Search


PDF Archive search engine
Last database update: 16 January at 18:13 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «walnego»:


Total: 6 results - 0.01 seconds

STATUT 100%

Walnego Zgromadzenia − Komisji Rewizyjnej Klubu w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/20/statut/

20/10/2014 www.pdf-archive.com

wniosek 94%

(miejscowość, data) Zarząd Stowarzyszenia (...) (Adres) WNIOSEK O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA (nazwa, siedziba), ZWANEGO DALEJ ,,STOWARZYSZENIEM” (Uprawniony wnioskodawca/y) (reprezentowany/i przez...) wnosi o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia (...), z siedzibą w (...), przy ul.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/30/wniosek/

30/10/2016 www.pdf-archive.com

Statut MSM Jarosław 94%

1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni, 2) prawo brania czynnego udziału w życiu Spółdzielni i zgłaszania wniosków w sprawach związanych z jej działalnością, 3) prawo do otrzymania w sposób wskazany w statucie informacji o czasie miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, 4) prawo do otrzymania w sposób wskazany w statucie informacji o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami, 5) prawo żądania w trybie określonym w statucie zwołania Walnego Zgromadzenia, 6) prawo żądania w trybie określonym w statucie zamieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oznaczonych spraw lub projektów uchwał, 7) prawo zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich niezgodności z przepisami prawa lub statutu 8) prawo otrzymania kopii uchwał organów Spółdzielni i protokołów obrad organów Spółdzielni, prawo żądania odpisu obowiązującego statutu oraz odpisu wydanych na jego podstawie regulaminów, 9) prawo zaznajomienia się z rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami i fakturami zawieranymi przez Spółdzielnię z osobami trzecimi oraz otrzymania kopii tych dokumentów, Strona | 4 2.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/05/statut-msm-jaros-aw/

05/06/2016 www.pdf-archive.com

statut 90%

wybierać i być wybieranymi do władz OKSW oraz posiadają głos stanowiący pod warunkiem posiadania uregulowanych składek członkowskich na dzień podjęcia przez Zarząd uchwały o zwołaniu walnego zebrania..

https://www.pdf-archive.com/2015/09/05/statut/

05/09/2015 www.pdf-archive.com

Biuletyn PTA grudzień 2017 70%

DANUTA KORNAFEL Podczas Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Antropologicznego w dniu 14 września 2017 roku na wniosek Zarządu Głównego PTA i po zaopiniowaniu kandydatury przez Konwent ds.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/17/biuletyn-pta-grudzie-2017/

17/12/2017 www.pdf-archive.com

Kładka na stacji Bonarka 49%

Oznakowanie parkingu typu bike and ride (B+R) powinno być zgodne z załącznikiem do Uchwały nr 6/I/2016 Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska z dnia 10 maja 2016 r.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/27/k-adka-na-stacji-bonarka/

27/12/2016 www.pdf-archive.com