Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 January at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zamieszkania»:


Total: 90 results - 0.019 seconds

Karta Zgłoszeniowa 1 100%

Adres zamieszkania: ... Adres zamieszkania: ... Adres zamieszkania: ... Adres zamieszkania:

https://www.pdf-archive.com/2011/06/22/karta-zg-oszeniowa-1/

22/06/2011 www.pdf-archive.com

Informacja - kryteria rekrutacja(1) 96%

Kryterium Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej samej placówce Odległość od miejsca zamieszkania dziecka do szkoły, w której składany jest wniosek jest mniejsza niż odległość do szkoły obwodowej Miejsce pracy rodziców lub opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki Dziecko realizowało obowiązek wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym (punkcie przedszkolnym) danej szkoły/ dziecko realizowało obowiązek szkolny w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Goleszów 2.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/13/informacja-kryteria-rekrutacja-1/

13/02/2018 www.pdf-archive.com

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej 95%

adres miejsca zamieszkania rodziców dziecka i dziecka;

https://www.pdf-archive.com/2014/02/28/regulamin-rekrutacji-do-klasy-pierwszej/

28/02/2014 www.pdf-archive.com

System wsparcia osób starszych 94%

SYSTEM WSPARCIA OSÓB STARSZYCH W ŚRODOWISKU ZAMIESZKANIA PRZEGLĄD SYTUACJI PROPOZYCJA MODELU PRACA ZBIOROWA POD REDAKCJĄ BARBARY SZATUR-JAWORSKIEJ I PIOTRA BŁĘDOWSKIEGO Raport Rzecznika Praw Obywatelskich Warszawa 2016 System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania – przegląd sytuacji, propozycja modelu Praca zbiorowa pod redakcją:

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/system-wsparcia-os-b-starszych/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

oswiadczenie miejsce 92%

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego* kandydata o miejscu zamieszkania Rodzic/opiekun prawny* Imię i nazwisko:

https://www.pdf-archive.com/2018/02/13/oswiadczenie-miejsce/

13/02/2018 www.pdf-archive.com

edited wniosek spoza obwod1819 92%

…………………………………………………………………………………………………… ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA:…………………………………………………………………….........................................

https://www.pdf-archive.com/2018/02/15/edited-wniosek-spoza-obwod1819/

15/02/2018 www.pdf-archive.com

Kopia Lakeside KODEKS CYWILNY 88%

Rozdział​​ II Miejsce​​Zamieszkania Art.​​ 15.​​ Miejscem​​zamieszkania​​osoby​​fizycznej​​jest​​miejsce,​​w​​której​​osoba​​ta przebywa​​ z​​ zamiarem​​stałego​​pobytu.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/kopia-lakeside-kodeks-cywilny/

25/09/2017 www.pdf-archive.com

PODANIE-Studio 87%

adres stałego zamieszkania .....................................................................................

https://www.pdf-archive.com/2015/05/02/podanie-studio/

02/05/2015 www.pdf-archive.com

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 79%

/adres zamieszkania rodzica (prawnego opiekuna) kandydata lub adres zamieszkania pełnoletniego kandydata/ legitymujący (-a) się dowodem osobistym …………………………………………………………........

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/za-cznik-nr-4-do-uchwa-y-nr/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

cv joannamiezianko 79%

17.09.1991 Kraj zamieszkania: Polska Region zamieszkania:

https://www.pdf-archive.com/2016/10/18/cv-joannamiezianko/

18/10/2016 www.pdf-archive.com

CYOW FORMULARZ 79%

Formularz zgłoszeniowy część 1 — wypełnia uczestnik/uczestniczka imię i nazwisko data urodzenia miejsce zamieszkania numer telefonu adres e-mail kilka słów o moim talencie tu możesz wkleić swoje zdjęcie podpis uczestnika/ uczestniczki część 2 — wypełnia rodzic lub opiekun prawny/opiekunka prawna imię i nazwisko data urodzenia miejsce zamieszkania numer telefonu adres e-mail podpis rodzica lub opiekuna prawnego/ opiekunki prawnej część 3 — wypełnia komisja

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/cyow-formularz/

13/10/2017 www.pdf-archive.com

oswiadczenie krewni 79%

Adres zamieszkania:

https://www.pdf-archive.com/2018/02/13/oswiadczenie-krewni/

13/02/2018 www.pdf-archive.com

RF przerwanie biegu przedawnienia 79%

- imię i nazwisko klienta podmiotu rynku finansowego, jego adres zamieszkania i adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, a także numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, o ile klient je posiada, - nazwę albo firmę podmiotu rynku finansowego, adres siedziby albo adres zamieszkania podmiotu rynku finansowego, - dokładne określenie żądania klienta, w tym wskazanie wartości roszczenia pieniężnego lub oczekiwanego zachowania podmiotu rynku finansowego oraz oczekiwanie co do sposobu zakończenia sporu, - opis stanu faktycznego sprawy, - podpis klienta lub jego pełnomocnika, jeżeli wniosek jest wnoszony w formie pisemnej.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/25/rf-przerwanie-biegu-przedawnienia/

