Search


PDF Archive search engine
Last database update: 15 May at 07:37 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «uprawnieni»:


Total: 35 results - 0.059 seconds

ZFŚS 06.02.2015 r. 100%

Uprawnieni do korzystania z Funduszu, • Pracownicy (problematyka pracowników zatrudnionych u kilku pracodawców, zakres uprawnień małżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy), • Emeryci i renciści (zasady korzystania), • Członkowie rodzin uprawnieni do korzystania z Funduszu Socjalnego • Możliwość rozszerzenia uprawnień na inne osoby 3.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/zf-s-06-02-2015-r/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

lista zgłoszenioowa zawodników 78%

- Zgłoszeni zawodnicy powyżej są uprawnieni do udziału w rozgrywkach ‘’MESA’’.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/14/lista-zg-oszenioowa-zawodnik-w/

14/08/2015 www.pdf-archive.com

Informacje-DSW-SUPERLIGA 69%

Udział w rozgrywkach mogą brad osoby po ukooczeniu 16 roku życia oraz zawodnicy uprawnieni do gry nie wyżej niż w zawodach A- klasowych (w ramach rozgrywek WZPN oraz DZPN).

https://www.pdf-archive.com/2015/02/22/informacje-dsw-superliga/

22/02/2015 www.pdf-archive.com

2 icg binowo park 66%

RS/159984/2/20150706080800 Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona organizacja NIEOZNACZONY Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu Brak wpisów Rubryka 7 - Komitet założycielski 1 2 1.Nazwisko / Nazwa lub firma PIŃSKI 2.Imiona SŁAWOMIR 3.Numer PESEL/REGON 62121800466 4.Numer KRS ****** 1.Nazwisko / Nazwa lub firma STAŃSKA 2.Imiona ANNA MARIA 3.Numer PESEL/REGON 74072510103 4.Numer KRS ****** Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór 1.Nazwa organu STAROSTA POWIATU GRYFIŃSKIEGO Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu ZARZĄD 2.Sposób reprezentacji podmiotu DO DZIAŁANIA W IMIENIU STOWARZYSZENIA UPRAWNIENI SĄ:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/2-icg-binowo-park/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

Odp na pytania 65%

Rodzaje odpowiedzialności prawnej:

https://www.pdf-archive.com/2015/02/13/odp-na-pytania/

13/02/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin stolowki szkolnej na stronę szkoły 62%

Uprawnienia do korzystania ze stołówki Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

https://www.pdf-archive.com/2017/09/14/regulamin-stolowki-szkolnej-na-stron-szko-y/

14/09/2017 www.pdf-archive.com

navstevni-rad-pl 56%

Odnośni pracownicy Centrum Zwiedzania spółki Plzeňský Prazdroj, a.s., pomimo zgody rodziców lub towarzyszącego opiekuna w wieku powyżej 18 lat, są uprawnieni do odmowy zgody na zwiedzanie pomieszczeń produkcyjnych przez osoby poniżej 18 roku życia, zwłaszcza w razie małej różnicy wieku między osobami pełnoletnimi i nieletnimi.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/25/navstevni-rad-pl/

25/11/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu komentarze (+laureaci) 55%

8, Laureaci uprawnieni będą do Nagród w postaci badania analizy składu ciała urządzeniem Maltron BioScan 920 typu S2.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/29/regulamin-konkursu-komentarze-laureaci/

29/01/2016 www.pdf-archive.com

Zmiany w Ordynacji Podatkowej 55%

W przypadku podatków, do których ustalania lub określania uprawnieni są wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa, wszczęcie lub przejęcie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych postępowania podatkowego następuje na wniosek właściwego organu podatkowego.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/zmiany-w-ordynacji-podatkowej/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

umowa Najmu sklep 53%

§1 1. 2. 3. 4.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/24/umowa-najmu-sklep/

24/08/2016 www.pdf-archive.com

statut 50%

Zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku obrad każdego z WZC –uprawnieni członkowie OKSW otrzymują na 14 dni przed terminem WZC.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/05/statut/

05/09/2015 www.pdf-archive.com