Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «terminowo»:


Total: 6 results - 0.009 seconds

kredyty konsolidacyjne 100%

Powinny się nim zainteresować osoby, które terminowo spłacają wszystkie raty i zachowują płynność finansową, jednak męczące staje się dla nich pamiętanie o kilku zobowiązaniach jednocześnie.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/04/kredyty-konsolidacyjne/

04/02/2017 www.pdf-archive.com

Praktyki w Avon 95%

- jest samodzielny i otwarty na nowe zadania - ma bardzo dobre umiejętności analityczne - realizuje zadania terminowo i z dbałością o szczegóły - bardzo dobrze posługuje się Excelem i PowerPointem - jest dostępny przez 30-40 godzin w tygodniu - biegle zna angielski Oferujemy:

https://www.pdf-archive.com/2015/10/30/praktyki-w-avon/

30/10/2015 www.pdf-archive.com

Stypendium doktoranckie- Regulamin i wniosek 69%

Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który terminowo realizuje program studiów doktoranckich, wykazuje się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych, wykazuje się zaangażowaniem w realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni oraz w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego uzyskał bardzo dobre albo dobre wyniki z egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów doktoranckich.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/15/stypendium-doktoranckie-regulamin-i-wniosek/

15/10/2016 www.pdf-archive.com

od alicji 66%

Sprawny, ciągły nadzór nad delegowanymi zadaniami jest de facto jedynym sposobem na bycie w 100% pewnym, że postawione przez kierownika zadania i cele zostaną zrealizowane zgodnie z danymi wytycznymi i terminowo.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/29/od-alicji/

29/01/2018 www.pdf-archive.com

Statut MSM Jarosław 57%

1) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni, 2) wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały, 3) wnieść wkład mieszkaniowy lub budowlany, chyba że ubiega się o członkostwo jako współmałżonek członka, 4) uiszczać terminowo opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, 5) uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów, 6) zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej, 7) korzystać z lokalu zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez Spółdzielnię, 8) zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu, 9) zawiadamiać Spółdzielnię o wynajęciu lokalu na inne cele niż określone w umowie o ustanowienie prawa do lokalu 10) przestrzegać regulaminu porządku domowego, 11) dbać o dobro i rozwój Spółdzielni oraz poszanowanie mienia Spółdzielni i o jego zabezpieczenie, 12) niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody, 13) udostępnić lokal w celu zainstalowania urządzeń pomiarowych dotyczących zużycia wody, jak również umożliwić odczyt wskazań tych urządzeń, 14) udostępnić lokal w celu dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia lokalu oraz ustalenia niezbędnych prac i ich wykonania, 15) udostępnić lokal w celu wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego, wykonywać inne obowiązki określone w statucie Spółdzielni.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/05/statut-msm-jaros-aw/

05/06/2016 www.pdf-archive.com

III C 625 15 SO Warszawa 56%

Powód terminowo spłacał kredyt przez kilka lat.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/06/iii-c-625-15-so-warszawa/

06/04/2017 www.pdf-archive.com