Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 September at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «umowy»:


Total: 100 results - 0.113 seconds

arkusz informacyjny 100%

Opis głównych cech kredytowego Rodzaj kredytu (pożyczki) Szybka pożyczka przez Internet Całkowita kwota kredytu Maksymalna kwota pożyczki udostępniona na postawie umowy kredytowej 600,00 zł Warunki dokonywania wypłat W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pani/Pan pieniądze Po zawarciu umowy kredytowej przyznana kwota pożyczki zostanie przelana na rachunek klienta w ciągu jednego dnia roboczego.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/arkusz-informacyjny/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

Umowa-Gurmet-20 99%

DANE NALEŻY WYPEŁNIĆ WYRAŹNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI I KOMPLETNIE Nieczytelne, niedokładne lub niezupełne wypełnienie danych spowoduje wstrzymanie rozliczenia do chwili uzupełnienia braków imię (wszystkie imiona) nazwisko nazwisko rodowe obywatelstwo data urodzenia miejsce urodzenia nr PESEL seria i nr dowodu osobistego adres zamieszkania (zgodnie z przynależnością do Urzędu Skarbowego) adres do korespondencji (jeżeli inny od w/w adresu zamieszkania) ulica, nr domu i nr lokalu kod pocztowy i miasto ulica, nr domu i nr lokalu kod pocztowy i miasto województwo gmina/ dzielnica województwo gmina/ dzielnica [dalej zwanym/-ą „Zleceniobiorcą”], § 1 [Przedmiot Umowy] 1.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/15/umowa-gurmet-20/

15/09/2017 www.pdf-archive.com

SO W Włocławku sygn. I C 152 16 99%

W uzasadnieniu argumentował, że przysługuje mu wierzytelność wynikająca z niespłaconego kredytu (nr umowy H/05//CC) udzielonego pozwanym w dniu 26 września 2005 roku.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/01/so-w-w-oc-awku-sygn-i-c-152-16/

01/02/2017 www.pdf-archive.com

Umowa zawodnika 99%

Zwanymi w dalszej części umowy „Rodzicami/Opiekunami", występującymi w imieniu małoletniego, zwanym w dalszej części umowy „Zawodnikiem"

https://www.pdf-archive.com/2015/01/01/umowa-zawodnika/

01/01/2015 www.pdf-archive.com

I C 114 16 SR Warszawa Śródmieście 98%

21) wnieśli o zasądzenie od pozwanego solidarnie na rzecz powodów kwoty 38.099,85 zł wskutek uznania umowy o kredyt hipoteczny za nieważną wraz z odsetkami ustawowymi od dnia pobrania każdej z rat kredytu do dnia zapłaty.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-114-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

SR Wrocław mBank-I C 1006 14 98%

4 umowy nr XXX o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF z dnia XXX r.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/09/sr-wroc-aw-mbank-i-c-1006-14/

09/05/2017 www.pdf-archive.com

II Ca 2330 16 SO Wrocław 98%

Na mocy umowy Bank udzielił powodom kredytu w kwocie 214.586,24 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia lokalu mieszkalnego.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2330-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

umowa Najmu sklep 98%

stycznie 2015 roku i oświadcza, że stan z niego wynikający do momentu podpisania niniejszej umowy nie uległ zmianie.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/24/umowa-najmu-sklep/

24/08/2016 www.pdf-archive.com

I C 113 16 SR Warszawa Śródmieście 98%

na swoją rzecz kwoty 72.694,01 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia pobrania każdej raty kredytu do dnia zapłaty, zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku nr 8 dołączonym do pozwu, na skutek uznania umowy o kredyt hipoteczny za nieważną.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-113-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

I C 478 16 SO Olsztyn 98%

zawarł z pozwanym umowę kredytu hipotecznego nr (...)(...), a pozwany nie uregulował zobowiązań z tej umowy, co skutkowało jej wypowiedzeniem przez bank.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/08/i-c-478-16-so-olsztyn/

08/06/2017 www.pdf-archive.com

SA Wrocław I ACa 1383 16 Eurobank BTE 98%

W § 1 pkt 4 umowy postanowiono, że kwota pożyczki wyrażona w walucie obcej według kursu kupna waluty określonego w Tabeli obowiązującej w Banku na dzień sporządzenia umowy wynosi 91244,87 CHF, przy czym kwota ta ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania banku, zaś wartość pożyczki wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia pożyczki lub pierwszej transzy może być różna od podanej w tym punkcie.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/sa-wroc-aw-i-aca-1383-16-eurobank-bte/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Okręgowy Elbląg I C 5 16 98%

