Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «tohoto»:


Total: 39 results - 0.041 seconds

dp 100%

První část tohoto dokumentu poskytuje čtenáři informace o problematice komprese obrazu, představuje nejznámější současné postupy a detailněji probírá vlnkovou transformaci a následná kódování.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/29/dp/

29/04/2013 www.pdf-archive.com

dp 99%

První část tohoto dokumentu poskytuje čtenáři informace o problematice komprese obrazu, představuje nejznámější současné postupy a detailněji probírá vlnkovou transformaci a následná kódování.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/22/dp/

22/04/2013 www.pdf-archive.com

11-4 94%

Formulář pověření je součástí tohoto čísla Akustických listů.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/11-4/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

Cenik doplnek 93%

Smyslem tohoto dokumentu je poskytnout klientovi ve zjednodušené podobě základní informace o cenách spojených s kreditními kartami MALL.cz, ČSA a BILLA .

https://www.pdf-archive.com/2016/05/17/cenik-doplnek/

17/05/2016 www.pdf-archive.com

cc vypoved 92%

PODPIS:* Prosím, přečtěte si důkladně upozornění na druhé straně tohoto dokumentu.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/26/cc-vypoved/

26/05/2014 www.pdf-archive.com

SRS10-19 90%

Dolní i horní propust tohoto typu je charakterizována mezní frekvencí, která je dána vzorcem:

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs10-19/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

dp 89%

První část tohoto dokumentu poskytuje čtenáři informace o problematice komprese obrazu, představuje nejznámější současné postupy a detailněji probírá vlnkovou transformaci a následná kódování.

https://www.pdf-archive.com/2013/05/07/dp/

07/05/2013 www.pdf-archive.com

smlouva auto s poplatkem 2014.unlocked 87%

d) účastník se předem seznámí s trasou průvodu, včetně maximálních povolených šířek a výšek vozidel v místech, kudy bude průvod procházet, přičemž přihlédne též k výšce vedení elektrického napětí tramvají městské hromadné dopravy (vezme v potaz i odpovídající bezpečnostní vzdálenost od tohoto vedení), a zajistí, že vozidlo bude v souladu s maximální povolenou šířkou a výškou stanovenou v místech, kterými bude průvod procházet;

https://www.pdf-archive.com/2014/05/25/smlouva-auto-s-poplatkem-2014-unlocked/

25/05/2014 www.pdf-archive.com

64500-Kalousek knížečka 86%

Pro nen´aroˇcn´eho ˇcten´aˇre je urˇcena m´enˇe podrobn´a verze tohoto textu, kter´a je dostupn´a na str´ank´ach Nadaˇcn´ıho fondu proti korupci.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/08/64500-kalousek-kn-e-ka/

08/05/2017 www.pdf-archive.com

Úvod do teologie 84%

Gustavu Tomkovi, DrSc., za všestrannou podporu při tvorbě tohoto skripta a v neposlední řadě i lektorovi a mému vzácnému učiteli, Prof.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/28/vod-do-teologie/

28/08/2016 www.pdf-archive.com

SRS20-29 83%

Z tohoto hlediska by například výborným materiálem bylo olovo plátované ocelí, jeho nevýhody však snad Obr.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs20-29/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

DU-zadani0302 80%

[2 body] Uvaˇzme jazyk L = {w ∈ {a, b}∗ | pr´avˇe kaˇzd´ y k-t´ y symbol ve w je a, kde k je libovoln´e, pevn´e, kladn´e pˇrirozen´e ˇc´ıslo} Tedy napˇr´ıklad slova aaa, babab, bbabbabba, bbbba, bbbbbabbb do tohoto jazyka patˇr´ı, zat´ımco slova babba, bbbababbba nikoliv.

https://www.pdf-archive.com/2012/10/07/du-zadani0302/

07/10/2012 www.pdf-archive.com

bs mzar 80%

Efekty tohoto druhu nicméně byly pozorovatelné při přenosu lidského hlasu podmořskými kabely na vzdálenosti řádu tisíců kilometrů, v dobách, kdy se ještě nepoužívala vysokofrekvenční nosná telefonie.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/bs-mzar/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

Moje bc 77%

V poslední kapitole je popsán postup výroby tohoto přijímače a některé alternativy pro jeho rozšíření.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/moje-bc/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

Votočvohoz.cz - podmínky 73%

- Pokud mi budete chtít nabídnout výměnu, nahlédněte nejdříve do tohoto fóra:

https://www.pdf-archive.com/2014/05/01/voto-vohoz-cz-podm-nky/

01/05/2014 www.pdf-archive.com

projekt 73%

První část tohoto dokumentu poskytuje čtenáři základní informace o problematice kódování a dekódování videa, dále přibližuje jednotlivé kodeky a problematiku standardizace.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/12/projekt/

12/05/2011 www.pdf-archive.com

12253 73%

První část tohoto dokumentu poskytuje čtenáři základní informace o problematice kódování a dekódování videa, dále přibližuje jednotlivé kodeky a problematiku standardizace.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/18/12253/

18/05/2011 www.pdf-archive.com

3Co 186-2015 72%

Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradu nákladů odvolacího řízení částku 8.228 Kč, a to do 3 dnů do právní moci tohoto rozsudku k rukám advokátky JUDr.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/28/3co-186-2015/

28/04/2017 www.pdf-archive.com

signdate 72%

Klient složil peněžní prostředky na svůj účet určený ke splácení k úhradě poplatku za poskytnutí úvěru uvedeného v čl. I.5. Smlouvy o spotřebitelském úvěru. V případě, že nebude na účtu určenému ke splácení dostatek peněžních prostředků na úhradu tohoto poplatku, bude poplatek uhrazen z té části úvěru, u které Klient není povinen doložit účel úvěru dle čl. I.2 Smlouvy o spotřebitelském úvěru.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/signdate/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

Moderní přímá demokracie (Švýcarsko-český dialog) 67%

Z tohoto důvodu se Švýcarsko stalo zajímavým partnerem a modelovým příkladem v debatách o moderní přímé demokracii.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/03/modern-p-m-demokracie-v-carsko-esk-dialog/

03/06/2014 www.pdf-archive.com

Poliklinika Pod Marjánkou 65%

Jako architekt si zajisté dokážete představit a máte určitě dostatek vlastních zkušeností, co to znamená rekonstrukce tohoto rozsahu objektu tzv.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/19/poliklinika-pod-marj-nkou/

19/04/2016 www.pdf-archive.com

katalog 3x3 gallery 64%

Na základě jejich zkušeností s provozem tohoto již konkrétního prostoru vznikla vize vytvoření pravidelně a dlouhodobě fungu- jící Galerie 3x3.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/20/katalog-3x3-gallery/

20/04/2014 www.pdf-archive.com

SRS1-9 Stavíme reprosustavy 63%

Z tohoto hlediska mùžeme vysokotónový mìniè s trvalým (RMS sinus) pøíkonem 5 VA bez obav pøipojit na zesilovaè s výkonem 100 W.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs1-9-stav-me-reprosustavy/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

91 63%

Nedílnou součástí tohoto přístupu jsou vzdělávací programy pro děti a mládež.

https://www.pdf-archive.com/2013/06/19/91/

19/06/2013 www.pdf-archive.com

kvarticka paty cislo 56%

Lenka Málková Téma tohoto čísla zní „Konec jedné éry“!

https://www.pdf-archive.com/2013/06/24/kvarticka-paty-cislo/

24/06/2013 www.pdf-archive.com