PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 28 September at 14:48 - Around 220000 files indexed.

Show results per page

Results for «zaniechania»:


Total: 8 results - 0.024 seconds

OŚWIADCZENIEzgoda 100%

– ponoszę pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Podopiecznego – jestem świadomy stanu zdrowia Podopiecznego i pozwala mu on na aktywny udział w zawodach kolarskich na rowerach górskich ze wszystkimi tego konsekwencjami, za co biorę pełną i wyłączną odpowiedzialność – jestem świadomy zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych i psychicznych jakie wiążą się z jazdą na rowerze górskim i nie będę rościć wobec Organizatora pretensji w przypadku ewentualnego uszczerbku na zdrowiu lub życiu Podopiecznego – jeżeli tylko stan zdrowia Podopiecznego pogorszy się, zaprzestanie on aktywnego uczestnictwa w zawodach, nawet jeżeli wiedza o jego aktualnym stanie zdrowia nie będzie poparta diagnozą lekarską – wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie wizerunku Podopiecznego w trakcie zawodów oraz w czasie, kiedy przebywa on w miejscu ich rozgrywania, za pomocą filmu, obrazu, dźwięku, słowa, oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie go za pośrednictwem wszelkich mediów dla celów informacyjnych oraz promocyjnych wyścigu – Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania lub zaniechania Podopiecznego ……………………………..……………………………………………… /data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej/

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/o-wiadczeniezgoda/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

Kopia Lakeside KODEKS CYWILNY 80%

Art.​​ 14.​​ §​​ 1.​ ​​Ten,​​czyje​​dobro​​osobiste​​zostaje​​zagrożone​​cudzym​​działaniem,​​może żądać​​ zaniechania​​tego​​działania,​​chyba​​że​​nie​​jest​​ono​​bezprawne.​​W​​razie dokonanego​​naruszenia​​może​​on​​także​​żądać,​​ażeby​​osoba,​​która​​dopuściła​​się naruszenia,​​ dopełniła​​czynności​​potrzebnych​​do​​usunięcia​​jego​​skutków,​​w szczególności​​ażeby​​złożyła​​oświadczenie​​odpowiedniej​​treści.​​Na​​zasadach przewidzianych​​w​​kodeksie​​może​​on​​ również​​żądać​​zadośćuczynienia​​pieniężnego​​lub zapłaty​​ odpowiedniej​​sumy​​pieniężnej​​na​​wskazany​​cel.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/kopia-lakeside-kodeks-cywilny/

25/09/2017 www.pdf-archive.com

Umowa-Gurmet-20 72%

Za działania lub zaniechania podwykonawcy Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność, jak za swoje własne działania lub zaniechania.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/15/umowa-gurmet-20/

15/09/2017 www.pdf-archive.com

VI ACa 1930 13 wyrok i uzasadnienie 58%

Świadkowie pozwanego mieli zeznawać na okoliczność zaniechania posługiwania się przez niego przedmiotowym postanowieniem nr (…).

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/vi-aca-1930-13-wyrok-i-uzasadnienie/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

Pismo do przychodni OŚWIADCZENIA O ODMOWIE (1 ostatnie) 57%

Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/11/pismo-do-przychodni-o-wiadczenia-o-odmowie-1-ostatnie/

11/05/2014 www.pdf-archive.com

Odpowiedzi do testu z Ochr 52%

Jeżeli publiczne udostępnienie utworu następuje w nieodpowiedniej formie albo ze zmianami, którym twórca mógłby słusznie się sprzeciwić, może on po bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszenia:

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/odpowiedzi-do-testu-z-ochr/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

umowa Najmu sklep 51%

W przypadku zaniechania tego obowiązku uznaje się za doręczoną korespondencję wysłaną na wskazane wyżej adresy Stron.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/24/umowa-najmu-sklep/

24/08/2016 www.pdf-archive.com

przemocwdomu 45%

Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia – podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (ścigane z urzędu).

https://www.pdf-archive.com/2012/04/18/przemocwdomu/

18/04/2012 www.pdf-archive.com