIJEDOR - Povodom obnove i posve}enja katoli~ke crkve svetih apostola Petra i Pavla u selu Bri{evo kod Prijedora ju~e je odr`ana sve~ana misa koju je uz lokalno sve{tenstvo slu`io banjalu~ki biskup Franjo Komarica.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-06-2009/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

KRIZMANICI PITANJA I ODGOVORI 49%

Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/07/krizmanici-pitanja-i-odgovori/

07/10/2016 www.pdf-archive.com