PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 20 October at 22:25 - Around 220000 files indexed.

Search on pdf-archive.com All sites
Show results per page

Results for «ujkvu»:


Total: 8 results - 0.037 seconds

pather dabi 100%

Fx&Kx.-r kJbqkM˜PT KaKTr KmÀP≠ ßTJgJS ßTJj IJPªJuj ßjAÇ xMfrJÄ KaKT rJUJ IjqJ~ F iJreJ \jìJPf kJPrKjÇ IJr KmhMq“ YuJYPur xo˜ AKfyJxaJ IJK\S IJKmÏíf y~KjÇ KmvõJx jJ y~, KmhMq“-KmhqJ IiqJkTPhr mrû K\ùJxJ TKr~J ßhKUSÇ fÅJyJrJ KmrÜ yA~J TKyPfj, ßfJoJr xPñ fTt TrJ mOgJÇ IkNmt yJKx~J mKuf, ßfJoJPhr FA TgJKa IÃJ∂ xfq, KT∂á fmM f ßfJoJPhr ‰Yfjq y~ jJÇ IJxu TgJ, IkNmtr ßckMaL-oqJK\Pˆsa KkfJr mJPTq S mqmyJPr C“xJy kJA~J fJyJr mz S ßo\hJhJrJ pUj k´TJPvqA oMrKV S ßyJPaPur ÀKa UJAPf uJKVu, FmÄ ˚JPjr kNPmt VuJr ‰kfJaJPT ßkPrPT aJñJA~J rJKU~J k´J~A náKu~J pJAPf uJKVu, Foj KT ßiJkJr mJKz Kh~J TJYJA~J AK˘ TKr~J IJKjPu xMKmiJ y~ KTjJ IJPuJYjJ TKr~J yJKx-fJoJvJ TKrPf uJKVu, fUjS IkNmtr KjP\r ‰kfJ y~ jJAÇ KT∂á ßZJa yAPuS ßx oJP~r VnLr ßmhjJ S Kj”v» Ivs∆kJf mÉKhj uãq TKr~JKZuÇ oJ KTZMA mKuPfj jJÇ FPT f mKuPuS ßZPurJ ÊKjf jJ, IKiT∂á ˝JoLr xKyf KjrgtT Tuy yA~J pJAfÇ KfKj võÊrTáPur ßkRPrJKyfq mqmxJPT KjÔár AKñf TKr~J TKyPfj, ßZPurJ pKh fJPhr oJoJPhr of jJ yP~ mJPkr ofA yP~ CPb f KT TrJ pJPm!

https://www.pdf-archive.com/2017/09/05/pather-dabi/

05/09/2017 www.pdf-archive.com

cs 85%

mJuToJP©A ßTJj xoPp jJ ßTJj xoP~ IjMnëf TKr~JPZ ßp, G mJKuTJr oMUo§u IKf oiMrÇ CyJr YPã ßTJj ßmJiJfLf èe IJPZÇ ßUuJ ZJKz~J TfmJr fJyJr oMUkJPj YJKy~J ßhKU~JPZ∏fJyJr kPgr iJPr, I∂rJPu hÅJzJA~J Tf mJr fJyJPT ßhKU~JPZÇ TUj mMK^Pf kJPr jJA, IgY nJumJKx~JPZÇ fJyJr kr ßxA oiMr oMU∏ßxA xru TaJã∏ßTJgJ~ TJuk´nJPm nJKx~J KV~JPZÇ fJyJr \jq kOKgmL UÅMK\~J ßhKU∏ßTmu ˛OKf oJ© IJPZÇ mJuqk´eP~ ßTJj IKnxŒJf IJPZÇ ‰vmKujL oPj oPj \JKjf, k´fJPkr xPñ IJoJr KmmJy yAPmÇ k´fJk \JKjf, KmmJy yAPm jJÇ ‰vmKujL k´fJPkr ùJKfTjqJÇ x’º hNr mPa, KT∂á ùJKfÇ ‰vmKujLr FA k´go KyxJPm náuÇ ‰vmKujL hKrPhsr TjqJÇ ßTy KZu jJ, ßTmu oJfJÇ fJyJPhr KTZM KZu jJ, ßTmu FTUJKj TáaLr∏IJr ‰vmKujLr „krJKvÇ k´fJkS hKrhsÇ ‰vmKujL mJKzPf uJKVu∏ßxRªPptqr ßwJu TuJ kNKrPf uJKVu∏KT∂á KmmJy y~ jJÇ KmmJPyr mq~ IJPZ∏ßT mq~ TPr?

