Search


PDF Archive search engine
Last database update: 16 January at 18:13 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «udzielonego»:


Total: 21 results - 0.05 seconds

VI ACa 1930 13 wyrok i uzasadnienie 100%

0,00 % kwoty udzielonego Produktu hipotecznego w całym okresie kredytowania- Klient korzysta z Ubezpieczenia b.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/vi-aca-1930-13-wyrok-i-uzasadnienie/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

I C 3575 16 SR Warszawa UNW mBank 86%

Zabezpieczenie kredytu zostało określone natomiast jako prawna forma zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu udzielonego kredytu przyjmowana zgodnie z zasadami obowiązującymi w MultiBanku.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/06/i-c-3575-16-sr-warszawa-unw-mbank/

06/06/2017 www.pdf-archive.com

SO W Włocławku sygn. I C 152 16 84%

W uzasadnieniu argumentował, że przysługuje mu wierzytelność wynikająca z niespłaconego kredytu (nr umowy H/05//CC) udzielonego pozwanym w dniu 26 września 2005 roku.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/01/so-w-w-oc-awku-sygn-i-c-152-16/

01/02/2017 www.pdf-archive.com

I C 905 16 SO Wrocław oddal. powództwa kredytob. BZ WBK 81%

Zdaniem powódki strona pozwana wprowadziła ją w błąd co do rzeczywistego kosztu udzielonego kredytu.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/30/i-c-905-16-so-wroc-aw-oddal-pow-dztwa-kredytob-bz-wbk/

30/09/2017 www.pdf-archive.com

Wzór listy na podpisy 75%

Udzielonego poparcia nie można wycofać!

https://www.pdf-archive.com/2014/06/18/wz-r-listy-na-podpisy/

18/06/2014 www.pdf-archive.com

I C 478 16 SO Olsztyn 70%

W przypadku kredytu udzielonego w (...) to właśnie tak określona kwota kredytu, po pomniejszeniu o spłaty, wyznacza wysokość zadłużenia.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/08/i-c-478-16-so-olsztyn/

08/06/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 2500 16 69%

§ 12 stanowił upoważnienie dla (...) do pobierania środków pieniężnych na spłatę kapitału i odsetek z tytułu udzielonego Kredytu z rachunku eKonto określonego w § 6.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-2500-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

SO Warszwa XXVII Ca 3360 16 68%

powódka kwestionowała istotę udzielonego kredytu w postaci jego indeksacji, która nie może być uznana za abuzywną lub sprzeczną z dobrymi obyczajami, bowiem taki rodzaj kredytu przewidują wprost przepisy ustawy Prawo bankowe, zaś powódka miała wiedzę o mechanizmie funkcjonowania kredytu indeksowanego do waluty obcej, była świadoma ryzyka kursowego i godziła się na jego ponoszenie.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/15/so-warszwa-xxvii-ca-3360-16/

15/03/2017 www.pdf-archive.com

XXVII Ca 3477 16 uzasadnienie wyroku 65%

Spłata kredytu może następować poprzez pobieranie środków pieniężnych z rachunku na podstawie udzielonego upoważnienia.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/06/xxvii-ca-3477-16-uzasadnienie-wyroku/

06/09/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Okręgowy Elbląg I C 5 16 58%

Postanowienia umowne, w szczególności te, które przewidywały waloryzację udzielonego kredytu według kursu franka szwajcarskiego zgodnie z tabelą walut ustalaną przez pozwanego nie wiązały powódki.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-okr-gowy-elbl-g-i-c-5-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

I C 114 16 SR Warszawa Śródmieście 57%

W przypadku uznania żądania ewentualnego wniesiono o zobowiązanie pozwanego do przedstawienia rozliczenia dotychczasowych spłat rat kapitałowo-odsetkowych kredytu udzielonego powodom z pominięciem bezskutecznych klauzul indeksacyjnych w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie oraz przedstawienia harmonogramu dalszych spłat rat kredytu udzielonego powodom z pominięciem bezskutecznych klauzul indeksacyjnych w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-114-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

I C 113 16 SR Warszawa Śródmieście 56%

wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powódki na rzecz pozwanego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego oraz zwrotu opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-113-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

I ACa 387 16 KREDYT BANK-zwrócony do ponownego rozpoznania 56%

Powód zarzucał, że zawarta umowa, która przewidywała indeksację udzielonego kredytu do kursu franka w tym zakresie była pozorna, gdyż kredyt został udzielony w złotówkach i tak jest spłacany, powinien być zatem traktowany jako kredyt złotowy.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/19/i-aca-387-16-kredyt-bank-zwr-cony-do-ponownego-rozpoznania/

19/05/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 1798 16 56%

Pełnomocnik powodów wskazywał, iż Bank przyznał sobie między innymi prawo do jednostronnego i wiążącego dla konsumenta ustalenia wysokości długu, który nie miał nic wspólnego z kwotą udzielonego i wypłaconego konsumentowi kredytu, a na decyzje pozwanej spółki w tym zakresie konsument nie miał i nie ma żadnego wpływu.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-1798-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

VI C 352 16 mBank odfrankowienie SR Wawa Srodmiescie 53%

Spłata kredytu może następować poprzez pobieranie środków pieniężnych z rachunku na podstawie udzielonego upoważnienia.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/06/vi-c-352-16-mbank-odfrankowienie-sr-wawa-srodmiescie/

06/10/2017 www.pdf-archive.com

umowa Najmu sklep 51%

Wynajmujący wyraża zgodę na prowadzenie w przedmiocie najmu obrotu wyrobami alkoholowymi na podstawie udzielonego pozwolenia przez właściwy organ.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/24/umowa-najmu-sklep/

24/08/2016 www.pdf-archive.com

II C 2078 16 (SR Wawa Wola Raiff Polbank odfrankowienie) 49%

Wezwaniem do zapłaty doręczonym w dniu 20 lipca 2016 roku powodowie wezwali pozwanego do zapłaty kwoty 61 034.81 zł tytułem nadpłaconych rat przy spłacie kredytu udzielonego w wykonaniu powyższej umowy w term inie 3 dni.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/19/ii-c-2078-16-sr-wawa-wola-raiff-polbank-odfrankowienie/

19/12/2017 www.pdf-archive.com

II Ca 2200 16 SO Wrocław 48%

Zgodnie z § 11 ust.1e w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu udzielonego kredytu, ustanawia się prawną formę zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci ubezpieczenia wkładu własnego w (…)S.A.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2200-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

II Ca 2330 16 SO Wrocław 41%

128 ze zm.) stanowi, że przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2330-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

I C 3694 15 SR Warszawa kredyt waloryzowany 36%

1 aneksu spłata udzielonego kredytu indeksowanego następować miała w walucie obcej (...), do której kredyt jest indeksowany z zastrzeżeniem tego, że kredytobiorcy zobowiązywali się do posiadania rachunku bankowego w walucie obcej, do której indeksowany jest kredyt.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/22/i-c-3694-15-sr-warszawa-kredyt-waloryzowany/

22/05/2017 www.pdf-archive.com

SO Warszawa II C 495 16 BTE mBank 34%

Aneksem nr (...) do umowy, podwyższona została kwota kredytu udzielonego powyższą umowy do wysokości 380.724,68 zł, tj.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/12/so-warszawa-ii-c-495-16-bte-mbank/

12/05/2017 www.pdf-archive.com