Search


PDF Archive search engine
Last database update: 18 January at 21:10 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «ustalana»:


Total: 17 results - 0.052 seconds

PRZEKAZANIE RUCHU-1 100%

CENA Ustalana indywidualnie w Ustalana indywidualnie zależności od wybranych w zależności od fraz.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/28/przekazanie-ruchu-1/

28/04/2014 www.pdf-archive.com

2017 64%

KLASYFIKACJA KOŃCOWA ustalana będzie na podstawie następujących, kolejno stosowanych kryteriów oceny:

https://www.pdf-archive.com/2017/02/08/2017/

08/02/2017 www.pdf-archive.com

Kopia Lakeside KODEKS CYWILNY 52%

​​§​​ 3.​​ Niepoczytalność​​jest​​ustalana​​na​​okres​​od​​60​​do​​240​​miesięcy.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/kopia-lakeside-kodeks-cywilny/

25/09/2017 www.pdf-archive.com

ZS3 Krasnik - 0. Ogłoszenie o projekcie popr 49%

niemożliwej do przewidzenia wyjątkowej sytuacji lub zdarzenia poza kontrolą uczestnika, które nie wynikało z błędu lub zaniedbania z jego strony, kwestia otrzymania dofinansowania lub jego zwrotu będzie ustalana indywidualnie w oparciu o ustalenia z Narodową Agencją Programu.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/zs3-krasnik-0-og-oszenie-o-projekcie-popr/

13/10/2017 www.pdf-archive.com

PCM - Ogłoszenie o projekcie 49%

niemożliwej do przewidzenia wyjątkowej sytuacji lub zdarzenia poza kontrolą uczestnika, które nie wynikało z błędu lub zaniedbania z jego strony, kwestia otrzymania dofinansowania lub jego zwrotu będzie ustalana indywidualnie w oparciu o ustalenia z Narodową Agencją Programu.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/21/pcm-og-oszenie-o-projekcie/

21/08/2017 www.pdf-archive.com

II C 2078 16 (SR Wawa Wola Raiff Polbank odfrankowienie) 46%

Zmienna stopa procentowa ustalana miała być jako suma stopy referencyjnej LIBOR 3M (CHF) oraz stałej marży banku w wysokości 1,50 punktów procentowych.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/19/ii-c-2078-16-sr-wawa-wola-raiff-polbank-odfrankowienie/

19/12/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin Liga 45%

Liczba zespołów ustalana jest przez Organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/27/regulamin-liga/

27/11/2016 www.pdf-archive.com

SO Warszwa XXVII Ca 3360 16 43%

Zmienna stopa procentowana ustalana była jako suma stopy referencyjnej LIBOR 3M (CHF) oraz stałej marży Banku w wysokości 1,20 punktów procentowych.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/15/so-warszwa-xxvii-ca-3360-16/

15/03/2017 www.pdf-archive.com

XXVII Ca 3477 16 uzasadnienie wyroku 40%

Uprawnienie banku do jednostronnego, dowolnego i wiążącego ustalania kursu waluty obcej, według którego ustalana jest wysokość zobowiązania konsumenta, powoduje nieusprawiedliwioną dysproporcję praw i obowiązków stron umowy na niekorzyść konsumenta.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/06/xxvii-ca-3477-16-uzasadnienie-wyroku/

06/09/2017 www.pdf-archive.com

Zawody na 1 4 mili REGULAMIN 38%

3.2 Opłata dla zawodnika za start będzie ustalana przez Organizatora danej rundy .

https://www.pdf-archive.com/2015/03/25/zawody-na-1-4-mili-regulamin/

25/03/2015 www.pdf-archive.com

I C 564 16 SR Katowice - Zachód 34%

Kolejne transze kredytu będą uruchomiane w złotych, a ich równowartość w walucie (...) będzie ustalana każdorazowo według kursu kupna na podstawie gotówkowego kursu kupna (...) Banku z dnia wypłaty (uruchomienia) danej transzy kredytu (kurs notowany z pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A w tym dniu).

https://www.pdf-archive.com/2017/04/05/i-c-564-16-sr-katowice-zach-d/

05/04/2017 www.pdf-archive.com

I C 114 16 SR Warszawa Śródmieście 34%

Zmienna stopa procentowa ustalana była jako suma stopy referencyjnej LIBOR 3M ( (...)) oraz stałej marży Banku w wysokości 1,35 punktów procentowych.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-114-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

I C 478 16 SO Olsztyn 34%

Wartość ta była ustalana przy zastosowaniu kursu kupna (aktualna tabela kursów) obowiązującego banku w dniu realizacji zlecenia płatniczego.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/08/i-c-478-16-so-olsztyn/

08/06/2017 www.pdf-archive.com

I C 113 16 SR Warszawa Śródmieście 33%

Zmienna stopa procentowa miała być ustalana jako suma stopy referencyjnej LIBOR 3M ( (...)) oraz stałej marży banku w wysokości 2,00 punktów procentowych.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-113-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

I C 3694 15 SR Warszawa kredyt waloryzowany 33%

Zmienna stopa procentowa ustalana jako suma stopy referencyjnej LIBOR 3M ( (...)) oraz stałej marży banku w wysokości 1,35 p.p.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/22/i-c-3694-15-sr-warszawa-kredyt-waloryzowany/

22/05/2017 www.pdf-archive.com

I C 905 16 SO Wrocław oddal. powództwa kredytob. BZ WBK 30%

spreadu ustalana jest w oparciu o poziom i zmienność Kusów walut na rynku międzybankowym, płynności walut, kosztów pozyskania waluty oraz konkurencyjności kursów walut oferowanych przez podmioty konkurencyjne.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/30/i-c-905-16-so-wroc-aw-oddal-pow-dztwa-kredytob-bz-wbk/

30/09/2017 www.pdf-archive.com

Labirynt Śmierci - instrukcja gry 22%

JeŜeli w grze uczestniczy więcej niŜ jedna osoba kolejność w jakiej dokonywany jest wybór bohaterów ustalana jest przy pomocy rzutu kostką.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/12/labirynt-mierci-instrukcja-gry/

12/02/2015 www.pdf-archive.com