Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «szeregu»:


Total: 24 results - 0.025 seconds

pytania egzaminacyjne 100%

Podaj twierdzenie Cauchy-Maclaurina (o zależności między zbieżnością całki a zbieżnością szeregu nieskończonego).

https://www.pdf-archive.com/2012/05/10/pytania-egzaminacyjne/

10/05/2012 www.pdf-archive.com

kolo.docx-rozw 99%

Sum¦ szeregu kwadratów liczb nieparzystych mo»na przedstawi¢ jako ró»nic¦ sum szeregu kwadratów liczb naturalnych oraz ró»nic¦ sum szeregu kwadratów liczb parzystych.

https://www.pdf-archive.com/2012/11/15/kolo-docx-rozw/

15/11/2012 www.pdf-archive.com

Labirynt Śmierci - instrukcja gry 93%

Od decyzji graczy zaleŜy która postać będzie w jakim szeregu i na jakiej pozycji.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/12/labirynt-mierci-instrukcja-gry/

12/02/2015 www.pdf-archive.com

numeryczne 1pdf 75%

Zad 1 Utworzyć tablicę przechowującą sumy cząstkowe szeregu ∑(n=1,10) n.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/06/numeryczne-1pdf/

06/06/2017 www.pdf-archive.com

IMG 0001 63%

autorstvva cudzego utworu w postaci ksią2ki ,,pocałunek bezzezvłolęnia chomikuj.pl LynnRaveniinnychutworówtj.czynzart.ll6ust.lustawyoprawieautorskimiprawach pokrewnych z dnia4 lutego 1994r, -*::"]i::::::"n, nickioraz logi szeregu osób które W toku postępowania ustalono prawie autorskim i prawach ustawie dnia 4 lutego l994r_o _ l'l^^a^.-,^.r rrc} jest uzyskanie od'doEtawcy usług ich tożsamościkonieczne J"*##;;;*n* ffiJil:

https://www.pdf-archive.com/2014/10/05/img-0001/

05/10/2014 www.pdf-archive.com

an1-zestaw6-szeregi (2) 63%

wyznaczyć sumę szeregu:

https://www.pdf-archive.com/2014/12/28/an1-zestaw6-szeregi-2/

28/12/2014 www.pdf-archive.com

Stanowisko-Klubu-Nowoczesna 63%

Wynika ono z często nagłaśnianych i rzekomo powtarzających się w nieokreślonej liczbie przypadków, szeregu powikłań związanych ze stosowaniem szczepionek.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/03/stanowisko-klubu-nowoczesna/

03/04/2017 www.pdf-archive.com

PZP 31.03.2015 r. 58%

Wprowadzone zmiany, wymagają po stronie zamawiającego dokonania szeregu zmian w dokumentacji z postępowania, zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeniach o zamówieniu.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/08/pzp-31-03-2015-r/

08/03/2015 www.pdf-archive.com

Konspekt zajęć zimowych 56%

Zadania szczegółowe 1 Zbiórka w szeregu 2 Powitanie 3 Sprawdzenie liczby ćwiczących i gotowości do zajęć Doz.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/24/konspekt-zaj-zimowych/

24/02/2015 www.pdf-archive.com

poradnik 56%

Pediatrii jest niezwykle ważne w profilaktyce szeregu chorób przewlekłych (otyłość, nadciśnienie, cukrzyca, nowotwory, udary, choroby neurodegeneracyjne).

https://www.pdf-archive.com/2016/05/24/poradnik/

24/05/2016 www.pdf-archive.com

1 56%

Składa się on z szeregu procedur przeszukiwania wiedzy i wnioskowania nowych faktów.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/22/1/

22/09/2015 www.pdf-archive.com

be 55%

Podać przykład takiego szeregu zbieżnego an o wyrazach dodatnich, że suma P P an jest liczbą wymierną, a suma a2n jest liczbą niewymierną.

https://www.pdf-archive.com/2012/02/26/be/

26/02/2012 www.pdf-archive.com

Odp na pytania 53%

Odpowiedzialność karna Przepisy o odpowiedzialności karnej mają charakter stosunkowo szczegółowy, związane są z sankcjonowaniem niedotrzymania szeregu wymagań wynikających z ustawy.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/13/odp-na-pytania/

