Search


PDF Archive search engine
Last database update: 08 March at 09:26 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «tiomersal»:


Total: 1 results - 0.005 seconds

sklad-szczepionek[1] 100%

Œladowe iloœci pierwiastków lub zwi¹zków chemicznych (rtêci = tiomersal, preparaty immunoglobulin) i pewne antybiotyki (neomycyna, streptomycyna) s¹ sk³adnikami zapobiegaj¹cymi rozwojowi bakterii lub stabilizuj¹ antygen, przez co czyni¹ szczepionkê termostabiln¹.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/29/sklad-szczepionek-1/

29/06/2014 www.pdf-archive.com