Search


PDF Archive search engine
Last database update: 18 May at 20:48 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «wniosek»:


Total: 70 results - 0.07 seconds

RF przerwanie biegu przedawnienia 100%

poprzez wytoczenie powództwa, zawezwanie do próby ugodowej lub wszczęcie na Pana wniosek pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego prowadzonego przy Rzeczniku Finansowym.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/25/rf-przerwanie-biegu-przedawnienia/

25/02/2017 www.pdf-archive.com

wstępne zasady 97%

Wysyłamy wniosek o rejestracje firmy 3.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/10/wst-pne-zasady/

10/04/2012 www.pdf-archive.com

II C 2078 16 (SR Wawa Wola Raiff Polbank odfrankowienie) 95%

(złożyli za pośrednictwem doradcy kredytowego z firmy Expander wniosek o udzielenie kredytu hipotecznego w Polhank EFG.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/19/ii-c-2078-16-sr-wawa-wola-raiff-polbank-odfrankowienie/

19/12/2017 www.pdf-archive.com

umowa 92%

Strona internetowa oznacza stronę internetową Pożyczkodawcy znajdującą się pod adresem www.netcredit.pl, na której Pożyczkobiorca rejestruje się elektronicznie, składa Wniosek i zawiera Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/umowa/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

Sprawdzian Kwasy. Grupa A i B.(1) 90%

Narysuj schemat doÊwiadczenia, zapisz obserwacje i sformułuj wniosek.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/19/sprawdzian-kwasy-grupa-a-i-b-1/

19/12/2017 www.pdf-archive.com

Raport 88%

NIP Data sprawdzania Rezultat sprawdzania Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny 9521872983 2017-07-04 11:15:17 Dodatkowo informujemy, iż w celu potwierdzenia czy podmiot jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, podatnik i osoba trzecia mająca interes prawny, mogą złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wydanie zaświadczenia.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/05/raport/

05/07/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej 85%

Rodzice dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły składają do dyrektora wniosek o przyjęcie dziecka oraz oświadczenie o spełnianiu określonych kryteriów rekrutacji.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/28/regulamin-rekrutacji-do-klasy-pierwszej/

28/02/2014 www.pdf-archive.com

II Ca 2330 16 SO Wrocław 84%

złożyli wniosek kredytowy, który wypełniała pracownica Banku;

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2330-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

I C 3694 15 SR Warszawa kredyt waloryzowany 84%

372 – 382) W dalszej kolejności pełnomocnik powodów złożył wniosek o przeprowadzenie dowodu z kolejnych dokumentów na okoliczność, że kredyty oprocentowane są stawką WIBOR, a konstrukcja kredytu indeksowanego wykracza poza naturę instytucji kredytu.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/22/i-c-3694-15-sr-warszawa-kredyt-waloryzowany/

22/05/2017 www.pdf-archive.com

Stypendium doktoranckie- Regulamin i wniosek 82%

Stypendium doktoranckie przyznaje Rektor w drodze decyzji na wniosek doktoranta, po zaopiniowaniu wniosku przez doktorancką komisję stypendialną jednostki organizacyjnej uczelni, zwaną dalej „komisją”.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/15/stypendium-doktoranckie-regulamin-i-wniosek/

15/10/2016 www.pdf-archive.com

I C 905 16 SO Wrocław oddal. powództwa kredytob. BZ WBK 80%

złożyła ona wniosek o udzielenie kredytu hipotecznego denominowanego do CHF w (...) Banku S.A., którym następcą jest pozwany bank.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/30/i-c-905-16-so-wroc-aw-oddal-pow-dztwa-kredytob-bz-wbk/

30/09/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 1798 16 78%

1 wskazano, że (...) udzieli Kredytobiorcy na jego wniosek kredytu hipotecznego przeznaczonego na cel określony w § 1 ust.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-1798-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

Regulamn rekrutacji do oddziałów przedszkolnych 78%

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/28/regulamn-rekrutacji-do-oddzia-w-przedszkolnych/

28/02/2014 www.pdf-archive.com

statut 77%

Godność członka honorowego OKSW na wniosek Zarządu nadaje Walne Zebranie Członków, osobom pełnoletnim szczególnie zasłużonym dla OKSW.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/05/statut/

