Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «uzyskanie»:


Total: 27 results - 0.023 seconds

IMG 0001 100%

autorstvva cudzego utworu w postaci ksią2ki ,,pocałunek bezzezvłolęnia chomikuj.pl LynnRaveniinnychutworówtj.czynzart.ll6ust.lustawyoprawieautorskimiprawach pokrewnych z dnia4 lutego 1994r, -*::"]i::::::"n, nickioraz logi szeregu osób które W toku postępowania ustalono prawie autorskim i prawach ustawie dnia 4 lutego l994r_o _ l'l^^a^.-,^.r rrc} jest uzyskanie od'doEtawcy usług ich tożsamościkonieczne J"*##;;;*n* ffiJil:

https://www.pdf-archive.com/2014/10/05/img-0001/

05/10/2014 www.pdf-archive.com

LSTC PROJECT 100%

Na uzyskanie nowego środka lokomocji w mieście niestety jest potrzebna pomoc finansowa budżetu miejskiego, gdyż przedsiębiorcy nie dysponują kwotą, która będzie potrzebna do zrealizowania zintegrowanego projektu komunikacyjnego.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/23/lstc-project/

23/01/2016 www.pdf-archive.com

Logistyka międzynarodowa 99%

Liberalizacja i globalizacja światowego systemu finansowego – dzisiejsze technologie informatyczne mają charakter globalny (łatwiejsze uzyskanie pieniędzy) możemy więcej produkować, zakupywać.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/11/logistyka-mi-dzynarodowa/

11/01/2016 www.pdf-archive.com

CV KAROL ARNDT 98%

Karol Arndt Adres: Wybickiego 17/2, 81-842 Sopot Telefon:

https://www.pdf-archive.com/2017/12/15/cv-karol-arndt/

15/12/2017 www.pdf-archive.com

Ulotka 97%

zaprasza do udziału w projekcie „Lubelskie MŚP wpisane w rozwój sektora usług typu BPO” OFERUJEMY BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W TYM DLA OSÓB SAMOZATRUDNIONYCH Szkolenia przygotowują do egzaminu państwowego umożliwiającego uzyskanie:

https://www.pdf-archive.com/2012/04/13/ulotka/

13/04/2012 www.pdf-archive.com

Statut ZSZ 97%

Szkoła jest typem szkoły ponadgimnazjalnej – trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od drugiej klasy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/28/statut-zsz/

28/02/2015 www.pdf-archive.com

oskarżyciel publiczny, posiłkowy oraz pokrzywdzony 97%

Ze względu na brak prywatnego interesu celem działania oskarżyciela nie jest ukaranie sprawcy za wszelką cenę, naprawienie szkody itp., lecz uzyskanie sprawiedliwego i zgodnego z prawem rozstrzygnięcia o przedmiocie procesu.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/05/oskar-yciel-publiczny-posi-kowy-oraz-pokrzywdzony/

05/03/2014 www.pdf-archive.com

Fizyka 91%

Fizyka Zad.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/18/fizyka/

18/05/2011 www.pdf-archive.com

Prawo ochrony środowiska 86%

przestrzeganie ustalonych warunków wprowadzania ścieków do wód, uzyskanie zgody właściwego organu na odprowadzenie ścieków oraz uzyskanie zgody na instalowanie i użytkowanie urządzeń ochronnych.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/13/prawo-ochrony-rodowiska/

13/02/2015 www.pdf-archive.com

Kompozycja i kadrowanie 79%

2.8, trójwymiarowy charakter to uzyskanie perspektywy geometrycznej.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/19/kompozycja-i-kadrowanie/

19/05/2012 www.pdf-archive.com

Regulamin stolowki szkolnej na stronę szkoły 78%

Zwolnienia mogą zostać udzielone w sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków ze środków pomocy społecznej ani Rady Rodziców.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/14/regulamin-stolowki-szkolnej-na-stron-szko-y/

14/09/2017 www.pdf-archive.com

Program całość 77%

4 Założenia organizacyjne Cel szkolenia Warunki przyjęcia na szkolenie Sylwetka zawodowa słuchacza i absolwenta szkolenia Realizacja procesu kształcenia Realizacja praktyk zawodowych w JRG Wymagania dla kadry dydaktycznej Zasady oceniania słuchaczy Zaliczenia i egzaminy Uzyskanie kwalifikacji w zawodzie strażak Plan nauczania B.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/09/program-ca-o/

