Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 July at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «wytrzyma»:


Total: 2 results - 0.007 seconds

INNOWIERCA 100%

Pierwszy raz od dziesi´ciu lat znajomoÊci, która poch∏on´∏a co najmniej dwieÊcie pi´çdziesiàt tysi´cy dolarów kanadyjskich na rozmowy telefoniczne, Pierre nie wytrzyma∏ i od∏o˝y∏ s∏uchawk´.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/innowierca/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

Piekło-na-ziemi-Paweł-Kaleta 85%

Ciało było zmęczone, lecz umysł jeszcze moment wytrzyma.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/24/piek-o-na-ziemi-pawe-kaleta/

24/02/2014 www.pdf-archive.com