Search


PDF Archive search engine
Last database update: 08 May at 21:14 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «votimit»:


Total: 3 results - 0.007 seconds

Raporti - Vëzhgimi i zgjedhjeve parlamentare 2016 100%

Sipas vëzhguesve tanë, procesi i votimit ka filluar kryesisht në kohën e paraparë me ligj, pra me hapjen e kutive të votimit në ora 700 të mëngjesit, me përjashtim të disa vendvotimeve, edhe atë:

https://www.pdf-archive.com/2017/01/08/raporti-vezhgimi-i-zgjedhjeve-parlamentare-2016/

08/01/2017 www.pdf-archive.com

Rregullorja e Shoqatës Pallçishti 62%

2.9 Kryesia e Shoqates merë vendime me anë të votimit ku secili Anëtar i Kryesisë voton.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/14/rregullorja-e-shoqates-pallcishti/

14/03/2018 www.pdf-archive.com

Statuti salicekaj com 42%

                                          A)    ME VDEKJEN E ANËTARIT/ES, SI DHE ME AKTIN E SHUARJES SË PERSONIT JURIDIK                                           B)    PAS DORËHEQJES ME SHKRIM SË PAKU NJË MUAJ PARA PERFUNDIMIT TË VITI LLOGARITËS                                            C)    PËR MOSPAGIMIN E ANËTARSISË GJERË ME 30.QERSHOR TË VITI LLOGARITËS                                           D)    PAS VENDIMIT TË KRYESISË PËR SUSPENDIM TË ANËTARIT/ES 4.6.PERSONI I SUPENDUAR NGA KRYESIA KA TË DREJTË QË NË AFAT PREJ 30 DITËSH TË BËJE ANKESË ME SHKRIM. SUSPENDIMI  BËHET I PLOTFUQISHËM PAS SHQYRTIMIT TË ANKESËS  DHE VOTIMIT ME SHUMICË VOTASH NË KUVEND.PER KETË NJOHTOHET ME  SHKRIM PERSONI I SUSPENDUAR NENI 5 TË DREJTAT DHE PËRGJEGJSITË E ANËTARËVE 5.1.TË GJITHË ANËTARET E SHOQATËS  KANË TË DREJTË TË MARRIN PJESË NË KUVENDET E RREGULLTA DHE TË  JASHTZAKONSHME TË SHOQATËS.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/21/statuti-salicekaj-com/

21/04/2017 www.pdf-archive.com