Search


PDF Archive search engine
Last database update: 22 October at 03:49 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «walucie»:


Total: 31 results - 0.092 seconds

SO Warszwa XXVII Ca 3360 16 100%

Pozwany wskazał, że powódka zawarła z nim w dniu 20 października 2011 roku aneks do umowy o kredyt hipoteczny decydując się na spłatę bezpośrednio w walucie CHF.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/15/so-warszwa-xxvii-ca-3360-16/

15/03/2017 www.pdf-archive.com

III C 625 15 SO Warszawa 94%

W powołanym powyżej regulaminie zapisano m.in., że przez kredyt w walucie obcej należy rozumieć kredyt udzielony w PLN, indeksowany kursem waluty obcej wg Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązujących w Banku (§1 pkt 19).

https://www.pdf-archive.com/2017/04/06/iii-c-625-15-so-warszawa/

06/04/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Okręgowy Wrocław I C 188 16 93%

ustawy antyspreadowej powódka spłacała kredyt według niejasnych reguł przeliczania waluty, nie mogła też spłacać rat bezpośrednio w walucie obcej, co rodziło po stronie pozwanej nieuprawniony zysk w postaci spreadu.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-okr-gowy-wroc-aw-i-c-188-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

I C 478 16 SO Olsztyn 93%

75), powód podtrzymał stanowisko, wskazując w odniesieniu do nieważności, że umowa została zawarta w walucie obcej, a ustalenie przez strony dyspozytywnych postanowień nie zmienia jej obligatoryjnych elementów (chodzi o ustalenie, że wykonanie zobowiązania nastąpi w PLN po przeliczeniu wg kursu kupna waluty obowiązującego w banku).

https://www.pdf-archive.com/2017/06/08/i-c-478-16-so-olsztyn/

08/06/2017 www.pdf-archive.com

I C 3694 15 SR Warszawa kredyt waloryzowany 92%

- kwoty (...),68 franków szwajcarskich ( (...)) według kursu z dnia zapłaty tej kwoty przez pozwanego oraz w ramach roszczenia ewentualnego wobec wskazanej kwoty w walucie obcej kwoty 24907,94 zł wraz z odsetkami od roszczenia w (...) od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty, ewentualnie od roszczenia ewentualnego wyrażonego w PLN od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty;

https://www.pdf-archive.com/2017/05/22/i-c-3694-15-sr-warszawa-kredyt-waloryzowany/

22/05/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Apelacyjny w Warszawie I ACa 456 16 86%

powodowie złożyli pismo, w którym podnieśli, że w dacie zawierania umowy nie było prawnych podstaw do udzielania kredytów w walucie polskiej indeksowanych do waluty obcej, wysokość zobowiązania nie była prawidłowo sprecyzowana, a bank dysponował arbitralnie możliwością manipulacji kursu waluty obcej, kluczowe postanowienia umowy są sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego, co czyni ją nieważną.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/10/s-d-apelacyjny-w-warszawie-i-aca-456-16/

10/07/2017 www.pdf-archive.com

II C 2078 16 (SR Wawa Wola Raiff Polbank odfrankowienie) 85%

Powodów zapewniano również o stabilności waluty franka szwajcarskiego i nie informowano o ryzykach wiązanych z kredytem w tej walucie.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/19/ii-c-2078-16-sr-wawa-wola-raiff-polbank-odfrankowienie/

19/12/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Okręgowy Elbląg I C 5 16 84%

klient ma prawo bezkosztowo spłacać kredyt bezpośrednio w walucie oraz żądać od banku zmiany umowy przez określenie zasad ustalania kursów walut, natomiast za okres przed 26 sierpnia 2011 r.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-okr-gowy-elbl-g-i-c-5-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

SA Wrocław I ACa 1383 16 Eurobank BTE 84%

W § 1 pkt 4 umowy postanowiono, że kwota pożyczki wyrażona w walucie obcej według kursu kupna waluty określonego w Tabeli obowiązującej w Banku na dzień sporządzenia umowy wynosi 91244,87 CHF, przy czym kwota ta ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania banku, zaś wartość pożyczki wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia pożyczki lub pierwszej transzy może być różna od podanej w tym punkcie.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/sa-wroc-aw-i-aca-1383-16-eurobank-bte/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

I ACa 387 16 KREDYT BANK-zwrócony do ponownego rozpoznania 83%

w postaci kredytu mieszkaniowego (...), indeksowanego w walucie frank szwajcarski.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/19/i-aca-387-16-kredyt-bank-zwr-cony-do-ponownego-rozpoznania/

