Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «walut»:


Total: 31 results - 0.022 seconds

III C 625 15 SO Warszawa 100%

2 umowy zapisano, że kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF wg Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/06/iii-c-625-15-so-warszawa/

06/04/2017 www.pdf-archive.com

Sygn. akt II Ca 981 2016 (I C 2535 2015 K) 97%

Z kolei zgodnie z § 9 pkt 9 umowy kredytowej strony ustaliły, ze spłata kredytu następować będzie w złotówkach, po przeliczeniu na złote po kursie sprzedaży waluty kredytu obowiązującym w banku w dniu dokonywania spłaty, zgodnie z Tabelą kursów walut banku.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/02/sygn-akt-ii-ca-981-2016-i-c-2535-2015-k/

02/10/2016 www.pdf-archive.com

I C 113 16 SR Warszawa Śródmieście 96%

tabeli kursów walut obcych obowiązujących w banku (dowód:

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-113-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

XXVII Ca 3477 16 uzasadnienie wyroku 94%

Pozwany bank w dacie zawierania umowy z powodem oferował zarówno kredyty złotowe (w złotych, nie angażujące mechanizmów walutowych), jak i waloryzowane kursem walut obcych, zaś wybór konkretnej oferty kredytu i każdego innego wariantu zależny był włącznie od decyzji kredytobiorcy wyrażonej we wniosku kredytowym.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/06/xxvii-ca-3477-16-uzasadnienie-wyroku/

06/09/2017 www.pdf-archive.com

I ACa 387 16 KREDYT BANK-zwrócony do ponownego rozpoznania 89%

Kredytobiorca wskazywał walutę kredytu w momencie składania wniosku o kredyt.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/19/i-aca-387-16-kredyt-bank-zwr-cony-do-ponownego-rozpoznania/

19/05/2017 www.pdf-archive.com

SA Wrocław I ACa 1383 16 Eurobank BTE 89%

Ustalono, że kwota pożyczki 204.717 zł spłacana będzie w ratach annuitetowych, a jako walutę indeksacji wskazano frank szwajcarski.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/sa-wroc-aw-i-aca-1383-16-eurobank-bte/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

XXV C 1005-15 wyrok i uzasadnienie-1 86%

spread, definiowany jako różnica pomiędzy kursem kupna i sprzedaży walut i że możliwe są odchylenia stosowanego przez pozwanego kursu kupna i sprzedaży o odpowiednio, do 5 % od kursu rynkowego wymiany walut.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/30/xxv-c-1005-15-wyrok-i-uzasadnienie-1/

30/03/2016 www.pdf-archive.com

Sąd Okręgowy Wrocław I C 188 16 85%

2 pkt 4a Prawa bankowego, umowa o kredyt denominowany lub indeksowany powinna zawierać szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo - odsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-okr-gowy-wroc-aw-i-c-188-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

SR Wrocław mBank-I C 1006 14 79%

Wzorzec umowy o kredyt nie precyzuje bowiem sposobu ustalania kursu wymiany walut wskazanego w tabeli kursów pozwanego banku, przez co strona pozwana ma dowolność w kształtowaniu wysokości zobowiązań powodów.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/09/sr-wroc-aw-mbank-i-c-1006-14/

09/05/2017 www.pdf-archive.com

I C 905 16 SO Wrocław oddal. powództwa kredytob. BZ WBK 78%

spreadu przy pozbawieniu konsumenta jakiegokolwiek wpływu i bez wskazania w umowie sposobu ustalania kursów walut narusza interesy i jest sprzeczne z dobrymi obyczajami.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/30/i-c-905-16-so-wroc-aw-oddal-pow-dztwa-kredytob-bz-wbk/

30/09/2017 www.pdf-archive.com

I C 94 17 SR Rawicz Kredyt Bank 77%

Według uzasadnienia pozwu, uruchomienie kredytu nastąpiło w dniu 16 lipca 2008 roku w kwocie 173 000,00 zł, która po przeliczeniu zgodnie z umową na walutę, w której kredyt był waloryzowany, stanowiła równowartośd 87 754,90 CHF przy kursie uruchomienia kredytu 1,9714 (§ 2 ust.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/26/i-c-94-17-sr-rawicz-kredyt-bank/

26/10/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 1798 16 77%

Kredytobiorcy wskazali, że są świadomi, że z kredytem waloryzowanym związane jest ryzyko kursowe, a jego konsekwencje wynikające z niekorzystnych wahań kursu złotego wobec walut obcych mogą mieć wpływ na wzrost kosztów obsługi kredytu (ust.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-1798-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

SO Warszwa XXVII Ca 3360 16 74%

2 i 12 Regulaminu pod pojęciem kredytu indeksowanego do waluty obcej rozumiano kredyt oprocentowany według stopy procentowej, opartej na stopie referencyjnej, dotyczącej waluty innej, niż złote, którego wypłata oraz spłata odbywała się w złotych w oparciu o kurs waluty obcej do złotych, według tabeli kursów walut obcych obowiązującej w Banku.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/15/so-warszwa-xxvii-ca-3360-16/

