Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 January at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «wizerunku»:


Total: 56 results - 0.017 seconds

model-release-pdf 100%

Lokal 104 (Inkubator Przedsiębiorczości) MODEL RELEASE oświadczenie o zgodzie na publikację wizerunku i udzielenie licencji na posługiwanie się zdjęciami w trybie art.23 ustawy o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych Oświadczenie sporządzone w dniu …_.............................__ strona :

https://www.pdf-archive.com/2012/03/21/model-release-pdf/

21/03/2012 www.pdf-archive.com

Załącznik nr 1 do Regulaminu Miejskiej Ligi Piłki Halowej 94%

52 331 43 65 hala@pumnowe.pl facebook.com/miejska.liga.pilki.halowej Załącznik nr 1 do Regulaminu Miejskiej Ligi Piłki Halowej Zgoda na udział w Miejskiej Lidze Piłki Halowej oraz zgoda na rozpowszechnianie wizerunku.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/27/za-cznik-nr-1-do-regulaminu-miejskiej-ligi-pi-ki-halowej/

27/11/2016 www.pdf-archive.com

Program-konferencji-Koronacje-wizerunku-Matki-Bożej 93%

Konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej Ogólnopolska Konferencja Naukowa Koronacje wizerunku Matki Bożej na przestrzeni dziejów 14-15 września 2017 Częstochowa Miejsce obrad Akademia im.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/12/program-konferencji-koronacje-wizerunku-matki-bo-ej/

12/09/2017 www.pdf-archive.com

regulamin-II-biegu-kanteckiego 83%

Zastrzega sobie również fotografowanie, filmowanie oraz wykorzystanie wizerunku uczestników biegu na potrzeby reklamowe i promocyjne.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/15/regulamin-ii-biegu-kanteckiego/

15/09/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin Konkursu Kamera Odpowiedzialności.docx 76%

Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku, w związku z zamieszczaniem w sieci internet oraz w publikacjach drukowanych prac przesłanych do konkursu.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/12/regulamin-konkursu-kamera-odpowiedzialno-ci-docx/

12/03/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin Zlotu 71%

Uczestnicy imprezy wyrażają zgodę na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego wizerunku oraz w związku z imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/06/regulamin-zlotu/

06/03/2018 www.pdf-archive.com

wkpp regulamin 2017 69%

926 ze zm.)* Użycie wizerunku mojego dziecka, w związku z działalnością statutową prowadzoną przez Związek Harcerstwa Polskiego, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/27/wkpp-regulamin-2017/

27/09/2017 www.pdf-archive.com

Katalog 67%

W najbliższym czasie planujemy dalszy rozwój i umacnianie wizerunku firmy na rynku ogólnopolskim.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/18/katalog/

18/03/2013 www.pdf-archive.com

Formularz-zgłoszeniowy-Dzień-Sportu-WZiKS 67%

Nr 133 z 1997) i wizerunku w związku z uczestnictwem w Dniu Sportu WZiKS (wyniki/statystyki/materiały foto i audiowizualne).

https://www.pdf-archive.com/2015/04/13/formularz-zg-oszeniowy-dzie-sportu-wziks/

13/04/2015 www.pdf-archive.com

goodlife mediapack 2015 5 67%

Suma doświadczeń wzbogaca nasz zespół o kompetencje z zakresu skutecznej komunikacji, promocji i wizerunku.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/14/goodlife-mediapack-2015-5/

14/08/2015 www.pdf-archive.com

OŚWIADCZENIEzgoda 67%

– ponoszę pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Podopiecznego – jestem świadomy stanu zdrowia Podopiecznego i pozwala mu on na aktywny udział w zawodach kolarskich na rowerach górskich ze wszystkimi tego konsekwencjami, za co biorę pełną i wyłączną odpowiedzialność – jestem świadomy zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych i psychicznych jakie wiążą się z jazdą na rowerze górskim i nie będę rościć wobec Organizatora pretensji w przypadku ewentualnego uszczerbku na zdrowiu lub życiu Podopiecznego – jeżeli tylko stan zdrowia Podopiecznego pogorszy się, zaprzestanie on aktywnego uczestnictwa w zawodach, nawet jeżeli wiedza o jego aktualnym stanie zdrowia nie będzie poparta diagnozą lekarską – wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie wizerunku Podopiecznego w trakcie zawodów oraz w czasie, kiedy przebywa on w miejscu ich rozgrywania, za pomocą filmu, obrazu, dźwięku, słowa, oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie go za pośrednictwem wszelkich mediów dla celów informacyjnych oraz promocyjnych wyścigu – Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania lub zaniechania Podopiecznego ……………………………..……………………………………………… /data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej/

