PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 11 July at 06:44 - Around 220000 files indexed.

Show results per page

Results for «zakazana»:


Total: 4 results - 0.016 seconds

test 100%

Dl Czy uważasz, że a borcja al powinna być zakazana bez żadnych wyjątków bi powinna być dozwolona tylko w przy­ padku, gdy ciąża pochodzi z przestęp­ stwa, zagraża życiu i zdrowiu matki lub płód jest uszkodzony cl powinna być dopuszczona na żądanie ciężarnej, ewentualnie po konsultacji psychologicznej fJI Czy eutanazja powinna być al całkowicie zakazana bi niekarana, jeśli będą spełnione ściśle określone warunki cl legalna i dostępna na życzenie nieule­ czalnie chorego 0 Czy uważasz, że form alne związki homoseksualne powinny być al prawnie zakazane b I zalegalizowane, ale bez prawa do adopcji dzieci cl zalegalizowane i z prawem do adopcji Czy uważasz, że metoda zapłodnie­ nia in vitro powinna być al całkowicie zakazana bi legalna i finansowana z własnych środków cl legalna i finansowana z b u d ż etu państwa H Czy uważasz, że sztuczne środki an­ tykoncepcyjne powinny al być zakazane bi być dozwolone, ale nie specjalnie pro­ pagowane i nierefu ndowane przez państwo cl być dozwolone, propagowane i refun­ dowane przez państwo (11Czy uważasz, że kara śmierci powin­ na być al dopuszczona, po usunięciu z kodeksu kary dożywocia bi dopuszczona, ale dotyczyć t y l k o w y jątkowych, n ajcięż szych zbrodni cl całkowicie zakazana POlllYKI nr 33 (2971), 12.08-19.08.2014 fJ Czy uważasz, że marihuana powinna być al całkowicie zakazana bi s t o s o w a n a t y l k o z e w z g l ę d ó w medycznych cl legalnie dostępna El Czy uważasz, że za o b razę uczuć religijnych al należy surowo karać bi należy karać tylko w wyjątkowo dra­ stycznych sytuacjach cl nie należy karać � Czy uważasz, że znaki religijne al powinny być tolerowane w przestrzeni publicznej i urzędowej bi powinny być dopuszczone tylko w wy­ jątkowych sytuacjach cl powinny być usunięte 1I!J11Czy uważasz, że homoseksualizm al jest chorobą, k tórą można i należy leczyć bi jest niedoskonałością, którą należy jednak tolerować cl jest równouprawnioną formą życia seksualnego Ili Czy e d u ka cj a s e ks u a l n a d z i ec i w szkole powi nna al być zakazana, p o w i n n i nią zająć się tylko rodzice, zgodnie z e swoim światopoglądem bi b y ć do s tępna d l a d z i e c i w s t a r­ szym wieku szkolnym, ale tylko za zgo­ dą rodziców cl być dostępna w odpow i e d n iej for­ m i e t a k ż e d l a m ł o d s z y c h d z ieci, a o jej treści powinni decydować nie­ zależni eksperci, nawet bez zgody rodziców (fi Czy uważasz, że teoria ewo l u cj i Darwina al jest tylko jedną z hipotez i powinna być nauczana na równych prawach z kreacjonizmem bi jest mocną naukową teorią, ale krea­ cjonizm, z uwagi na dominującą re- Więcej na www.ebook4all.pl ligię, także powinien być w szkołach wspominany cl jest jedyną uznaną naukową teorią tłumaczącą pochodzenia człowieka i tylko ona powinna być nauczana IIICzy nau kowcy al nie mają prawa do żadnych ekspery­ mentów na ludzkich komórkach ma­ cierzystych, bo te pochodzą najczę­ ściej z płodów bi powinni eksperymentować, ale tylko w ograniczonym zakresie cl powinni mieć prawo do wszelkich na­ ukowo uzasadnionych eksperymen­ tów służących walce z chorobami e:JllCzy uważasz, że teza o g rożącym g l obalnym ociepleniu na świecie al to niczym nieuzasadniona hipoteza, powodująca zbędne w ydatki i wpły­ wająca na pogorszenie stanu gospo­ darczego państwa bi to prawdopodobna hipoteza, którą należy poważnie brać pod uwagę, ale nie przesadzać z w ydatkami na walkę z tym zjawiskiem cl to naukowo uzasadniona teza, wyma­ gająca podjęcia energicznych kroków i poniesienia koniecznych w ydatków Ili Polowania na zwierzęta powinny al b yć dozwolone jako prastara forma aktywności mężczyzn, a także w celu dbania o równowagę w biosferze b i być dozwolone w ograniczonym stop­ niu, tylko w przypadku służb leśnych, z w ykluczeniem polowań komercyj­ nych czy hobbystycznych cl być całkowicie zabronione j ako forma znęcania się nad zwierzętami IE!I Czy uważasz, że pa rytety płci w fir­ mach, instytucjach, w pol ityce a/ to szkodliwa koncepcja, bo liczą się tylko kompetencje bi to koncepcj a, k tórą w a r to wziąć pod uwagę, ale w ograniczonym zakresie cl to słuszna koncepcja wyrównywania szans, która powinna być powszech­ nie stosowana, bo kobiety są wciąż w wielu dziedzinach dyskryminowane liJ Czy przeszczepianie organów ciała powin n o być a/ z a k a z ane, gdyż może prowadzić do nadużyć w k we s t i i orzek a n i a o zgonie b i dozwolone, ale tylko za zgodą rodziny cl dozwolone, jeśli tylko nie b yło sprze- ci wu dawcy za życia, nawet bez zgody rodziny IE!

https://www.pdf-archive.com/2014/08/13/test/

13/08/2014 www.pdf-archive.com

ShardTeam Aktualizacja 1.3.3 84%

- Zakazana zbroja - "Mount"

https://www.pdf-archive.com/2016/09/09/shardteam-aktualizacja-1-3-3/

09/09/2016 www.pdf-archive.com

amulety info 62%

Prastara, zakazana wiedza ukryta w tej niepozornej chatce miała uczynić młodzieńca niezwyciężonym.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/05/amulety-info/

05/06/2014 www.pdf-archive.com

02 43%

Presuda u vezi sa ovom tu`bom je zakazana za 19.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/02/

19/10/2011 www.pdf-archive.com