Search


PDF Archive search engine
Last database update: 09 May at 15:22 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «usluga»:


Total: 12 results - 0.023 seconds

Cenovnik pretovara u Silo-portu Beocin 02.06.2016. 100%

Troškovi fumigacije se obračunavaju po Zvaničnom cenovniku akreditovanih referentnih kuća koji se bave fumigacijom merkantilnih roba Usluga sušenja je iskazana u tablici sušenja koja je sastavni deo ovog Cenovnika Obračunske cene fakturisanja navedenih usluga su tržišne cene na teritoriji Srbije (AP Vojvodine) na dan fakturisanja Rabatna politika:

https://www.pdf-archive.com/2016/08/12/cenovnik-pretovara-u-silo-portu-beocin-02-06-2016/

12/08/2016 www.pdf-archive.com

CT Udruženje 94%

CT aparat koji smo do sada koristili je Siemens Somatom Emotion koji svojim karakteristikama ne može zadovoljiti potrebe savremene dijagnostike za kojim naša bolnica i korisnici zdravstevnih usluga imaju sve veću potrebu.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/01/ct-udru-enje/

01/05/2016 www.pdf-archive.com

8 MTK GSM 83%

Usluge u GSM sistemu Usluga prenosa govora predstavlja najvažniju uslugu u GSM-u.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/14/8-mtk-gsm/

14/02/2014 www.pdf-archive.com

Direktor produkcije 83%

      VII stepen stručne spreme (Filmska i TV produkcija) Naglašena kreativnost, organizacione i rukovodeće sposobnosti Sposobnost određivanja prioriteta i rada na efikasan način i pod pritiskom Poznavanje tehnologije proizvodnje i emitovanja TV programa, pružanja i prenosa audiovizuelnih medijskih usluga, multimedijskih sadržaja i usluga elektronskih publikacija Poznavanje medijskog spektra u Srbiji, regionu i šire Najmanje 7 godina radnog iskustva na televiziji ili u produkcijskoj kući i najmanje 3 godine radnog iskustva na poziciji Direktora produkcije Opis posla:

https://www.pdf-archive.com/2015/12/15/direktor-produkcije/

15/12/2015 www.pdf-archive.com

ADEX 65%

Nudimo klijentima čitav niz usluga, uključujući praćenje potrošnje u reklamiranju te različitih vrsta i metoda AdHoc istraživanja koja imaju za cilj praćenje kampanja u toku kao i praćenje efekata i mjerenje učinka nakon završenih kampanja na svim medijima.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/12/adex/

12/03/2014 www.pdf-archive.com

Program stranke VOD 61%

Promjena fiskalne i monetarne politike Uvođenjem odgovarajuće sinergijske fiskalno-monetarne politike s ciljem povećanja zaposlenosti, povećanja konkurentnosti hrvatskih proizvoda i usluga ili smanjenja zaduženosti građana, smanjenje PDV-a na hranu......zaštita hrvatskih proizvoda.....

https://www.pdf-archive.com/2018/03/27/program-stranke-vod/

27/03/2018 www.pdf-archive.com

Program-prvog-festivala-psihologije 56%

otvoreno za javnost zdravstveni radnici, otvoreno za javnosti profesionalci i studenti iz područja društvenih nauka, korisnici psihijatrijskih usluga;

https://www.pdf-archive.com/2015/09/11/program-prvog-festivala-psihologije/

11/09/2015 www.pdf-archive.com

statut 45%

Sredstva za rad koja su pribavljena od osnivada, stedena pruianjem usluga, kao iona koja su pribavljena iz drugih izvora dine imovinu Djeijeg vrtiia.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/12/statut/

12/01/2018 www.pdf-archive.com

Ana-diplomski 41%

Univerzalna definicija je - Inoviranje je uvođenje novih ideja, dobara, usluga ili prakse sa namerom da budu korisni.

https://www.pdf-archive.com/2013/11/21/ana-diplomski/

21/11/2013 www.pdf-archive.com

Inteligentna upotreba prirodnih resursa 38%

Sistemski pristup stoga znači da „elementi„ grada, kao što su kuće, generatori za struju i proizvodni kapaciteti budu isprepletani i povezani sa „procesima„ grada, poput uklanjanja radioaktivnih otpada, navodnjavanja, distribucije električne energije, proizvodnje dobara i usluga, itd.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/18/inteligentna-upotreba-prirodnih-resursa/

17/05/2011 www.pdf-archive.com

02 35%

i na taj na~in osigura neometano pru`anje javnih usluga ovog preduze}a za dobrobit svih gra|ana BiH.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/02/

19/10/2011 www.pdf-archive.com