https://www.pdf-archive.com/2017/10/27/cs/

27/10/2017 www.pdf-archive.com

Bonkim uponyash somogro 56%

KvÊS mMK^ IJr xJyx TKr~J TÅJPh jJÇ rJ\kPg ßuJT ßhKU jJ, xPrJmPr ˚JfT ßhKU jJ, VOyÆJPr ojMwq ßhKU jJ, mOPã kãL ßhKU jJ, ßVJYJrPe ßVJÀ ßhKU jJ, ßTmu vìvJPj vOVJu-TáÑárÇ FT mOy“ I¢JKuTJ∏fJyJr mz mz ZzS~JuJ gJo hNr yAPf ßhUJ pJ~∏ßxA VOyJreqoPiq ‰vuKvUrm“ ßvJnJ kJAPfKZuÇ ßvJnJA mJ KT, fJyJr ÆJr À≠, VOy ojMwqxoJVovNjq, v»yLj, mJ~Mk´PmPvr kPãS KmWúo~Ç fJyJr Inq∂Pr WPrr Knfr oiqJP¤ IºTJr, IºTJPr KjvLgláuäTáxMopMVum“ FT hŒKf mKx~J nJKmPfPZÇ fJyJPhr xÿMPU ojõ∂rÇ 1174 xJPu lxu nJu y~ jJA, xMfrJÄ 1175 xJPu YJu KTZM oyJWt yAu∏ ßuJPTr ßTîv yAu, KT∂á rJ\J rJ\˝ TzJ~ V§J~ mMK^~J uAuÇ rJ\˝ TzJ~ V§J~ mM^JA~J Kh~J hKrPhsrJ FT xºqJ IJyJr TKruÇ 1175 xJPu mwtJTJPu ßmv mOKÓ yAuÇ ßuJPT nJKmu, ßhmfJ mMK^ TíkJ TKrPujÇ IJjPª IJmJr rJUJu oJPb VJj VJK~u, TíwTkfúL IJmJr „kJr ‰kYÅJr \jq ˝JoLr TJPZ ßhRrJfúq IJr÷ TKruÇ IT˛J“ IJKvõj oJPx ßhmfJ KmoMU yAPujÇ IJKvõPj TJK•tPT KmªMoJ© mOKÓ kKzu jJ, oJPb iJjqxTu ÊTJA~J FPTmJPr Uz yA~J ßVu, pJyJr hMA FT TJyj lKu~JKZu, rJ\kMÀPwrJ fJyJ KxkJyLr \jq KTKj~J rJKUPujÇ ßuJPT IJr UJAPf kJAu jJÇ k´gPo FT xºqJ CkmJx TKru, fJr kr FT xºqJ IJiPkaJ TKr~J UJAPf uJKVu, fJr kr hMA xºqJ CkmJx IJr÷ TKruÇ ßp KTZM ‰Y© lxu yAu, TJyJrS oMPU fJyJ TáuJAu jJÇ KT∂á oyÿh ßr\J UÅJ rJ\˝ IJhJP~r T•tJ, oPj TKru, IJKo FA xoP~ xrlrJ\ yAmÇ FPTmJPr vfTrJ hv aJTJ rJ\˝ mJzJA~J KhuÇ mJñJuJ~ mz TJjúJr ßTJuJyu kKz~J ßVuÇ ßuJPT k´gPo KnãJ TKrPf IJr÷ TKru, fJr kPr ßT KnãJ ßh~!∏CkmJx TKrPf IJr÷ TKruÇ fJr kPr ßrJVJâJ∂ yAPf uJKVuÇ ßVJÀ ßmKYu, uJñu ß\J~Ju ßmKYu, mL\iJj UJA~J ßlKuu, WrmJzL ßmKYuÇ ß\Jf \oJ ßmKYuÇ fJr kr ßoP~ ßmKYPf IJr÷ TKruÇ fJr kr ßZPu ßmKYPf IJr÷