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/o-wiadczeniezgoda/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

kwestionariusz-osobowy-ucznia 2016 67%

(data i podpis rodzica/prawnego opiekuna) ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZNIA * Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam zgodę/y na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka, zarejestrowany podczas zajęć i uroczystości szkolnych zorganizowanych przez Szkołę Techniczną Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach oraz prac wykonanych przez niego podczas uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-wychowawczych na stronie internetowej szkoły oraz w celu informacji i promocji szkoły.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/12/kwestionariusz-osobowy-ucznia-2016/

12/06/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin kreatywneSynapsy 67%

1.Biorąc udział w konkursie zgadzasz się na rozpowszechnianie twojego wizerunku na naszym Facebooku’u, Instagramie i Snapchacie:

https://www.pdf-archive.com/2017/04/29/regulamin-kreatywnesynapsy/

29/04/2017 www.pdf-archive.com

edited wniosek spoza obwod1819 67%

zm.) oraz Statutu Szkoły Podstawowej w Cisownicy oraz wykorzystanie wizerunku dziecka w celu prezentowania statutowych działań placówki (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/15/edited-wniosek-spoza-obwod1819/

15/02/2018 www.pdf-archive.com

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 67%

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów obsługi imprezy, a także wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika podczas promocji wydarzenia na stronach internetowych, a także w środkach masowego przekazu i innych wydawnictwach związanych z imprezą.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/06/karta-zg-oszenia-uczestnictwa/

06/03/2018 www.pdf-archive.com

Ogłoszenie 66%

współpracując z biurem karier, kołami studenckimi, dystrybuując materiały reklamowe off- line i online brać udział w organizacji eventów, konferencji, targów pracy, warsztatów skierowanych do studentów i absolwentów wdrażać swoje autorskie pomysły i projekty związane z promocją Accenture wśród studentów Jednak przede wszystkim będziesz częścią wyjątkowego zespołu, którego celem jest efektywne budowanie wizerunku naszej firmy.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/14/og-oszenie/

14/09/2016 www.pdf-archive.com

Komunikat organizacyjny 64%

utrwalanie i korzystanie z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami c) przetwarzanie jego danych osobowych potrzebnych dla organizacji tego turnieju.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/14/komunikat-organizacyjny/

14/04/2017 www.pdf-archive.com

KOSZYKOWKA 61%

Udział w turnieju oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora w celach dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych.

https://www.pdf-archive.com/2020/06/05/koszykowka/

05/06/2020 www.pdf-archive.com

KOSZYKOWKA1 61%

Udział w turnieju oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora w celach dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych.

https://www.pdf-archive.com/2020/06/05/koszykowka1/

05/06/2020 www.pdf-archive.com

GKS TYCHY Turniej dla kibiców 61%

Udział w turnieju oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora w celach dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/gks-tychy-turniej-dla-kibicow/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

GKS TYCHY Turniej dla kibiców2020 61%

Udział w turnieju oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora w celach dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/gks-tychy-turniej-dla-kibicow2020/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

GKS TYCHY Turniej dla kibiców NHL 61%

Udział w turnieju oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora w celach dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych.

https://www.pdf-archive.com/2020/05/14/gks-tychy-turniej-dla-kibicow-nhl/

14/05/2020 www.pdf-archive.com

konferencja LIBERALIZM Eryda, NZS, KASE 2 58%

Dlatego celem konferencji jest zbudowanie spójnego wizerunku liberalizmu w obszarze jego fundamentów, lecz zarazem pluralistycznego w odniesieniu do jego poszczególnych odgałęzień, na koniec natomiast skonfrontowanie go z krytyką ze strony innych wpływowych teorii i doktryn dzisiejszej doby.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/28/konferencja-liberalizm-eryda-nzs-kase-2/

28/11/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU PRUS 57%

imię* nazwisko* * można pominąć te pola w przypadku osoby, która ukończyła 18 lat Jeśli uczestnik nie ukończył 18 lat oświadczenie poniże podpisuje rodzic lub opiekun prawny Wyrażam zgodę na udział w konkursie oraz na przetwarzanie podanych powyżej danych osobowych, w tym wizerunku w bazie danych prowadzonej przez Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK Sp.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/10/regulamin-konkursu-prus/

10/05/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin.PDF 57%

Przystępując do rozgrywek gracz wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku oraz materiałów sporządzonych z jego udziałem na potrzeby promocji turnieju na wszystkich nośnikach i we wszystkich mediach.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/24/regulamin/

24/02/2017 www.pdf-archive.com