Search


PDF Archive search engine
Last database update: 21 October at 09:56 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «ubezpieczonych»:


Total: 11 results - 0.022 seconds

Karta produktu Covid19 100%

Rozliczenie składki odbywa się na koniec okresu ubezpieczenia, na podstawie faktycznej liczby Ubezpieczonych w trakcie trwania umowy, na podstawie zgłoszonego przez Ubezpieczającego wykazu osób przystępujących i/lub występujących z umowy ubezpieczenia.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/karta-produktu-covid19/

29/04/2020 www.pdf-archive.com

ZUS 27.02.2015 88%

Ubezpieczenie pracowników i innych grup ubezpieczonych, ustalanie podstawy wymiaru składek, przychody wyłączone ze składek ZUS.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/07/zus-27-02-2015/

07/02/2015 www.pdf-archive.com

Generali Covid19 Oferta 100 76%

Poinformuję Ubezpieczonych o zakresie odpowiedzialności i warunkach świadczenia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu umowy ubezpieczenia, a w razie zmiany warunków umowy, przekażę Ubezpieczonym informację o zakresie tych zmian przed wyrażeniem zgody na zmiany.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/generali-covid19-oferta-100/

29/04/2020 www.pdf-archive.com

Generali Covid19 Oferta 200 76%

Poinformuję Ubezpieczonych o zakresie odpowiedzialności i warunkach świadczenia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu umowy ubezpieczenia, a w razie zmiany warunków umowy, przekażę Ubezpieczonym informację o zakresie tych zmian przed wyrażeniem zgody na zmiany.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/generali-covid19-oferta-200/

29/04/2020 www.pdf-archive.com

Generali Covid19 Oferta 300 76%

Poinformuję Ubezpieczonych o zakresie odpowiedzialności i warunkach świadczenia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu umowy ubezpieczenia, a w razie zmiany warunków umowy, przekażę Ubezpieczonym informację o zakresie tych zmian przed wyrażeniem zgody na zmiany.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/generali-covid19-oferta-300/

29/04/2020 www.pdf-archive.com

ZUS 30.06.2015 69%

oraz korzyści dla płatników składek oraz ubezpieczonych.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/10/zus-30-06-2015/

10/06/2015 www.pdf-archive.com

pzu sport 69%

5 osób Liczba osób ubezpieczonych w grupie:

https://www.pdf-archive.com/2016/06/28/pzu-sport/

28/06/2016 www.pdf-archive.com

Propozycja ubezpieczenia nr T1032733602.PDF 69%

25 osób Liczba osób ubezpieczonych w grupie:

https://www.pdf-archive.com/2016/07/04/propozycja-ubezpieczenia-nr-t1032733602/

04/07/2016 www.pdf-archive.com

Niżnik 65%

Zwalniam lekarzy leczących ubezpieczonych w kraju i za granicą z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej oraz zezwalam na udostępnienie Ubezpieczycielowi dokumentacji z przebiegu leczenia.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/17/ni-nik/

17/05/2014 www.pdf-archive.com

Ubezpieczenie dzieci w Przedszkolu w Nędzy na rok przedszkolny 2019 2020 39%

RODO RODO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – UBEZPIECZENIE SZKOLNE IV (184) 7 Początek i koniec odpowiedzialności 7 Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 7 Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego 7 Ustalenie wysokości świadczenia 8 Wypłata świadczenia 9 Roszczenia regresowe w związku z ubezpieczeniami majątkowymi 10 Postępowanie dotyczące składania reklamacji 10 Postanowienie dotyczące składania skarg 10 Ważne informacje dla Ubezpieczających, Ubezpieczonych i Uprawnionych z umowy 11 Postanowienia końcowe 11 KLAUZULA NR 1 – ZWROT KOSZTÓW LECZENIA 12 KLAUZULA NR 2 – DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE 12 KLAUZULA NR 3 – JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU LECZENIA SZPITALNEGO WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU 12 KLAUZULA NR 4 – JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU POWAŻNEGO ZACHOROWANIA UBEZPIECZONEGO 12 KLAUZULA NR 5 – ZASIŁEK DZIENNY Z TYTUŁU KRÓTKOTRWAŁEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY LUB NAUKI 14 KLAUZULA NR 6 – ZWROT KOSZTÓW REHABIILITACJI 14 KLAUZULA NR 7 – ZWROT KOSZTÓW WYPOŻYCZENIA LUB NABYCIA ŚRODKÓW SPECJALNYCH LUB USZKODZENIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO 15 KLAUZULA NR 8 – ZWROT KOSZTÓW POGRZEBU PRAWNEGO OPIEKUNA UBEZPIECZONEGO 15 KLAUZULA NR 9 – JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI PRAWNEGO OPIEKUNA UBEZPIECZONEGO WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU 15 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

https://www.pdf-archive.com/2019/09/02/untitled-pdf-document-1/

02/09/2019 www.pdf-archive.com

OWU PZU NNW 25%

32)  osobodnie – iloczyn planowanej przez ubezpieczającego na dany okres ubezpieczenia liczby osób ubezpieczonych i plano­ wanej liczby dni ochrony ubezpieczeniowej;

https://www.pdf-archive.com/2016/06/28/owu-pzu-nnw/

28/06/2016 www.pdf-archive.com