Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «warunek»:


Total: 32 results - 0.042 seconds

wyklad cz 2 100%

warunek złączenia.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/13/wyklad-cz-2/

13/02/2017 www.pdf-archive.com

SSiED Opracowanie 96%

JEŻELI warunek TO decyzja  warunek - częśd warunkowa reguły, przesłanka  decyzja - częśd decyzyjna reguły, konkluzja Mówimy, że obiekt rozpoznaje regułę, jeżeli spełnia jej częśd warunkową Mówimy, że obiekt wspiera regułę, jeżeli spełnia jej częśd warunkową i decyzyjną Dokładnośd klasyfikacji - procent przykładów testowych poprawnie zaklasyfikowanych przez model Czułośd - jaka częśd prawdziwych wyników pozytywnych zostanie uznana jako pozytywne przez klasyfikator Specyficznośd - Jaka częśd wyników prawdziwie negatywnych zostanie uznana za negatywne przez klasyfikator , , W ramach czyszczenia danych można wykonad:

https://www.pdf-archive.com/2016/02/03/ssied-opracowanie/

03/02/2016 www.pdf-archive.com

pytania egzaminacyjne 92%

Sformułuj warunek konieczny i dostateczny całkowalności funkcji f w sensie Riemanna.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/10/pytania-egzaminacyjne/

10/05/2012 www.pdf-archive.com

lista6 89%

while (warunek) wyrażenie.

https://www.pdf-archive.com/2012/11/14/lista6/

14/11/2012 www.pdf-archive.com

wyk-RRC3-5,6 81%

Frécheta)) x0 , x0 f + g, c · f , f · g to funkcje oraz g(x) 6= 0, x ∈ D, s¡ ró»nicz- f to funkcja g jest (warunek dostateczny ró»niczkowalno±ci (mocnej, w sensie D ⊂ Rk , f :

https://www.pdf-archive.com/2016/11/02/wyk-rrc3-5-6/

02/11/2016 www.pdf-archive.com

SS Ogr Przyklady z wykladow 73%

a) Rozwiązanie • Sprawdzamy warunek rozkładu:

https://www.pdf-archive.com/2017/10/06/ss-ogr-przyklady-z-wykladow/

06/10/2017 www.pdf-archive.com

HM-CT 70%

Jeżeli uporządkujemy naprężenia główne wg relacji σ1 ≥ σ2 ≥ σ3, to warunek bezpiecznego stanu mechanicznego możemy zapisać w następujący sposób:

https://www.pdf-archive.com/2014/02/01/hm-ct/

01/02/2014 www.pdf-archive.com

gowno (1) 70%

-Warunek zbudowania utopii

https://www.pdf-archive.com/2014/05/14/gowno-1/

14/05/2014 www.pdf-archive.com

Metody prob 1 69%

Definicja 5 Zbiory A,B s¹ niezale¿ne jeœli speùniaj¹ warunek:

https://www.pdf-archive.com/2017/05/24/metody-prob-1/

24/05/2017 www.pdf-archive.com

Podanie do SLO 69%

- nie można wybrać jednocześnie historii i biologii język polski lub matematyka wiedza o społeczeństwie lub informatyka (warunek powstania grupy fakultatywnej realizującej rozszerzenie – co najmniej 4 uczniów!) Komplet dokumentów należy składać w dni nauki szkolnej od 27 marca 2013r.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/03/podanie-do-slo/

03/04/2013 www.pdf-archive.com

Game plan K87r 65%

Warunek na XC to blefowanie turna po przez BvM Villaina i nasz percived range.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/27/game-plan-k87r/

27/04/2015 www.pdf-archive.com

123 62%

Możemy zapisać warunek:

https://www.pdf-archive.com/2011/05/10/123/

10/05/2011 www.pdf-archive.com

1 61%

IF warunek THEN wniosek AND/OR akcja.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/22/1/

22/09/2015 www.pdf-archive.com

be 61%

Wyznaczyć kres górny zbioru wszystkich liczb postaci ab + bc + ca, gdzie a, b, c przebiegają wszystkie trójki liczb rzeczywistych spełniających warunek a + b + c = 3.

https://www.pdf-archive.com/2012/02/26/be/

26/02/2012 www.pdf-archive.com

2013 08 27 ulotka PolishPath 60%

O kazanie dowodu wpłaty pracownikowi BPZ stanowi warunek rozpoczęcia nauki.

https://www.pdf-archive.com/2013/09/05/2013-08-27-ulotka-polishpath/

05/09/2013 www.pdf-archive.com

rsdb 59%

CREATE [OR REPLACE] TRIGGER nazwa {BEFORE | AFTER | INSTEAD OF} {INSERT | UPDATE | DELETE} ON { tabela | perspektywa } [FOR EACH ROW [ WHEN warunek ]] [ DECLARE /* deklaracje zmiennych i kursorów */ ] BEGIN /* ciało procedury wyzwalanej */ END;

https://www.pdf-archive.com/2017/05/31/rsdb/

31/05/2017 www.pdf-archive.com

jelen 56%

Jedność ducha i ciała stanowi podstawowy warunek dla harmonijnego i silnego oddziaływania energii witalnej.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/01/jelen/

01/11/2016 www.pdf-archive.com

SS Ogr WZORY 51%

 pn   pi  1 2017/2018 xi – punkty skokowe, pi - skoki warunek istnienia rozkładu zmiennej skokowej i Tabela rozkładu prawdopodobieństwa xi x1 x2 … pi p1 p2 … F(x)  P(X  x)   pi x i x xn, pn dystrybuanta zmiennej losowej skokowej Tabela dystrybuanty typu skokowego x F(x) (-, x1>

https://www.pdf-archive.com/2017/10/06/ss-ogr-wzory/

06/10/2017 www.pdf-archive.com

regulamin 51%

Z zastrzeżeniem postanowieo poniższych, Uczestnikami Konkursu mogą byd pełnoletnie osoby fizyczne (warunek weryfikowany na podstawie daty urodzenia Uczestnika podanej podczas rejestracji w Portalu), posiadające pełną zdolnośd do czynności prawnych i miejsce zamieszkania w na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a) są zarejestrowane jako użytkownicy Portalu (posiadają prywatny profil) b) zostały fanami Profilu poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, (dalej zweryfikowany profil w Portalu), a podane przez te osoby podczas rejestracji w serwisie Portalu dane osobowe:

https://www.pdf-archive.com/2015/03/23/regulamin/

23/03/2015 www.pdf-archive.com

BlokEkipa Regulamin 46%

Powyższy warunek zwycięzca potwierdza przed odbiorem wygranej.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/28/blokekipa-regulamin/

28/07/2016 www.pdf-archive.com

Regulamn rekrutacji do oddziałów przedszkolnych 46%

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/28/regulamn-rekrutacji-do-oddzia-w-przedszkolnych/

28/02/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin Liga 45%

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony, drużynie przeciwnej przyznaje się zwycięstwo walkowerem w stosunku bramkowym 0:3.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/27/regulamin-liga/

27/11/2016 www.pdf-archive.com