https://www.pdf-archive.com/2015/03/05/bonkim-uponyash-somogro/

05/03/2015 www.pdf-archive.com

grihodaho 55%

oKyo YMk TKr~J oOhM oOhM yJKxPf uJKVu∏TgJ TKyu jJÇ xMPrv TKyu, ßfJoJr k´P~J\j ßfJoJr gJT, IJKo \JjPf YJA jJÇ KT∂á IJoJr k´P~J\j ßfJoJPT C≠Jr TPr KjP~ pJS~JÇ IJKo VJKz ßcPT ßfJoJr K\Kjxk© FUjA IJoJPhr mJKz KjP~ pJmÇ FUJPj ßfJoJPT ßlPu ßrPU pKh pJA, ßYJPU IJoJr WMo IJxPm jJ, oMPU Ijú ÀYPm jJÇ ßfJoJPhr mJxJr YJTrPT cJT, FTaJ VJKz KjP~ IJxMTÇ FA mKu~J xMPrv oKyoPT aJKj~J fáKu~J ˝yP˜ fJyJr KmZJjJ èaJAPf k´mO• yAuÇ oKyo mJiJ Kh~J aJjJßyÅYzJ mJiJA~J Khu jJÇ KT∂á vJ∂ V÷Lr˝Pr mKuu, kJVuJKo TPrJ jJ xMPrvÇ xMPrv ßYJU fáKu~J TKyu, kJVuJKo KTPxr?

https://www.pdf-archive.com/2017/09/04/grihodaho/

04/09/2017 www.pdf-archive.com

niskriti 51%

KT∂á TJPaJ~Jr oqJPuKr~J xPñ TKr~J IJKjPujÇ IgY, mJKz IJKx~J IfqJYJr mº TKrPuj jJÇ ßfoKjA k´Jf”˚Jj YKuPf uJKVu FmÄ KTZMPfA TáAKjj ßxmj TKrPf xÿf yAPuj jJÇ IfFm náKVPfS uJKVPujÇ hMA-YJKr Khj pJ~∏\ôPr kPzj, IJmJr CPbj IJmJr kPzjÇ lPu, hMmtu yA~J kKzPfKZPuj∏FoKj xoP~ ‰vu mJPkr mJKz yAPf KlKr~J IJKx~J KYKT“xJ x’Pº Ifq∂ TzJTKz ÊÀ TKr~J KhuÇ ßZPuPmuJ yAPf KYrTJu ßx mzmiNr TJPZA IJPZ, F\jq ßx pf ß\Jr TKrPf kJKrf, ßo\PmR KTÄmJ IJr ßTy fJyJ kJKrf jJÇ IJrS FTaJ TJre KZuÇ oPj oPj KxP≠võrL fJyJPT nJrL n~ TKrPfjÇ ‰vu Ifq∂ rJVL oJjMw FmÄ FoKj TPbJr CkmJx TKrPf kJKrf ßp, FTmJr ÊÀ TKrPu ßTJj CkJP~A fJyJPT \u¸vt TrJPjJ pJAf jJ∏FAaJA KxP≠võrLr xmtJPkãJ C“T£Jr ßyfá KZuÇ ‰vur oJxLr mJKz kaucJñJ~Ç FmJr TíÌjVr yAPf IJKx~J ImKi fÅJyJPhr xKyf ßhUJ TKrPf kJPr jJAÇ IJ\ FTJhvL, vJÊzLr rJjúJr TJ\ jJA∏fJA xTJPuA KxP≠võrLr ßo\PZPu yKrYrPer Ckr oJPT Hwi UJS~JAmJr nJr Kh~J ßx kaucJñJ~ KV~JKZuÇ vLfTJuÇ WµJ-hMA yAu xºqJ yA~JPZÇ TJu k´nJf yAPfA KxP≠võrLr nJPuJ TKr~J \ôr ZJPz jJAÇ IJ\ FA xo~aJ~ KfKj ßuk oMKz Kh~J YMk TKr~J Kj\tLPmr of fÅJyJr IKf k´v˜ vpqJr FTJÄPv ÊA~J KZPuj FmÄ FA vpqJr CkPrA Kfj YJKrKa ßZPuPoP~ ßYÅYJPoKY TKr~J ßUuJ TKrPfKZuÇ jLPY TJjJAuJu k´hLPkr IJPuJPTr xÿMPU mKx~J nëPVJu oMU˙ TKrPfKZu∏IgtJ“ mA UMKu~J yÅJ TKr~J ÉPzJÉKz ßhKUPfKZuÇ SiJPr vpqJr Ckr yKrYre Kv~Pr IJPuJ \ôJKu~J KYf yA~J KjKmÓKYP• mA kKzPfKZuÇ ßmJi TKr kJPxr kzJ ‰fKr TKrPfKZu, TJre Ff V§PVJPuS fJyJr ßuvoJ© ‰iptYMqKf WKaPfKZu jJÇ ßp KvÊr huKa Ffãe ßYÅYJPoKY TKr~J KmZJjJr Ckr ßUKuPfKZu AyJrJ xTPuA ßo\TftJ yKrPvr x∂JjÇ KmKkj xyxJ xKr~J IJKx~J KxP≠võrLr oMPUr Ckr ^áÅKT~J kKz~J mKuu, IJ\ IJoJr cJjKhPT ßvJmJr kJuJ, jJ mzoJ?