19/05/2017 www.pdf-archive.com

I C 564 16 SR Katowice - Zachód 73%

1 w/w umowy zawarto postanowienie, zgodnie z którym pozwany bank udzielił kredytu w złotych indeksowanego kursem (...) w wysokości 150.000,00 złotych, a równowartość wskazanej kwoty w walucie (...) zostanie określona na podstawie gotówkowego kursu kupna (...) Banku z dnia wypłaty pierwszej transzy (kurs notowany z pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A).

https://www.pdf-archive.com/2017/04/05/i-c-564-16-sr-katowice-zach-d/

05/04/2017 www.pdf-archive.com

XXV C 1005-15 wyrok i uzasadnienie-1 72%

„ W przypadku kredytu (pożyczki) denominowanego kursem waluty obcej Harmonogram Spłaty kredytu (pożyczki) jest wyrażony w walucie kredytu (pożyczki).

https://www.pdf-archive.com/2016/03/30/xxv-c-1005-15-wyrok-i-uzasadnienie-1/

30/03/2016 www.pdf-archive.com

odpowiedzi-ani 66%

"Wzrost krajowej stopy procentowej czyni depozyty w walucie krajowej bardziej dochodowymi".

https://www.pdf-archive.com/2011/01/20/odpowiedzi-ani/

20/01/2011 www.pdf-archive.com

I C 114 16 SR Warszawa Śródmieście 64%

Saldo zadłużenia z tytułu kredytu wyrażone jest w walucie obcej i obliczane jest według kursu stosowanego przy uruchomieniu kredytu.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-114-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

TermsAndCondition.PDF 64%

CENA I WARUNKI PLATNOSCI 4.1 Ceny ustalone do zapłaty za Produkty i Usługi są cenami aktualnymi na dzień Akceptacji w walucie wskazanej na Stronie internetowej, o ile nie zostało to uzgodnione inaczej.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/03/termsandcondition/

03/02/2014 www.pdf-archive.com

046 Sterowany dom G Layout 1 60%

w twardej walucie), a także programowanie harmonogramu automatycznego włączania/wyłączania.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/07/046-sterowany-dom-g-layout-1/

06/12/2013 www.pdf-archive.com

Regulamin 59%

Wszystkie ceny Towarów podane w ofertach aukcji allegro podane są w walucie polskiej.

https://www.pdf-archive.com/2020/09/07/regulamin/

07/09/2020 www.pdf-archive.com

zs 58%

   Dane ekonomiczne Aktywność na forum Obywatele i media -1 -3 -5 Trizondal 30 miesięcy 1 Dane ekonomiczne Od chwili podpisania aktu unii między Księstwem Trizondalu a Księstwem Sarmacji oficjalną walutą w kraju był libert i to w tej walucie wypłacane były wszystkie pensje aż do roku 2010, gdy walutą RSiT stała się marka, a na forum zainstalowano system Ultimate Points.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/14/zs/

14/11/2015 www.pdf-archive.com

SR Wrocław mBank-I C 1006 14 52%

XXX przedstawił powodom dwie symulacje kredytowe w walucie PLN i CHF.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/09/sr-wroc-aw-mbank-i-c-1006-14/

09/05/2017 www.pdf-archive.com

I C 113 16 SR Warszawa Śródmieście 51%

Saldo zadłużenia z tytułu kredytu wyrażone miało być w walucie obcej i obliczane według kursu stosowanego przy uruchomieniu kredytu.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-113-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 1798 16 50%

Kwota kredytu wyrażona w (...) walucie była określona na podstawie kursu kupna waluty (...) z tabeli kursowej (...) Banku S.A.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-1798-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

ZAPYTANIE OFERTOWE szkoleniowe gry planszowe 50%

Ceny Oferent powinien określić stawki za swoje usługi w walucie PLN.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/14/zapytanie-ofertowe-szkoleniowe-gry-planszowe/

14/03/2016 www.pdf-archive.com

SO Warszawa II C 495 16 BTE mBank 49%

Przed zawarciem umowy powodowie podpisali oświadczania w dniu 26 lipca 2006 r., w których wskazali, że zostali zapoznani z ofertą kredytową w polskim złotym i zdecydowali się, iż dokonują wyboru oferty kredytu hipotecznego denominowanego w walucie obcej, mając świadomość ryzyka związanego z tym produktem /oświadczenie – k.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/12/so-warszawa-ii-c-495-16-bte-mbank/

12/05/2017 www.pdf-archive.com

VI C 352 16 mBank odfrankowienie SR Wawa Srodmiescie 48%

Kwota kredytu wyrażona w walucie waloryzacji na koniec 2008-10-31 według kursu kupna waluty z tabeli kursowej wyniosła 135.790,90 CHF.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/06/vi-c-352-16-mbank-odfrankowienie-sr-wawa-srodmiescie/

06/10/2017 www.pdf-archive.com