Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 December at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «waluty»:


Total: 45 results - 0.031 seconds

VI ACa 1930 13 wyrok i uzasadnienie 100%

„Do określenia własnego kursu kupna i sprzedaży waluty w Tabeli MS/C Wyr.4 Wyrok Sądu odwoławczego 1 Bank stosuje odchylenie od średniego kursu danej waluty, określonej przez Narodowy Bank Polski.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/vi-aca-1930-13-wyrok-i-uzasadnienie/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

SO Warszwa XXVII Ca 3360 16 98%

z siedzibą w W.) umowę o kredyt hipoteczny, indeksowany do waluty obcej (CHF).

https://www.pdf-archive.com/2017/03/15/so-warszwa-xxvii-ca-3360-16/

15/03/2017 www.pdf-archive.com

SA Wrocław I ACa 1383 16 Eurobank BTE 97%

W § 1 pkt 4 umowy postanowiono, że kwota pożyczki wyrażona w walucie obcej według kursu kupna waluty określonego w Tabeli obowiązującej w Banku na dzień sporządzenia umowy wynosi 91244,87 CHF, przy czym kwota ta ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania banku, zaś wartość pożyczki wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia pożyczki lub pierwszej transzy może być różna od podanej w tym punkcie.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/sa-wroc-aw-i-aca-1383-16-eurobank-bte/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

II C 2078 16 (SR Wawa Wola Raiff Polbank odfrankowienie) 95%

Powodowie wskazali, że pozwany Bank dowolnie ustalał kurs waluty obcej do której indeksowany był kredyt, (pozew k.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/19/ii-c-2078-16-sr-wawa-wola-raiff-polbank-odfrankowienie/

19/12/2017 www.pdf-archive.com

XXVII Ca 3477 16 uzasadnienie wyroku 93%

W ocenie powoda w przedmiotowej umowie zostały zawarte niedozwolone postanowienia umowne odnoszące się do waloryzacji wysokości zaciągniętego kredytu oraz wysokości rat spłaty w relacji do waluty obcej - franka szwajcarskiego.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/06/xxvii-ca-3477-16-uzasadnienie-wyroku/

06/09/2017 www.pdf-archive.com

I C 113 16 SR Warszawa Śródmieście 92%

złożyła oświadczenia, w których wskazała m.in., że została zapoznana z kwestią ryzyka kursowego w przypadku udzielenia kredytu indeksowanego do waluty obcej, nadto że będąc w pełni świadoma ryzyka, rezygnuje z możliwości zaciągnięcia kredytu w złotych, znane są jej postanowienia „Regulaminu kredytu hipotecznego udzielanego przez (...) w odniesieniu do kredytów indeksowanych do waluty obcej i została poinformowana, że aktualna wysokość kursów waluty obcej dostępna jest w placówkach banku.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-113-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Okręgowy Wrocław I C 188 16 91%

Kredyt został udzielony 1 wykorzystany w złotówkach, jednak denominowany do waluty franka szwajcarskiego.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-okr-gowy-wroc-aw-i-c-188-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

III C 625 15 SO Warszawa 90%

W powołanym powyżej regulaminie zapisano m.in., że przez kredyt w walucie obcej należy rozumieć kredyt udzielony w PLN, indeksowany kursem waluty obcej wg Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązujących w Banku (§1 pkt 19).

https://www.pdf-archive.com/2017/04/06/iii-c-625-15-so-warszawa/

06/04/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Apelacyjny w Warszawie I ACa 456 16 90%

Powodowie podnieśli, że zawarli z pozwanym umowę kredytu w wysokości 530.000 zł indeksowanego do waluty obcej (CHF), przy czym powodom przedstawiono wzorzec umowy niepodlegający negocjacji, zawierający ogólne klauzule o ryzyku kursowym i zmiennej stopie procentowej, bez wyjaśnienia wszystkich istotnych zagadnień co do ryzyka i kosztów kredytu, co oznacza, iż umowa oparta jest na postanowieniach niedozwolonych i nie wiąże powodów jako konsumentów.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/10/s-d-apelacyjny-w-warszawie-i-aca-456-16/

10/07/2017 www.pdf-archive.com

XXV C 1005-15 wyrok i uzasadnienie-1 90%

uruchomienie kredytu i spłata rat kredytowych następowała wg kursu kupna i sprzedaży waluty obcej - do której indeksowany był kredyt - ustalanego w oparciu o tabelę kursów pozwanego banku.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/30/xxv-c-1005-15-wyrok-i-uzasadnienie-1/

30/03/2016 www.pdf-archive.com

I C 3694 15 SR Warszawa kredyt waloryzowany 90%

(2) w związku z ubieganiem się kredyt hipoteczny indeksowany kursem waluty obcej oświadczyli, że zostali zapoznani przez pracownika banku z kwestią ryzyka kursowego w przypadku udzielenia kredytu indeksowanego do waluty obcej oraz że:

https://www.pdf-archive.com/2017/05/22/i-c-3694-15-sr-warszawa-kredyt-waloryzowany/

22/05/2017 www.pdf-archive.com

I C 564 16 SR Katowice - Zachód 88%

W ocenie powodów w przedmiotowej umowie zostały zawarte niedozwolone postanowienia umowne odnoszące się do waloryzacji wysokości zaciągniętego kredytu oraz wysokości rat spłaty w relacji do waluty obcej franka szwajcarskiego.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/05/i-c-564-16-sr-katowice-zach-d/

