Search


PDF Archive search engine
Last database update: 25 October at 15:41 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zasadami»:


Total: 50 results - 0.045 seconds

Systematyka związków nieorganicznychx 100%

1.kwasowe(reagują z zasadami,nie reagują z kwasami)2.zasadowe(reagują z kwasami,nie reagują z zasadami)3.amfoteryczne(reagują z mocnymi kwasami&mocnymi zasadami)4.obojętne(z niczym nie reagują)WŁ.

https://www.pdf-archive.com/2011/12/15/systematyka-zwi-zk-w-nieorganicznychx/

15/12/2011 www.pdf-archive.com

Sąd Apelacyjny w Warszawie I ACa 456 16 77%

powodowie złożyli pismo, w którym podnieśli, że w dacie zawierania umowy nie było prawnych podstaw do udzielania kredytów w walucie polskiej indeksowanych do waluty obcej, wysokość zobowiązania nie była prawidłowo sprecyzowana, a bank dysponował arbitralnie możliwością manipulacji kursu waluty obcej, kluczowe postanowienia umowy są sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego, co czyni ją nieważną.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/10/s-d-apelacyjny-w-warszawie-i-aca-456-16/

10/07/2017 www.pdf-archive.com

regulamin pdf 70%

 Ochrona danych osobowychOchrona danych osobowych objęta jest zasadami zawartymi w OW Strony Internetowej, dane przetwarzane są zgodnie z przepisami określonymi w 122/2013 Z.z.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/22/regulamin-pdf/

22/01/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU KARAOKE 69%

3.6 Głosowanie publiczności odbywa się zgodnie z zasadami i terminarzem podanym przez organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/19/regulamin-konkursu-karaoke/

19/04/2012 www.pdf-archive.com

regulamin 63%

W Konkursie uwzględniane będą wyłącznie zgłoszenia kompletne, czytelnie, prawidłowe, zgodne z zadaniem konkursowym, a także zawierające treści zgodne z prawem, zasadami Portalu i zasadami współżycia społecznego, niezagrażające prawom osób trzecich, nienaruszające dobrych obyczajów, niedyskryminujące ze względu na rasę, płed, wiek, orientację seksualną, narodowośd, przekonania polityczne bądź religijne, niepełnosprawnośd, nienaruszające godności ludzkiej, niepropagujące przemocy lub nienawiści, a także nie zawierające treści o charakterze erotycznym, pornograficznym lub wulgarnym, nie ukazujące osób nieletnich, kobiet w ciąży, nadużywania alkoholu, prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu bądź nieodpowiedzialnych zachowao, spełniające wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/23/regulamin/

23/03/2015 www.pdf-archive.com

regulamin pdf 63%

 Ochrona danych osobowychOchrona danych osobowych objeta jest zasadami zawartymi w OW Strony Internetowej, dane przetwarzane sa zgodnie z przepisami okreslonymi w 122/2013 Z.z.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/28/regulamin-pdf/

28/01/2015 www.pdf-archive.com

ZS3 Krasnik - 0. Ogłoszenie o projekcie popr 62%

 Osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w programie zgodnie z zasadami określonymi powyżej staje się uczestnikiem Programu ERASMUS+.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/zs3-krasnik-0-og-oszenie-o-projekcie-popr/

13/10/2017 www.pdf-archive.com

PCM - Ogłoszenie o projekcie 62%

 Osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w programie zgodnie z zasadami określonymi powyżej staje się uczestnikiem Programu ERASMUS+.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/21/pcm-og-oszenie-o-projekcie/

21/08/2017 www.pdf-archive.com

wstępne zasady 62%

W przypadkach nie objętych tymi zasadami decyduje GK

https://www.pdf-archive.com/2012/04/10/wst-pne-zasady/

10/04/2012 www.pdf-archive.com

REGULAMIN WYJAZDÓW W SEZONIE 2012 61%

Na postojach należy zachowywad się zgodnie z podstawowymi zasadami społecznymi.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/14/regulamin-wyjazd-w-w-sezonie-2012/

14/05/2012 www.pdf-archive.com

Wizz Air Hungary Kft 60%

Zgodnie z zasadami taryfowymi wszystkie opłaty i podatki pobrane za inne usługi nie są zwracane w przypadku niewykorzystanych lotów.

https://www.pdf-archive.com/2012/06/10/wizz-air-hungary-kft/

10/06/2012 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu warsztaty, sypialnia, że hoo hooo 60%

Organizator ma prawo usunąć odpowiedzi konkursowe, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa Organizatora lub Wykonawcy, lub prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny lub inne niezgodne z powszechnie obowiązującymi zasadami.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/15/regulamin-konkursu-warsztaty-sypialnia-e-hoo-hooo/