05/09/2015 www.pdf-archive.com

WNIOSEK O NADANIE LOGINU marek 76%

W-10/101 WNIOSEK O NADANIE LOGINU I KODU DOSTĘPU DO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA ....................................................

https://www.pdf-archive.com/2015/02/05/wniosek-o-nadanie-loginu-marek/

05/02/2015 www.pdf-archive.com

SO Warszwa XXVII Ca 3360 16 75%

1 Regulaminu Bank na wniosek Kredytobiorcy, mógł wyrazić zgodę na zmianę waluty kredytu, z zastrzeżeniem postanowień ust.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/15/so-warszwa-xxvii-ca-3360-16/

15/03/2017 www.pdf-archive.com

I C 564 16 SR Katowice - Zachód 74%

w dniu 08 maja 2008 roku złożyli wniosek o mieszkaniowy kredyt hipoteczny/budowlano – hipoteczny, sporządzony na formularzu udostępnionym przez (...) Bank (...) S.A.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/05/i-c-564-16-sr-katowice-zach-d/

05/04/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin Akademia Sandecja 73%

Organem właściwym do przyznania nagrody jest koordynator Akademii Sandecja na wniosek sztabu szkoleniowego Akademii.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/16/regulamin-akademia-sandecja/

16/09/2016 www.pdf-archive.com

I ACa 387 16 KREDYT BANK-zwrócony do ponownego rozpoznania 72%

złożyli za pośrednictwem pracownika firmy (...) wniosek o udzielenie kredytu denominowanego (waloryzowanego) do CHF na zakup i wykończenie domu położonego w M.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/19/i-aca-387-16-kredyt-bank-zwr-cony-do-ponownego-rozpoznania/

19/05/2017 www.pdf-archive.com

XXVII Ca 3477 16 uzasadnienie wyroku 71%

1 umowy kredytu, zawarto postanowienie umowne, zgodnie z którym xxxxxxxxxx udzielił kredytobiorcy, na jego wniosek, kredytu xxxxxxx waloryzowanego kursem kupna waluty w CHF wg tabeli kursowej xxxxxxx S.A.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/06/xxvii-ca-3477-16-uzasadnienie-wyroku/

06/09/2017 www.pdf-archive.com

Zmiany w Ordynacji Podatkowej 69%

1) jeśli korzyść podatkowa lub suma korzyści osiągniętych przez podmiot z tytułu czynności nie przekracza w okresie rozliczeniowym 100 000 zł lub –3– 2) do podmiotu, który uzyskał opinię zabezpieczającą dotyczącą czynności – w zakresie objętym opinią, do dnia uchylenia lub zmiany opinii zabezpieczającej, lub 3) do podmiotu, którego wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej nie został załatwiony w terminie, o którym mowa w art.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/zmiany-w-ordynacji-podatkowej/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

VI C 352 16 mBank odfrankowienie SR Wawa Srodmiescie 69%

(obecnie l ) i w dniu 21 października 2008 roku złożyli wniosek kredytowy, sporządzony na formularzu udostępnionym przez S.A.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/06/vi-c-352-16-mbank-odfrankowienie-sr-wawa-srodmiescie/

06/10/2017 www.pdf-archive.com

NN 8 69%

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanych, Kasztelan Małopolski może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu.

https://www.pdf-archive.com/2012/07/03/nn-8/

03/07/2012 www.pdf-archive.com

wzory podań dla studentów2 69%

Piotr Śmiałek Wniosek o wydłużenie sesji egzaminacyjnej Zwracam się z prośbą o przedłużenie poprawkowej sesji egzaminacyjnej z powodu niezdania egzaminów z następujących przedmiotów:

https://www.pdf-archive.com/2014/03/07/wzory-poda-dla-student-w2/

07/03/2014 www.pdf-archive.com

Mieszkańcy Wałbrzycha 69%

Pl Magistracki 3A 58-300 Wałbrzych Do Prezydenta Miasta Wałbrzycha Pana Romana Szełemeja Wniosek My Mieszkańcy Miasta Wałbrzycha zwracamy się do Pana z wnioskiem o podjęcie działań związanych z ostatecznym zamknięciem składowiska odpadów przy ul Górniczej 1 należącego do firmy MOBRUK.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/26/mieszka-cy-wa-brzycha/

26/07/2015 www.pdf-archive.com