Zdaniem powódki pozwany bezpodstawnie naliczał jej zbyt wysokie raty, stosując niedozwolone (abuzywne) klauzule zawarte w postanowieniach § 2, § 4 pkt 1 a, § 9 pkt 2, § 11 pkt 7, § 11 a pkt 3 i 4 umowy kredytowej zawartej przez strony w dniu 11 lipca 2008 r.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-okr-gowy-elbl-g-i-c-5-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

PZP 08-09.06.2015 r. 97%

– ROBOTY BUDOWLANE W związku z szerokimi zmianami wprowadzonymi w regulacjach prawnych obejmujących realizację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, zostało dla Państwa przygotowane dwudniowe szkolenie obejmujące praktyczną stronę przygotowania, prowadzenia postępowania i realizacji umowy na roboty budowlane.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/18/pzp-08-09-06-2015-r/

18/05/2015 www.pdf-archive.com

I ACa 387 16 KREDYT BANK-zwrócony do ponownego rozpoznania 97%

Nadto podniósł abuzywności niektórych postanowień umowy bądź ich nieważność.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/19/i-aca-387-16-kredyt-bank-zwr-cony-do-ponownego-rozpoznania/

19/05/2017 www.pdf-archive.com

regulaminIHP 97%

Wydawca zobowiązuje się do przygotowania projektu strony w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/19/regulaminihp/

19/01/2017 www.pdf-archive.com

II Ca 2200 16 SO Wrocław 97%

Na mocy umowy Bank udzielił powódce kredytu w kwocie 300.398,34 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym oraz remont domu jednorodzinnego w miejscowości S.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2200-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

Karta produktu Covid19 97%

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Covid-19 Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące Umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach w szczególności w:

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/karta-produktu-covid19/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

VI ACa 1930 13 wyrok i uzasadnienie 97%

o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone na skutek apelacji powodów od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 5 września 2013 r.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/vi-aca-1930-13-wyrok-i-uzasadnienie/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

SO Warszawa II C 495 16 BTE mBank 97%

Nie otrzymywali również wypowiedzenia umowy kredytowej, nigdy też nie zostały wobec nich podjęte żadne działania upominawcze /uzasadnienie pozwu – k.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/12/so-warszawa-ii-c-495-16-bte-mbank/

12/05/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Apelacyjny w Warszawie I ACa 456 16 96%

z powództwem o stwierdzenie nieważności umowy kredytu z dnia 23 kwietnia 2008 r.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/10/s-d-apelacyjny-w-warszawie-i-aca-456-16/

10/07/2017 www.pdf-archive.com

XXV C 1005-15 wyrok i uzasadnienie-1 96%

Powodowie zakwestionowali ponadto ważność aneksu do umowy kredytowej.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/30/xxv-c-1005-15-wyrok-i-uzasadnienie-1/

30/03/2016 www.pdf-archive.com

I C 905 16 SO Wrocław oddal. powództwa kredytob. BZ WBK 96%

kwoty 68.619,99 zł oraz 18.917,55 CHF wskutek uznania umowy o kredyt hipoteczny za nieważną wraz z odsetkami ustawowymi (od 1 stycznia 2016 r.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/30/i-c-905-16-so-wroc-aw-oddal-pow-dztwa-kredytob-bz-wbk/

30/09/2017 www.pdf-archive.com

SO Warszwa XXVII Ca 3360 16 96%

Na podstawie powyższej umowy udzielono jej kredytu w wysokości 283.500,00 złotych na zakup lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym, refinansowanie poniesionych wydatków na cele mieszkaniowe i koszty dodatkowe związane z udzieleniem kredytu.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/15/so-warszwa-xxvii-ca-3360-16/

15/03/2017 www.pdf-archive.com

umowa 96%

Ramowej Umowy Pożyczki, na zarejestrowanie Pożyczkobiorcy na Stronie internetowej i udzielenie Pożyczkobiorcy Pożyczki.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/umowa/

09/01/2015 www.pdf-archive.com