05/04/2017 www.pdf-archive.com

I C 478 16 SO Olsztyn 87%

69 Prawa bankowego, ponieważ nie określa kwoty kredytu - środkami oddanymi mu do dyspozycji były złote polskie, a to nie suma złotych została wskazana w umowie, lecz franków szwajcarskich, ponadto kurs waluty, po którym miało nastąpić przeliczenie do wypłaty, nie był znany w chwili zawarcia umowy, 2) załącznik nr 7 do umowy jest w ust.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/08/i-c-478-16-so-olsztyn/

08/06/2017 www.pdf-archive.com

VI C 352 16 mBank odfrankowienie SR Wawa Srodmiescie 87%

Zdaniem powodów w przedmiotowej umowie zostały zawarte niedozwolone postanowienia umowne odnoszące się do waloryzacji wysokości zaciągniętego kredytu oraz wysokości rat spłaty w relacji do waluty obcej - franka szwajcarskiego.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/06/vi-c-352-16-mbank-odfrankowienie-sr-wawa-srodmiescie/

06/10/2017 www.pdf-archive.com

I C 114 16 SR Warszawa Śródmieście 86%

Podniesiono, iż można dopuścić indeksowanie kwoty kredytu kursem waluty obcej, jeżeli kurs ten jest niezależny od woli stron.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-114-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 2500 16 85%

7.318,16 zł i 2.286,03 zł tytułem nienależnego świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty, tytułem zwrotu różnicy pomiędzy kwotą obliczoną według kursu określonego w klauzuli niedozwolonej i faktycznie pobraną przez pozwany bank a kwotą jaka pozostałaby do zapłaty w wyniku zastosowania średniego kursu waluty (...), obowiązującego na dany dzień wpłaty kredytu.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-2500-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 1798 16 85%

Wskazał, że powodowie świadomie dokonali wyboru kredytu, który nie stanowił stricte złotowego, a ponadto oświadczyli w umowie, że zostali dokładnie zapoznani z warunkami udzielania kredytu złotowego waloryzowanego kursem waluty obcej, w tym w zakresie zasad dotyczących spłaty kredytu oraz w pełni je zaakceptowali.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-1798-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

Sygn. akt II Ca 981 2016 (I C 2535 2015 K) 83%

Zgodnie z postanowieniami umowy, nieuzgodnionymi indywidualnie z powodami, kwota kredytu miała być wypłacana w zotych po przeliczeniu według kursu kupna waluty kredyty obowiązującego w banku w dniu wypłaty kwoty kredytu (Ust.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/02/sygn-akt-ii-ca-981-2016-i-c-2535-2015-k/

02/10/2016 www.pdf-archive.com

SR Wrocław mBank-I C 1006 14 82%

definicja pojęcia „wkład wymagany”, sposób jego obliczania, daty jego wymagalności, sposób liczeni ryzyka spłaty części kredytu związanego z niskim wkładem i kursu waluty.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/09/sr-wroc-aw-mbank-i-c-1006-14/

09/05/2017 www.pdf-archive.com

SO W Włocławku sygn. I C 152 16 81%

358 1 § 2 k.c., albowiem w sytuacji wzrostu kursu waluty rosło ich zadłużenie, z kolei w przypadku spadku kursu waluty powodującego spadek ich zadłużenia poniżej nominalnej sumy oddanego im do dyspozycji kapitału kredytu, bank i tak miałby prawo żądać zwrotu co najmniej nominalnej sumy kapitału kredytu, co oznaczałoby bezskuteczność waloryzacji kapitału poniżej jego wartości nominalnej.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/01/so-w-w-oc-awku-sygn-i-c-152-16/

01/02/2017 www.pdf-archive.com

I ACa 387 16 KREDYT BANK-zwrócony do ponownego rozpoznania 78%

W trakcie dokonywania symulacji doradca zobowiązany był przedstawić informacje na temat ryzyka kursowego, informacje dotyczące zmienności waluty, a także że raty będą spłacane po bieżącym kursie z dnia spłaty raty, czyli po bieżącym kursie z tabeli kursów banku.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/19/i-aca-387-16-kredyt-bank-zwr-cony-do-ponownego-rozpoznania/

19/05/2017 www.pdf-archive.com

I C 905 16 SO Wrocław oddal. powództwa kredytob. BZ WBK 78%

Jednakże podkreśliła, że stosowanie klauzuli walutowej do umów kredytowych musi uwzględniać sposób i termin ustalania kursu waluty w sposób szczegółowy w umowie.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/30/i-c-905-16-so-wroc-aw-oddal-pow-dztwa-kredytob-bz-wbk/

30/09/2017 www.pdf-archive.com

odpowiedzi-ani 76%

Czy umocnienie waluty spowoduje spadek bilansu handlowego?

https://www.pdf-archive.com/2011/01/20/odpowiedzi-ani/

20/01/2011 www.pdf-archive.com

Sąd Okręgowy Elbląg I C 5 16 72%

Powódka wyjaśniła, że w postanowieniach § 2, § 4 pkt 1 a, § 9 pkt 2 umowy pozwany przyznał sobie prawo do jednostronnego regulowania wysokości salda kredytu waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego poprzez wyznaczanie w tabelach kursów kupna i sprzedaży tej waluty.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-okr-gowy-elbl-g-i-c-5-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ. Wersja B 70%

waluty; ... waluty; lokaty bankowe 3.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/25/pieni-dz-i-bankowo-wersja-b/

25/12/2016 www.pdf-archive.com