15/03/2017 www.pdf-archive.com

II Ca 2330 16 SO Wrocław 68%

Kwota kredytu została nominowana do waluty CHF według kursu kupna walut dla CHF obowiązującego w Banku w dniu uruchomienia całości kredytu lub jego poszczególnych transz;

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2330-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

Prezentacja1 68%

Dzięki temu klienci giełdy mogą błyskawicznie dokonywać wymiany walut.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/30/prezentacja1/

30/12/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Apelacyjny w Warszawie I ACa 456 16 66%

Pozwany oświadczył, że powodowie świadomie zaakceptowali ryzyko kursowe, dane dotyczące kursów walut były powszechnie dostępne, ponadto jednocześnie występowały obniżki stóp procentowych, a naturalnych wahań gospodarczych nie można kwalifikować jako nadzwyczajnej zmiany stosunków czy siły nabywczej pieniądza.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/10/s-d-apelacyjny-w-warszawie-i-aca-456-16/

10/07/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Okręgowy Elbląg I C 5 16 65%

Postanowienia umowne, w szczególności te, które przewidywały waloryzację udzielonego kredytu według kursu franka szwajcarskiego zgodnie z tabelą walut ustalaną przez pozwanego nie wiązały powódki.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-okr-gowy-elbl-g-i-c-5-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

SO W Włocławku sygn. I C 152 16 64%

Zgodnie z treścią tej umowy bank udzielił pozwanym kredytu na sfinansowanie dokończenia budowy domu jednorodzinnego w kwocie 61 187,03 PLN nominowanego do waluty CHF wg kursu kupna walut dla CHF obowiązującego w banku w dniu uruchomienia całości kredytu lub jego poszczególnych transz.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/01/so-w-w-oc-awku-sygn-i-c-152-16/

01/02/2017 www.pdf-archive.com

II Ca 2200 16 SO Wrocław 64%

Kwota kredytu została nominowana do waluty CHF według kursu kupna walut dla CHF obowiązującego w Banku w dniu uruchomienia całości kredytu lub jego poszczególnych transz;

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2200-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

I C 3694 15 SR Warszawa kredyt waloryzowany 63%

oświadczenie wnioskodawców związane z ubieganiem się o kredyt hipoteczny indeksowany do walut obcej, k.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/22/i-c-3694-15-sr-warszawa-kredyt-waloryzowany/

22/05/2017 www.pdf-archive.com

Analiza BAS 2012 69 (1) 60%

ustalenie nowego systemu pieniężnego opartego na złocie, określenie nowych środków płatniczych i ich relacji do dotychczasowej marki polskiej, zasady przeliczania zobo‑ wiązań na nową walutę, przyspieszenie terminów płatności podatku majątkowego, podwyższenie podatków (gruntowy, dochodowy, przemysłowy, od alkoholu, zapałek i cukru), pod‑ wyższenie taryf przewozowych i  kolejowych (zlikwidowanie dotacji na rzecz PKP), rozpisanie pożyczek wewnętrznych, podwyższenia opłat administracyjnych, zmniejszenie kredy‑ tów państwowych dla gospodarki, stworzenie państwowego monopolu spirytusowego, tytoniowego, zapałczanego, solne‑ go i loteryjnego, wprowadzenie oszczędności w administracji i przedsiębiorstwach państwowych24, które ostatecznie okaza‑ ły się mniejsze od zakładanych, reorganizację i ujednolicenie aparatu skarbowego oraz zmniejszenie wydatków na wojsko.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/30/analiza-bas-2012-69-1/

30/09/2016 www.pdf-archive.com

Katalog Win Wine4You 52%

– zmian roczników win w momencie wyczerpania zapasów – korekty cen w przypadku zmiany roczników lub w momencie zmian stawek celno - podatkowych i kursów walut.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/22/katalog-win-wine4you/

22/05/2017 www.pdf-archive.com

VI C 352 16 mBank odfrankowienie SR Wawa Srodmiescie 48%

Jako walutę kredytu wskazano franka szwajcarskiego - CHF (dowód:

https://www.pdf-archive.com/2017/10/06/vi-c-352-16-mbank-odfrankowienie-sr-wawa-srodmiescie/

06/10/2017 www.pdf-archive.com

Logistyka międzynarodowa 47%

     Redukcje kosztów produkcji Konflikty społeczne i zbrojne, terroryzm Protekcjonizm poszczególnych państw Tania siła robocza Zmienne kursy walut      Nowe źródła surowcowe Poszukiwanie nowych rynków zbytu Rozbudowa infrastruktury Nowe technologie transportowe – dwa rodzaje:

https://www.pdf-archive.com/2016/01/11/logistyka-mi-dzynarodowa/

11/01/2016 www.pdf-archive.com

I C 3575 16 SR Warszawa UNW mBank 46%

zwany MultiBankiem udzielał kredytów i pożyczek w złotych polskich oraz kredytów i pożyczek złotowych waloryzowanych kursem walut wymienialnych, tj.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/06/i-c-3575-16-sr-warszawa-unw-mbank/

06/06/2017 www.pdf-archive.com