Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 February at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zachowania»:


Total: 80 results - 0.02 seconds

Dragon Age Inkwizycja - Poradnik [smoki] 100%

Niniejszy miniporadnik napisany został przez Pottero dla użytkowników forum gamewalk.pl http://www.forum.gamewalk.pl/ Lokacja Poziom Żywioł Zachowania FERELDEŃSKI MROZOGRZBIET Zaziemie – Dolina Lady Shayny 12.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/08/dragon-age-inkwizycja-poradnik-smoki/

08/12/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin zaj sportowych 97%

- punktualnego stawiania się na treningach i zawodach - przestrzegania zasad bezpieczeństwa, - kulturalnego zachowania się na terenie obiektów sportowych, kulturalnego zachowania się wobec trenerów, kolegów i koleżanek z sekcji, kulturalnego zachowania się na zawodach - wykonywania poleceń wydanych przez trenera, - informowania trenera o problemach zdrowotnych (zawrotach, bólach głowy, itp.), - uzyskania zgody trenera na każdorazowe opuszczenie miejsca realizacji treningu - dbania o sprzęt sportowy, - posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju sportowego w tym ochraniaczy, posiadania podczas treningu piłki treningowej, - występowania na zawodach w posiadanym stroju klubowym (koszulka, dresy klubowe), - godnego reprezentowania klubu na zewnątrz, rzetelnie i sumiennie uczestniczyć w treningach, - brać udział we wszystkich zawodach, do których został wytypowany przez trenera, - pomagać innym zawodnikom sekcji.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/01/regulamin-zaj-sportowych/

01/01/2015 www.pdf-archive.com

Klauzula o poufnosci 91%

zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim wszelkich informacji i danych o charakterze poufnym otrzymanych drogą ustną bądź pisemną od firmy ………………………..nazwa firmy, w której przeprowadzany jest audyt………………… przez okres 3 lat od dnia zakończenia realizacji usługi audytu innowacyjnego dla firmy ……..

https://www.pdf-archive.com/2016/04/18/klauzula-o-poufnosci/

18/04/2016 www.pdf-archive.com

trolle 90%

Trolle ripost i zachowania słabi-to chyba najsłabsze trolle jakie odkryłem.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/25/trolle/

25/08/2014 www.pdf-archive.com

Dzierżawa 89%

DZIERŻAWCA MA OBOWIĄZEK DOKONYW ANIA NAPRAW NIEZBĘDN YCH DO ZACHOWANIA PRZEDMIOTU DZIERŻAWY W STANIE NIE POGORSZ ONYM.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/04/dzier-awa/

04/10/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN ROZGRYWEK ASG 87%

§ 3 ZASADY ZACHOWANIA NA POLU * Gra odbywać się może wyłącznie na polu gry wyznaczonym przez organizatora gry.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/07/regulamin-rozgrywek-asg/

07/08/2017 www.pdf-archive.com

Umowa-Gurmet-20 83%

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji przekazanych drugiej Stronie w jakiejkolwiek formie, uzyskanych bezpośrednio lub pośrednio, w związku lub przy okazji współpracy Stron, o której mowa w postanowieniach Umowy [dalej:

https://www.pdf-archive.com/2017/09/15/umowa-gurmet-20/

15/09/2017 www.pdf-archive.com

info2 83%

Wszystkie dane wskazują na pilną potrzebę prowadzenia działań popularyzujących bezpieczniejsze zachowania seksualne, w oraz informowanie o konieczności poznania statusu serologicznego – zarówno własnego, jak i partnera.

https://www.pdf-archive.com/2010/12/08/info2/

08/12/2010 www.pdf-archive.com

ZYLKENE ulotka SYTUACJE 1 10 2014 82%

Jeśli Twój pupil reaguje strachem, czy nawet przerażeniem na głośne dźwięki, to po zakończeniu sezonu wystrzałów warto zastanowić się nad rozpoczęciem treningu modyfikacji zachowania.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/14/zylkene-ulotka-sytuacje-1-10-2014/

14/09/2017 www.pdf-archive.com

Oto ja plan wynikowy klasa 2 80%

potrafi wymienić przykłady nieuczciwego zachowania - ze szczególnym uwzględnieniem plotkowania, podaje przykłady właściwego zachowania w sytuacjach trudnych i wymagających odwagi w mówieniu prawdy, przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej, rozumie potrzebę ponoszenia odpowiedzialności za swoje słowa, dba o prawidłowy kształt liter i ich połączenia w wyrazie, aktywnie bawi się z innymi dziećmi, układa i zapisuje zdania z rozsypanek wyrazowych, rozpoznaje samogłoski i spółgłoski, zna kolejność występowania liter w alfabecie, potrafi ułożyć wyrazy w kolejności alfabetycznej, podejmuje próby pracy ze słownikiem ortograficznym, wie, jaką funkcję pełni znak ?

https://www.pdf-archive.com/2013/09/10/oto-ja-plan-wynikowy-klasa-2/

10/09/2013 www.pdf-archive.com

Dokument bez nazwy 80%

Bartłomie j Sk o w r o ń S k i WNP UKSW INTERNET I ZWIąZANE Z NIM ZAGROŻENIA W OPINII GIMNAZJALISTÓW ORAZ ICH RODZICÓW <<Cyberbulling», to „wykorzystanie technik informacyjnych i komunikacyjnych do świadomego, wielokrotnego i wrogiego zachowania się osoby lub grupy osób, mającego na celu krzywdzenie innych”.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/11/dokument-bez-nazwy/