https://www.pdf-archive.com/2017/09/05/niskriti-1/

05/09/2017 www.pdf-archive.com

bardidi 48%

ßZPu KmuJf pJAPf kJKrPu, nKmwqPf IPjT CjúKfr IJvJ IJPZÇ ˝PhPv KlKr~J IJKx~J ßx IPjPTr CkTJr TKrPf kJPrÇ TgJaJ xMPrPªsr oª uJKVu jJÇ mPjr kJKUr ßYP~ Kk†Prr kJKUaJA ßmKv Zala TPrÇ xMPrªs T·jJr YPã ßpj FTaá oMÜ mJ~M, FTaá ˝JiLjfJr IJPuJT ßhKUPf kJAPfKZu, fJA fJyJr krJiLj k´JeaJ CjìP•r of Kk†Prr YfáKhtT ^aka TKr~J WMKr~J ßmzJAPf uJKVuÇ ßx KkfJPT IJKx~J KjPmhj TKru ßp, fJyJr KmuJf pJAmJr CkJ~ TKr~J KhPf yAPmÇ fJyJPf ßp-xTu CjúKfr IJvJ KZu∏fJyJS ßx TKyuÇ KkfJ TKyPuj, nJKm~J ßhKUmÇ KT∂á VOKyeLr AòJ FPTmJPr k´KfTëuÇ KfKj KkfJ-kMP©r oJ^UJPj ^Pzr of IJKx~J kKz~J FoKj I¢yJKx yJKxPuj ßp, hMA\PjA ˜K÷f yA~J ßVuÇ VOKyeL TKyPuj, fPm IJoJPTS KmuJf kJbJA~J hJS∏jJ yAPu xMPrJPT xJouJAPm ßT ?

