PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 30 September at 09:10 - Around 220000 files indexed.

Show results per page

Results for «zanych»:


Total: 2 results - 0.011 seconds

Sprawozdanie2013 100%

Prowadz cy spotkanie wspomniał równie o zeszłorocznym mi dzynarodowym krótkofalarskim obozie młodzie owym YOTA 2012 w Belgii – podkre laj c znaczenie promocji tego przedsi wzi cia (i ka dego innego) na portalu społeczno ciowym Facebook („ogl dalno ” wynosi tam 80% w stosunku do innych publikatorów), zwracaj c jednocze nie uwag na ogrom pracy administracyjnej zwi zanej z wdro eniem i realizacj cało ci projektu (na wst pie główny problem stanowi obj to wniosku aplikacyjnego, a pó niej – wielorako procedur zwi zanych z rozliczeniem imprezy).

https://www.pdf-archive.com/2016/04/13/sprawozdanie2013/

13/04/2016 www.pdf-archive.com

OWU PZU NNW 55%

4.  Umowa ubezpieczenia PZU Sport może być zawarta wyłącznie na rachunek sportowców oraz osób zawodowo związanych ze sportem jako:

https://www.pdf-archive.com/2016/06/28/owu-pzu-nnw/

28/06/2016 www.pdf-archive.com