Search


PDF Archive search engine
Last database update: 04 August at 16:10 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «ubezpieczonego»:


Total: 9 results - 0.027 seconds

Ubezpieczenie dzieci w Przedszkolu w Nędzy na rok przedszkolny 2019 2020 100%

RODO RODO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – UBEZPIECZENIE SZKOLNE IV (184) 7 Początek i koniec odpowiedzialności 7 Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 7 Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego 7 Ustalenie wysokości świadczenia 8 Wypłata świadczenia 9 Roszczenia regresowe w związku z ubezpieczeniami majątkowymi 10 Postępowanie dotyczące składania reklamacji 10 Postanowienie dotyczące składania skarg 10 Ważne informacje dla Ubezpieczających, Ubezpieczonych i Uprawnionych z umowy 11 Postanowienia końcowe 11 KLAUZULA NR 1 – ZWROT KOSZTÓW LECZENIA 12 KLAUZULA NR 2 – DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE 12 KLAUZULA NR 3 – JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU LECZENIA SZPITALNEGO WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU 12 KLAUZULA NR 4 – JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU POWAŻNEGO ZACHOROWANIA UBEZPIECZONEGO 12 KLAUZULA NR 5 – ZASIŁEK DZIENNY Z TYTUŁU KRÓTKOTRWAŁEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY LUB NAUKI 14 KLAUZULA NR 6 – ZWROT KOSZTÓW REHABIILITACJI 14 KLAUZULA NR 7 – ZWROT KOSZTÓW WYPOŻYCZENIA LUB NABYCIA ŚRODKÓW SPECJALNYCH LUB USZKODZENIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO 15 KLAUZULA NR 8 – ZWROT KOSZTÓW POGRZEBU PRAWNEGO OPIEKUNA UBEZPIECZONEGO 15 KLAUZULA NR 9 – JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI PRAWNEGO OPIEKUNA UBEZPIECZONEGO WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU 15 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

https://www.pdf-archive.com/2019/09/02/untitled-pdf-document-1/

02/09/2019 www.pdf-archive.com

Karta produktu Covid19 97%

99 Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek Covid-19;

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/karta-produktu-covid19/

29/04/2020 www.pdf-archive.com

OWU PZU NNW 94%

Obowiązki ubezpieczonego  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   str.  18 Ustalenie i wypłata świadczeń  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   str.  18 Rozdział V – Postanowienia końcowe .  .  .  .  .  .   str.  20 str.  13 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE POSTANOWIENIA OGÓLNE §1 1.  Ogólne warunki ubezpieczenia PZU NNW, zwane dalej „OWU”, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółkę Akcyjną, zwaną dalej „PZU SA”, z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/28/owu-pzu-nnw/

28/06/2016 www.pdf-archive.com

Generali Covid19 Oferta 100 94%

Zdrowie Ubezpieczonego Okres ubezpieczenia:

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/generali-covid19-oferta-100/

29/04/2020 www.pdf-archive.com

Generali Covid19 Oferta 200 94%

Zdrowie Ubezpieczonego Okres ubezpieczenia:

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/generali-covid19-oferta-200/

29/04/2020 www.pdf-archive.com

Generali Covid19 Oferta 300 94%

Zdrowie Ubezpieczonego Okres ubezpieczenia:

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/generali-covid19-oferta-300/

29/04/2020 www.pdf-archive.com

Warta 71242018 Ulotka-Travel 296x210-v4 93%

502 308 308 opłata według taryfy operatora Zapewnienie telefonicznego dostępu do lekarza 24/7 Zapewnienie transportu ubezpieczonego do kraju, m.in.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/29/warta71242018ulotka-travel296x210-v4/

29/04/2020 www.pdf-archive.com

II Ca 2200 16 SO Wrocław 41%

ze składką opłaconą na okres 48 miesięcy, wysokość składki wynosiła 3,92% kwoty ubezpieczonego wkładu własnego.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2200-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

umowa 24%

Pożyczkobiorca wskazuje Pożyczkodawcę (Ubezpieczającego), jako Uprawnionego do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Zgonu Ubezpieczonego.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/umowa/

09/01/2015 www.pdf-archive.com