13/02/2015 www.pdf-archive.com

OPRACOWANIE ELEKTRONIKA1 47%

a) szereg E12 - według tego szeregu produkowane są wszystkie rodzaje rezystorów b) szereg E24 - rezystor tej grupy są na ogół dostępne tylko z tolerancją ±5% lub lepszą Rezystory z wartością inną niż znormalizowane nie są dostępne ale można je uzyskać poprzez odpowiednie połączenie rezystorów istniejących na rynku.

https://www.pdf-archive.com/2011/06/19/opracowanie-elektronika1/

19/06/2011 www.pdf-archive.com

I C 94 17 SR Rawicz Kredyt Bank 42%

Co więcej, pozwany bank nie miał narzędzi do wpływania i sterowania kursem CHF, który jest zależny od szeregu czynników rynkowych i pozarynkowych leżących całkowicie poza zasięgiem wpływu pozwanego.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/26/i-c-94-17-sr-rawicz-kredyt-bank/

26/10/2017 www.pdf-archive.com

Metodologia pracy doktorskiej 42%

Formułowanie tez, to z problemu badawczego (pytania ogólnego) wyłonienie szeregu problemów szczegółowych (pytań problemowych), najlepiej w postaci pytań rozstrzygnięcia, wysnutych w oparciu o hipotezę dzięki czemu istnieje możliwość dalszej konstrukcji koncepcji badań, a co najważniejsze stawianie hipotez roboczych.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/22/metodologia-pracy-doktorskiej/

22/06/2016 www.pdf-archive.com

List otwarty 36%

A jednocześnie stają oni w jednym szeregu z ludźmi pokroju b.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/11/list-otwarty/

11/12/2016 www.pdf-archive.com

riposta1 35%

Klient zabrał auto podczas mojej nieobecności bez szeregu części, których większość następnie otrzymał.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/13/riposta1/

13/10/2014 www.pdf-archive.com

Miklos Nyiszli - Byłem asystentem Doktora Mengele 34%

Występuję z szeregu, staję przed doktorem Mengele i wymieniam swoje nazwisko.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/16/miklos-nyiszli-by-em-asystentem-doktora-mengele/

16/08/2017 www.pdf-archive.com

Gorsi niż Mengele. Diabły z Jednostki 731 33%

Używanie ludzkich zwłok można jeszcze postawić w jednym szeregu z działalnością Gunthera von Hagensa, znanego szerzej jako Doktor Śmierć.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/gorsi-ni-mengele-diab-y-z-jednostki-731/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Nie mów fałszywego świadectwa przeciw Narodowi Polskiemu 32%

Myślę, że bardziej uzasadnione byłoby stawianie Polaków w jednym szeregu z Żydami, albowiem obie nacje były ofiarami wojny (tzn.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/nie-m-w-fa-szywego-wiadectwa-przeciw-narodowi-polskiemu/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Paranoja i paranoicy. Czym jest osobowość paranoiczna 31%

Z drugiej strony, pacjentów dotkniętych PPD nie wolno stawiać w jednym szeregu z nieszczęśnikami cierpiącymi na urojenia prześladowcze.

https://www.pdf-archive.com/2020/05/18/paranoja-i-paranoicy-czym-jest-osobowo-paranoiczna/

18/05/2020 www.pdf-archive.com

I C 3694 15 SR Warszawa kredyt waloryzowany 30%

(2) upoważnili pracowników banku do wykonywania szeregu czynności, w tym do obciążania rachunku kredytobiorcy na pokrycie zobowiązań wobec banku z tytułu kredytu, odsetek, prowizji, opłat, składek z tytułu ubezpieczenia, do których kredytobiorca przystępował za pośrednictwem banku w związku z postanowieniami umowy oraz innych kosztów związanych z umową, w terminach ich wymagalności wynikających z umowy.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/22/i-c-3694-15-sr-warszawa-kredyt-waloryzowany/

22/05/2017 www.pdf-archive.com

Biuletyn Kukiz'15 27%

W tym tygodniu odbędzie się zbiórka podpisów i  konferencja dla mediów w  Słubicach, gdzie dochodzi do szeregu naruszeń przez tzw.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/25/biuletyn-kukiz-15/

25/02/2016 www.pdf-archive.com