25/02/2017 www.pdf-archive.com

Umowa zawodnika 75%

Adres zamieszkania (ul, kod, poczta).......................................................................................................................

https://www.pdf-archive.com/2015/01/01/umowa-zawodnika/

01/01/2015 www.pdf-archive.com

regulamin 74%

Z zastrzeżeniem postanowieo poniższych, Uczestnikami Konkursu mogą byd pełnoletnie osoby fizyczne (warunek weryfikowany na podstawie daty urodzenia Uczestnika podanej podczas rejestracji w Portalu), posiadające pełną zdolnośd do czynności prawnych i miejsce zamieszkania w na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a) są zarejestrowane jako użytkownicy Portalu (posiadają prywatny profil) b) zostały fanami Profilu poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, (dalej zweryfikowany profil w Portalu), a podane przez te osoby podczas rejestracji w serwisie Portalu dane osobowe:

https://www.pdf-archive.com/2015/03/23/regulamin/

23/03/2015 www.pdf-archive.com

Podręcznik-Świat-Warta-Travel październik-2019-1 (1) 67%

Leczenie w kraju zamieszkania Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów leczenia w kraju stałego zamieszkania klienta.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/29/podrcznik-wiat-warta-travelpadziernik-2019-1-1/

29/04/2020 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu fotograficznego nasz.PDF 67%

Nośnik (Płyta CD), na którym będą zapisane zdjęcia powinien być podpisany (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon) i wraz z kartą zgłoszeniową powinien być umieszczony w zaklejonej kopercie.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/12/regulamin-konkursu-fotograficznego-nasz/

12/08/2016 www.pdf-archive.com

20160602 lenovo fb regulamin final 65%

Uczestnikiem Akcji (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce stałego zamieszkania w Polsce, która:

https://www.pdf-archive.com/2016/06/03/20160602-lenovo-fb-regulamin-final/

03/06/2016 www.pdf-archive.com

wkpp regulamin 2017 64%

Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 3B http://zhpsochaczew.pl/ Załącznik 1 Karta Zgłoszenia dla Kursanta Imię Nazwisko Adres Zamieszkania PESEL Data Urodzenia Miejsce Urodzenia Nr.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/27/wkpp-regulamin-2017/

27/09/2017 www.pdf-archive.com

Wszystkie-drogi-prowadza-do-Rzymu 62%

Pierwsze ślady zamieszkania w tym regionie pojawiły się około 3,5 tysiąca lat temu, w czasie gdy przybyli tutaj Etruskowie.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/18/wszystkie-drogi-prowadza-do-rzymu/

18/04/2012 www.pdf-archive.com

Ewelina Michta cv. 62%

29.07.1988 ADRES ZAMIESZKANIA:

https://www.pdf-archive.com/2013/07/12/ewelina-michta-cv/

12/07/2013 www.pdf-archive.com

Formularz rejestracyjny dla członków PL (1) 62%

  Nazwisko* Imiona* Data urodzenia* Kaźmierczak Łukasz Marcin 12.07.1992 Miejsce zamieszkania* Ulica* Kod pocztowy* Maastricht Jekerstraat 15B 6211 NR Numer   telefonu/komórki Adres e-mail* Tymczasowo brak lukasz120792@gmail.com Kierunek   studiów* Nazwa uczelni* Rok  studiów* European Law School Maastricht University 3 Studia   wykładane   w  języku* Znajomość   języka   niderlandzkiego* Angielskim Nie TAK/NIE (jeśli   tak:

https://www.pdf-archive.com/2014/02/07/formularz-rejestracyjny-dla-cz-onk-w-pl-1/

07/02/2014 www.pdf-archive.com

Lista podpisów PSL 62%

Imię i nazwisko Adres zamieszkania Numer ewidencyjny PESEL Własnoręczny podpis

https://www.pdf-archive.com/2014/03/14/lista-podpis-w-psl/

14/03/2014 www.pdf-archive.com

UMOWA 62%

pan Jan Kowalski, zwany dalej wynajmującym, a ……………………………………………………………………………………………, imię i nazwisko (nazwa), adres zamieszkania zwany dalej najemcą o następującej treści:

https://www.pdf-archive.com/2014/05/25/umowa/

25/05/2014 www.pdf-archive.com

Wzór listy na podpisy 62%

Imię i nazwisko Adres zamieszkania 1.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/18/wz-r-listy-na-podpisy/

18/06/2014 www.pdf-archive.com