11/03/2017 www.pdf-archive.com

r4 80%

2, ponoszenia odpowiedzialności za szkody materialne powstałe w czasie treningu, zachowania porządku na terenie Autodromu, przywrócenia do stanu pierwotnego rozjeźdżonej trasy terenowe, parkowania samochodów poza terenem Autodromu od strony ul.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/17/r4/

17/05/2017 www.pdf-archive.com

Józef Różański - podręcznikowy przykład sadysty 77%

Diagnoza sprecyzuje typ patologicznego zachowania, taki jak homoseksualność, transwestytyzm, pedofilia, fetyszyzm czy sadyzm seksualny (włączając gwałt, napaść seksualną, okaleczenie)” [Z angielskiego przełożyła N.J.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/02/j-zef-r-a-ski-podr-cznikowy-przyk-ad-sadysty/

02/12/2016 www.pdf-archive.com

PSYCHOLOGIA opracowanie 76%

Psychologia jest to naukowe studium zachowania i doświadczania.

https://www.pdf-archive.com/2012/01/22/psychologia-opracowanie/

22/01/2012 www.pdf-archive.com

Liga Typerów EURO 2012 72%

Celem zachowania porządku i przejrzystości – typujemy zachowując przyjęty porządek, tj.

https://www.pdf-archive.com/2012/06/08/liga-typer-w-euro-2012/

08/06/2012 www.pdf-archive.com

regulamin-białystok-freestyle-session-w-whats-up-studio 72%

Osoby przebywające w siedzibie WUS zobowiązane są do zachowania czystości i poszanowania mienia.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/27/regulamin-bia-ystok-freestyle-session-w-whats-up-studio/

27/10/2016 www.pdf-archive.com

SilaOporu 72%

Czyli Znajdźmy teraz opóźnienie a Wzór na drogę przebytą przez to ciało W czasie tk przebywa drogę równą H Prędkość ciała wyrażona jest wzorem W czasie tk prędkość ciała jest równa 0 Wstawiamy do równania na przebytą drogę H Wyznaczamy przyśpieszenie a Wracamy do wzoru na siłe oporu Podstawiamy wartości liczbowe [ [ ]( [ ] Wracamy do wzoru na czas ] [ ]) [ ] Podstawiamy przyśpieszenie a Podstawiamy wartości liczbowe [ ] [ ] [ ] [ ] II sposób (zasada zachowania energii) Ciało w momencie uderzenie posiada energię kinetyczną i energię potencjalną(poziomem naszego odniesienia jest poziom, na którym zatrzyma się piłka, czyli poziom położony 0,5[m] poniżej poziomu ziemii, wiąże się to z tym, że energia potencjalna jest względna, wyobrażmy sobie dwupiętrowy dom, ludzik znajduje się na drugim piętrze, względem poziomu podłogi na drugim piętrze ma on zerową energię potencjalną, ale względem podłogi na pierwszym piętrze już jakąś energię posiada, tak samo tutaj względem powierzchnii ziemii pocisk nie posiada energii potencjalnej ale względem poziomu, na którym się zatrzyma już ją posiada).

https://www.pdf-archive.com/2016/10/31/silaoporu/

31/10/2016 www.pdf-archive.com

Zgoda 72%

Przyjmuję do wiadomości, iż dziecko będzie narażone na wszelkiego rodzaju zachowania demoralizacyjne, konsekwencją czego mogą być trudności w przyszłym rozwoju psychicznym i moralnym mojej pociechy.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/25/zgoda/

25/08/2017 www.pdf-archive.com

wzor-umowa-o-praktyke-absolwencka-z-omowieniem 72%

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/06/wzor-umowa-o-praktyke-absolwencka-z-omowieniem/

06/09/2017 www.pdf-archive.com

WOS - Podstawy prawa (wersja wstępna) 70%

wskazuje obowiązujący w danej sytuacji sposób zachowania ( co jest dozwolone, a co zakazane) - Sankcję:

https://www.pdf-archive.com/2012/03/04/wos-podstawy-prawa-wersja-wst-pna/

04/03/2012 www.pdf-archive.com

Statut ZSZ 70%

1) procedury zachowania się nauczyciela w stosunku do ucznia, będącego na zajęciach w stanie upojenia alkoholowego, odurzenia narkotycznego.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/28/statut-zsz/

28/02/2015 www.pdf-archive.com

umowa-świetlica 2016 68%

Dyrektor szkoły może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli rodzic zalega z należnymi opłatami za 1 miesiąc.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/22/umowa-wietlica-2016/

22/07/2016 www.pdf-archive.com

Koniec świata. 68%

do zachowania polityków w polskim sejmie.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/27/koniec-wiata/

27/01/2014 www.pdf-archive.com

mechanika 67%

-Obrońcy w momencie gdy widzą bardzo młodego uczestnika pochodu zombie, mają obowiązek zachowania wszelkiej ostrożności podczas wykorzystywania broni bezpiecznej wobec takiej osoby.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/30/mechanika/

30/08/2017 www.pdf-archive.com