09/11/2016 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU - GRACZ NIEZWYKLY CZLOWIEK 75%

Osoby niespełniające tego warunku mogą również wziąć udział w konkursie – warunkiem jest jednak uzyskanie na to zgody rodzica lub prawnego opiekuna, którą będzie trzeba okazać w przypadku zwycięstwa i odbioru nagrody.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/07/regulamin-konkursu-gracz-niezwykly-czlowiek/

07/03/2018 www.pdf-archive.com

Regulamin 73%

Głównymi celami projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów oraz zwiększanie szans uczniów na zatrudnienie poprzez uzyskanie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych dzięki poszerzeniu, uzupełnieniu i uzyskaniu wiedzy i umiejętności z zakresu określonej profesji.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/02/regulamin/

02/11/2016 www.pdf-archive.com

regulamin 72%

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz regulaminu funkcjonowania Portalu, a w szczególności nieposługiwanie się fikcyjnymi profilami w Portalu oraz nieużywanie oprogramowania, które zostało użyte, zaprojektowane lub przystosowane do wzięcia udziału w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, w szczególności poprzez uzyskanie nieuprawnionego wpływu na wynik Konkursu.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/23/regulamin/

23/03/2015 www.pdf-archive.com

lex-dz-u-2016-40-t-j-fundacje 65%

Uzyskanie osobowości prawnej] 1.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/13/lex-dz-u-2016-40-t-j-fundacje/

13/01/2017 www.pdf-archive.com

Margozin 2013(17) Grudzień 63%

Jak jest to zapisane w mechanice gry szansa na uzyskanie przedmiotu unikalnego z elit jest jak 1 :200, heroicznego jak 1 :500, a legendarnego aż 1 :2000.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/15/margozin-2013-17-grudzie/

15/04/2016 www.pdf-archive.com

pmp certification 2 62%

Dla wielu z nich znaczący jest również certyfikat stwierdzający uzyskanie ® kwalifikacji PMP .

https://www.pdf-archive.com/2013/01/08/pmp-certification-2/

08/01/2013 www.pdf-archive.com

sklad-szczepionek[1] 56%

S¹ one u¿ywane powszechnie jako czynniki wzmacniaj¹ce immunogennoœæ antygenu, wyd³u¿aj¹ te¿ czas dzia³ania szczepionek, poprzez adsorpcjê rozpuszczalnego toksoidu na cz¹steczkach adjuwantu (efekt precypitacji), umo¿liwiaj¹c¹ uzyskanie zjawiska depot antygenu w miejscu podania, co prowadzi do przed³u¿onego uwalniania toksoidu z tkanki [18, 19].

https://www.pdf-archive.com/2014/06/29/sklad-szczepionek-1/

29/06/2014 www.pdf-archive.com

XXV C 1005-15 wyrok i uzasadnienie-1 48%

Brak podstawy prawnej oznacza taką sytuację, w której uzyskanie korzyści majątkowej nie znajduje usprawiedliwienia w przepisie ustawy, ważnej czynności prawnej, prawomocnym orzeczeniu sądowym albo akcie administracyjnym.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/30/xxv-c-1005-15-wyrok-i-uzasadnienie-1/

30/03/2016 www.pdf-archive.com

I ACa 387 16 KREDYT BANK-zwrócony do ponownego rozpoznania 47%

Uzyskanie tego kredytu było trudniejsze niż w złotych polskich, jednak w przypadku powoda i jego małżonki nie było takich trudności, gdyż oboje małżonkowie pracowali, powód zarabiał ponad 9.500 zł netto, a jego małżonka ponad 1.900 zł netto.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/19/i-aca-387-16-kredyt-bank-zwr-cony-do-ponownego-rozpoznania/

19/05/2017 www.pdf-archive.com

slowniczek pojec bibliografia 47%

Celem innowacji organizacyjnych może być osiągnięcie lepszych wyników poprzez redukcję kosztów administracyjnych lub kosztów transakcyjnych, podniesienie poziomu zadowolenia z pracy (a tym samym wydajności pracy), uzyskanie dostępu do aktywów niebędących przedmiotem wymiany handlowej (takich jak nieskodyfikowana wiedza zewnętrzna) czy obniżenie kosztów dostaw.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/17/slowniczek-pojec-bibliografia/

17/05/2015 www.pdf-archive.com