15/01/2018 www.pdf-archive.com

Urodziny Pluszowego Misia regulamin 58%

b) w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiadomości bądź powzięcia uzasadnionej wątpliwości o tym, iż zawiera ona treści rasistowskie, obrażające innego Uczestnika, wulgarne, pornograficzne lub nieobyczajne, reklamowe, obrażające daną religię lub kulturę, godzące w wizerunek Organizatora, Centrum Handlowego Pasaż Łódzki lub innych podmiotów z nimi związanych albo też w jakikolwiek inny sposób sprzeczne z zasadami lub normami współżycia społecznego;

https://www.pdf-archive.com/2016/11/18/urodziny-pluszowego-misia-regulamin/

18/11/2016 www.pdf-archive.com

CarCard 105940981 53%

Fabia Ambition 1,0 TSI 70 kW (95 KM) 5-biegowa manualna Samochód skonfigurowany Model Konfiguracja zakończona Konfiguracja Fabia 2017-07-17 00:06:30 Škoda ID: 105940981 Wyposażenie Silnik Ambition 1,0 TSI 70 kW (95 KM) 5biegowa manualna Wnętrze Kolor nadwozia Wnętrze standardowe Czerwień Corrida Niemetalizowany NJ33M4, 2018, BL, 8T8T, GWPXWPX, T211211 Niniejsze informacje handlowe nie stanowią oferty w rozumieniu art.66&1 Kodeksu Cywilnego Cena końcowa 50 071 zł Podane wartości zostały ustalone zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w przepisach prawnych lub technicznych dla ustalenia danych technicznych w pojazdach silnikowych.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/17/carcard-105940981/

17/07/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin hurtownia warzyw i owocow 52%

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego, c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez FORUM za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię FORUM Rafał Kaleciński.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/01/regulamin-hurtownia-warzyw-i-owocow/

01/07/2015 www.pdf-archive.com

ulotka-program-przedszkola-i-szkoly-1 (1) 52%

• organizowanie wspólnych śniadań na terenie szkoły, • zapewnienie odpowiednio długiej przerwy śniadaniowej, • zapewnienie odpowiedniego miejsca do spożywania pełnowartościowego posiłku, • zapewnianie obiadów szkolnych (jeśli są prowadzone) zgodnych z zaleceniami/normami, • zmiana na terenie szkoły asortymentu w sklepikach szkolnych, automatach z napojami i żywnością na prozdrowotny, • ograniczenie na terenie szkoły reklamy żywności i napojów niekorzystnych dla zdrowia, • prowadzenie „reklamy pozytywnej” (plakaty) • rozwijanie wśród uczniów wiedzy kulinarnej zgodnej z zasadami racjonalnego żywienia (zajęcia praktyczne), • edukacja rodziców w zakresie aktywności fizycznej i zdrowego żywienia, • organizowanie zajęć motywujących dzieci i młodzież do samodzielnych prozdrowotnych wyborów żywieniowych (np.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/22/ulotka-program-przedszkola-i-szkoly-1-1/

22/10/2013 www.pdf-archive.com

Odp na pytania 51%

Zgodnie z tym przepisem reklama lub inny rodzaj promocji towaru lub usługi nie powinny zawierać treści propagujących model konsumpcji sprzeczny z zasadami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, a w szczególności wykorzystywać obrazu dzikiej przyrody do promowania produktów i usług negatywnie wpływających na środowisko przyrodnicze.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/13/odp-na-pytania/

13/02/2015 www.pdf-archive.com

1. Regulamin 50%

Wszystkie spory i konflikty będą rozwiązane przez administratorów jawnie po zgłoszeniu w odpowiednim dziale forum i jeżeli nie będzie zapisów w regulaminie, będą rozpatrywane zgodnie z dobrymi obyczajami, zasadami fair play i kodeksem spółek handlowych 3.Zespoły oraz warunki e-Ligi Z racji tego że bardzo chcielibyśmy stworzyć mały świat WRC, aby rywalizacja była jeszcze ciekawsza, pierwsze dwa sezony to będą eliminacje gdzie wyłonimy zespoły i podzielimy miejsca w każdej z lig.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/28/1-regulamin/

28/11/2017 www.pdf-archive.com

Zadanie2 50%

Na zapoznanie z zasadami gry pozwala „Clear the tutorials” - aby potwierdzić wybór klikamy „Go”.

https://www.pdf-archive.com/2012/11/22/zadanie2/

22/11/2012 www.pdf-archive.com

WNIOSEK O NADANIE LOGINU marek 49%

Wszystkie zapytania oraz nieprawidłowości występujące przy korzystaniu z konta wnioskodawca powinien zgłaszać telefonicznie lub pocztą elektroniczną do prowadzonego przez ARiMR działu pomocy technicznej, zgodnie z zasadami podanymi na stronie www.arimr.gov.pl 13.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/05/wniosek-o-nadanie-loginu-marek/

05/02/2015 www.pdf-archive.com

STATUT 48%

Postępować zgodnie z zasadami etyki sportowej.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/20/statut/

20/10/2014 www.pdf-archive.com

BEEM VITAL - GRILL CERAMICZNY PL 48%

Miejsce poparzeń natychmiast schłodzić pod wodą (minimum 15 min.) Urządzenie należy wyrzucić do kosza zgodnie z zasadami usuwania odpadów.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/01/beem-vital-grill-ceramiczny-pl/

01/09/2014 www.pdf-archive.com

regulamin 48%

Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/08/regulamin/

08/09/2015 www.pdf-archive.com

regulaminKzB 48%

Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/08/regulaminkzb/

08/10/2015 www.pdf-archive.com

regulaminkonkursu 48%

Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/08/regulaminkonkursu/

08/09/2015 www.pdf-archive.com