https://www.pdf-archive.com/2017/09/04/bardidi/

04/09/2017 www.pdf-archive.com

Sharat Chandra-Rachanabali 3229Pages 48%

ßZPu KmuJf pJAPf kJKrPu, nKmwqPf IPjT CjúKfr IJvJ IJPZÇ ˝PhPv KlKr~J IJKx~J ßx IPjPTr CkTJr TKrPf kJPrÇ TgJaJ xMPrPªsr oª uJKVu jJÇ mPjr kJKUr ßYP~ Kk†Prr kJKUaJA ßmKv Zala TPrÇ xMPrªs T·jJr YPã ßpj FTaá oMÜ mJ~M, FTaá ˝JiLjfJr IJPuJT ßhKUPf kJAPfKZu, fJA fJyJr krJiLj k´JeaJ CjìP•r of Kk†Prr YfáKhtT ^aka TKr~J WMKr~J ßmzJAPf uJKVuÇ ßx KkfJPT IJKx~J KjPmhj TKru ßp, fJyJr KmuJf pJAmJr CkJ~ TKr~J KhPf yAPmÇ fJyJPf ßp-xTu CjúKfr IJvJ KZu∏fJyJS ßx TKyuÇ KkfJ TKyPuj, nJKm~J ßhKUmÇ KT∂á VOKyeLr AòJ FPTmJPr k´KfTëuÇ KfKj KkfJ-kMP©r oJ^UJPj ^Pzr of IJKx~J kKz~J FoKj I¢yJKx yJKxPuj ßp, hMA\PjA ˜K÷f yA~J ßVuÇ VOKyeL TKyPuj, fPm IJoJPTS KmuJf kJbJA~J hJS∏jJ yAPu xMPrJPT xJouJAPm ßT ?

https://www.pdf-archive.com/2015/10/04/sharat-chandra-rachanabali-3229pages/

04/10/2015 www.pdf-archive.com

datta 48%

TîJPxÇ TKuTJfJ~ ßTvm ßxPjr fUj k´Y§ k´fJkÇ mÜífJr mz ß\JrÇ ßx ß\Jr kJzJVÅJP~r ßZPu-KfjKa ybJ“-xJouJAPf kJKru jJ∏nJKx~J ßVuÇ ßVu mPa, KT∂á mjoJuL FmÄ rJxKmyJrL ßp„k k´TJPvq hLãJ V´ye TKr~J msJ¯xoJ\náÜ yAu, \VhLv ßx„k kJKru jJ∏Af˜f” TKrPf uJKVuÇ ßx xmtJPkãJ ßoiJmL mPa, KT∂á Ifq∂ hMmtuKY•Ç fJyJPf fÅJyJr msJ¯e-kK§f KkfJ fUjS \LKmf KZPujÇ KT∂á S-hMKar ßx mJuJA KZu jJÇ KTZMTJu kNPmt KkfJr krPuJTk´JK¬Pf mjoJuL fUj TíÌkMPrr \KohJr, FmÄ rJxKmyJrL fJyJPhr rJiJkMPrr xo˜ Kmw~-IJvP~r FTò© xosJaÇ IfFm IjKfTJu kPrA FA hMA mºá msJ¯-kKrmJPr KmmJy TKr~J KmhMwL nJptJ uA~J VOPy KlKr~J IJKxPujÇ KT∂á hKrhs \VhLPvr ßx xMKmiJ yAu jJÇ fJyJPT pgJxoP~ IJAj kJv TKrPf yAu, FmÄ FT VOy˙ msJ¯Per FVJPrJ mZPrr TjqJPT KmmJy TKr~J IPgtJkJ\tPjr KjKo• FuJyJmJPh YKu~J pJAPf yAuÇ KT∂á pÅJyJrJ rKyPuj, fÅJyJPhr ßp TJ\ TKuTJfJ~ KjfJ∂ xy\ oPj yA~JKZu, V´JPo KlKr~J fJyJA FTJ∂ TKbj ßbKTuÇ ßmR-oJjMw võÊrmJKz IJKx~J ßWJoaJ ßh~ jJ, \MfJPoJ\J kKr~J rJ˜J~ mJKyr y~∏fJoJvJ ßhKUPf kÅJYUJjJ V´JPor ßuJT Knz TKr~J IJKxPf uJKVu;

https://www.pdf-archive.com/2017/09/04/datta/

04/09/2017 www.pdf-archive.com