Search


PDF Archive search engine
Last database update: 22 April at 09:22 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «wodnych»:


Total: 14 results - 0.054 seconds

Sprawdzian Kwasy. Grupa A i B.(1) 100%

przewodzà pràd elektryczny jedynie w roztworach wodnych.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/19/sprawdzian-kwasy-grupa-a-i-b-1/

19/12/2017 www.pdf-archive.com

statut 92%

S TAT U T Olsztyńskiego Klubu Sportów Wodnych Spis treści :

https://www.pdf-archive.com/2015/09/05/statut/

05/09/2015 www.pdf-archive.com

Prawo ochrony środowiska 91%

zapobieganie dalszemu pogorszaniu stanu wód, ochrona i polepszanie stanu ekosystemów wodnych i lądowych w stosunku do potrzeb wodnych, a także promocja zrównoważonego wykorzystania dostępnych zasobów wodnych.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/13/prawo-ochrony-rodowiska/

13/02/2015 www.pdf-archive.com

Info o produkcie na stronę 65%

Ze względu na zawartość nikotyny, produkt jest toksyczny dla organizmów wodnych.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/22/info-o-produkcie-na-stron/

22/02/2014 www.pdf-archive.com

biol odp 61%

Czy stan zanieczyszczenia wód rzeki ma wpływ na skład gatunkowy bezkręgowców wodnych?

https://www.pdf-archive.com/2014/11/17/biol-odp/

17/11/2014 www.pdf-archive.com

Raport- Mazur.Golubiewski 60%

Lasy te mają na celu ochronę zasobów wodnych.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/29/raport-mazur-golubiewski/

29/05/2016 www.pdf-archive.com

0000 YPLON PIANKA DO DYWANÓW CLP PL 59%

Zabezpieczyć użyte środki przeciwpożarowe przed dostaniem się do ścieków lub dróg wodnych.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/09/0000-yplon-pianka-do-dywan-w-clp-pl/

09/02/2017 www.pdf-archive.com

#4 46%

Bogaci ludzie, którzy mogli pozwolić sobie na kilkudniowe wypady mówili o lasach pełnych żywych zwierząt, ogromnych zbiornikach wodnych, i zielonych pachnących łąkach od których kręciło się w głowie.

https://www.pdf-archive.com/2013/07/19/4/

19/07/2013 www.pdf-archive.com

agroturystyka 45%

Po drugie, uruchomienie wraz z kanałem olbrzymich wodnych urządzeń energetycznych dostarczyło nowych wielkich ilości energii elektrycznej dla rozwijającego sie przemysłu oraz dla prac polowych w rolnictwie.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/03/agroturystyka/

03/04/2017 www.pdf-archive.com

wymagania-na-stopnie-harc. 41%

Zdobycie stopnia potwierdza się wpisem do książeczki harcerskiej i oznaczeniem na pagonach (lub patkach w drużynach wodnych) munduru harcerskiego:

https://www.pdf-archive.com/2013/08/11/wymagania-na-stopnie-harc/

10/08/2013 www.pdf-archive.com

plan pracy - realizacja 2017-08-22 40%

44 16 45 100 8 SPORT Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym Szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym Szkolenie z działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez ksrg w zakresie podstawowym Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków ochotniczych straży pożarnych (Dowódców OSP) Szkolenie komendantów gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Szkolenie naczelników OSP Szkolenie w zakresie ratownictwa lodowego Szkolenie z ratownictwa na obszarach wodnych realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym Szkolenie z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej (szkolenie aktualizujące) Szkolenie z zakresu obsługi sonarów do celów poszukiwawczych Szkolenie specjalistyczne w zakresie transportu towarów niebezpiecznych System pomocy psychologicznej Szkolenie z ratownictwa technicznego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym Warsztaty - nurek lodowy Warsztaty - nurek wodny Przedsięwięcia sportowe (ZRP - zgrupowanie reprezentacji Polski, TFA - Toughest Firefighter Alive, SSP - szkolenie sędziów sportu pozarniczego, ZR podkarpaskie Rzeszów, VI K-PMSMwP - Olender, MWwSP - Mistrzostwa wojewódzkie w sporcie pożarniczym, ZRWwSP - zgrupowanie reprezentacji woj.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/22/plan-pracy-realizacja-2017-08-22/

22/08/2017 www.pdf-archive.com

D20010747Lj (1) 39%

1033), c) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów, d) wody odciekowe ze składowisk odpadów oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w których są składowane odpady wydobywcze niebezpieczne oraz odpady wydobywcze inne niż niebezpieczne i obojętne, miejsc magazynowania odpadów, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne, e) wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód wtłaczanych do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie wtłaczanej do górotworu są tożsame z rodzajami i ilościami substancji zawartych w pobranej wodzie, f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych, g) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych, o ile produkcja tych ryb lub organizmów, rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego, przekracza 1 500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu;

https://www.pdf-archive.com/2016/02/11/d20010747lj-1/

11/02/2016 www.pdf-archive.com

Nankin - chiński Wołyń. Filmowe wizje masakry 32%

Ciała zabitych wrzucano do jam, dołów i zbiorników wodnych.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/nankin-chi-ski-wo-y-filmowe-wizje-masakry/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

wystawa pomniki 30%

Następnie przygotowujemy wniosek, który kierujemy do urzędu gminy. Powinien on  zawierać uzasadnienie merytoryczne oraz szczegółowy opis obiektu, który chcemy  objąć ochroną. Należy precyzyjnie opisać jego położenie. Dobrze jest dołączyć mapę  z  zaznaczoną  lokalizacją. We  wniosku  należy  też  zaproponować  zakazy  dotyczące  obiektu,  zgodnie  z  ustawą  o  ochronie  przyrody.  Najczęściej  stosuje  się  zakazy  dotyczące:  niszczenia,  uszkadzania  lub  przekształcania  obiektu  lub  obszaru,  uszkadzania i zanieczyszczania gleby oraz dokonywania zmian stosunków wodnych,  jeżeli  zmiany  te  nie  służą  ochronie  przyrody  albo  racjonalnej  gospodarce  rolnej,  leśnej, wodnej lub rybackiej. Można też zaproponować nazwę dla pomnika. Należy   załączyć  dokumentację  fotogra czną.  Ważnym  elementem  jest  zgoda  właściciela  terenu  na  objęcie  ochroną  pomnikową  obiektu. To  bardzo  przyspiesza  prace  rejestracyjne.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/12/wystawa-pomniki/

12/03/2014 www.pdf-archive.com