Search


PDF Archive search engine
Last database update: 06 May at 08:40 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zasady»:


Total: 200 results - 0.074 seconds

ZUS 27.02.2015 100%

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych oraz ustalanie podstawy wymiaru składek w świetle obowiązujących przepisów oraz zmian od 01.01.2016 r.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/07/zus-27-02-2015/

07/02/2015 www.pdf-archive.com

Podatek VAT 13.04.2015 98%

zasady i terminy odliczenia podatku naliczonego (m.in.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/20/podatek-vat-13-04-2015/

20/03/2015 www.pdf-archive.com

ZUS 30.06.2015 97%

Zasady i prawo do zasiłku chorobowego:

https://www.pdf-archive.com/2015/06/10/zus-30-06-2015/

10/06/2015 www.pdf-archive.com

Oto ja plan wynikowy klasa 2 97%

opowiada historyjkę na podstawie planu wydarzeń, jest świadomy, jak ważne jest noszenie na ubraniu elementów odblaskowych zna zasady przechodzenia przez jezdnię, potrafi ocenić zachowanie bohaterów opowiadania, układa pytania do zdań, przedstawia scenki dramowe do podanych tematów, uzupełnia zdania podanymi wyrazami, wie, co należy nosić do szkoły w tornistrze;

https://www.pdf-archive.com/2013/09/10/oto-ja-plan-wynikowy-klasa-2/

10/09/2013 www.pdf-archive.com

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH w 2014 i 2015 r.'' 92%

nowe zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów oraz nowe zasady zaliczania do kosztów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/19/podatek-dochodowy-od-os-b-prawnych-w-2014-i-2015-r/

19/10/2014 www.pdf-archive.com

Podatek VAT 19.01.2015 91%

Podatek naliczony i zwrot podatku - źródło podatku naliczonego, - terminy odliczenia podatku w przypadku zakupów krajowych, importu usług, WNT, zakupu towarów dla których podatnikiem jest nabywca, faktur MP, - błędnie wystawione faktury a prawo do odliczenia podatku naliczonego, - przypadki w jakich nabywcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, - terminy i zasady korygowania podatku naliczonego, - warunki jakie winien spełnić podatnik aby otrzymać zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni, 4.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/26/podatek-vat-19-01-2015/

26/12/2014 www.pdf-archive.com

PDOP ZOZ 28.04.2015 88%

Zasady ogólne ustalania momentu powstania przychodów:

https://www.pdf-archive.com/2015/04/12/pdop-zoz-28-04-2015/

12/04/2015 www.pdf-archive.com

PLAN KONKURSU NOCARZ 87%

Nocarz DEXTER przedstawi zasady pierwszego etapu selekcji:

https://www.pdf-archive.com/2012/03/08/plan-konkursu-nocarz/

07/03/2012 www.pdf-archive.com

Poradnik początkującego pasjonata wnętrz 86%

Wystarczy odrobina wolnego czasu, by przyswoić sobie pewne zasady, a urządzanie mieszkania może stać się wiele łatwiejsze.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/17/poradnik-pocz-tkuj-cego-pasjonata-wn-trz/

16/05/2017 www.pdf-archive.com

PLAN KONKURSU NOCARZ v3 86%

Nocarz DELEIN jest odpowiedzialna za przetwarzanie osobowych, w celu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy sie po zakończonej selekcji do niej zgłosić i otrzymać potwierdzenie uczestnictwa.(tu DEL może zebrać maile) Nocarz DEXTER przedstawi zasady pierwszego etapu selekcji:

https://www.pdf-archive.com/2012/03/19/plan-konkursu-nocarz-v3/

19/03/2012 www.pdf-archive.com

PLAN KONKURSU NOCARZ v2 86%

Nocarz DELEIN jest odpowiedzialna za przetwarzanie osobowych, w celu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy sie po zakończonej selekcji do niej zgłosić i otrzymać potwierdzenie uczestnictwa.(tu DEL może zebrać maile) Nocarz DEXTER przedstawi zasady pierwszego etapu selekcji:

https://www.pdf-archive.com/2012/03/18/plan-konkursu-nocarz-v2/

18/03/2012 www.pdf-archive.com

regulamin-rozgrywek-Dnia-Sportu-WZiKS-2015 86%

Do zawodów kwalifikowane są drużyny wg zasady:

https://www.pdf-archive.com/2015/04/13/regulamin-rozgrywek-dnia-sportu-wziks-2015/

13/04/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin hurtownia warzyw i owocow 83%

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.warzywa-owoce-radomsko.pl/shop/ 2.2.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/01/regulamin-hurtownia-warzyw-i-owocow/

01/07/2015 www.pdf-archive.com

CLP ulotka informacyjna 82%

CLP wprowadza nowe, bardziej restrykcyjne zasady klasyfikacji zagrożeń oraz nowe wymogi w zakresie oznakowania.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/clp-ulotka-informacyjna/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

I C 113 16 SR Warszawa Śródmieście 81%

Szczegółowe zasady naliczania odsetek, ustalania wysokości oprocentowania oraz zasady zmiany oprocentowania znajdowały się w regulaminie (dowód:

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-113-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

Zasady egzystencji 28.10.2014 81%

ZASADY EGZYSTENCJI W GRUPIE PRZYJMOWANIA DO GRUPY  Każda osoba przyjęta do grupy, musi wyrazić chęć uczestnictwa w życiu Pogotowia Flankowego.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/28/zasady-egzystencji-28-10-2014/

28/10/2014 www.pdf-archive.com

1 81%

Utworem nie mogą być odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania, koncepcje matematyczne, akty normatywne i ich urzędowe projekty, urzędowe dokumenty, opublikowane opisy patentowe, proste informacje prasowe.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/1/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

D20010747Lj (1) 81%

Ustawa określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zasady tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a także zasady ochrony interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/11/d20010747lj-1/

11/02/2016 www.pdf-archive.com

III C 170 16 80%

wypełnienia luki prawnej (braku przepisów krajowych), powstającej po eliminacji niedozwolonych postanowień umownych – zdaniem Sądu Rejonowego powstaje wówczas wątpliwość czy w miejsce niedozwolonych przepisów można stosować zasady wykładni oświadczeń woli (art.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/01/iii-c-170-16/

01/03/2016 www.pdf-archive.com

WymaganiaProjektowe 80%

Zasady ogólne           Projekt jest realizowany w grupach jedno (studia stacjonarne) lub dwuosobowych (studia niestacjonarne), Projekt jest pracą własną autora/ów, wykryty plagiat skutkuje brakiem zaliczenia z przedmiotu , Temat projektu jest przydzielany grupom w drodze losowania , Istnieje możliwość realizacji własnego tematu projektu – do uzgodnienia z prowadzącym , Ustalony temat nie może zostać zmieniony , Integralną częścią projektu jest raport , Raport powinien zostać dostarczony w postaci plików formacie programów MS Word, OpenOffice lub PDF oraz .sql zawierających elementy projektu.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/04/wymaganiaprojektowe/

04/02/2017 www.pdf-archive.com

Postępowanie sądowo-administracyjne 80%

Podstawowe zasady, na których opiera się MODEL II (zasady uniwersalne) :

https://www.pdf-archive.com/2014/05/12/post-powanie-s-dowo-administracyjne/

12/05/2014 www.pdf-archive.com

15.06.2015 GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK BUD+¬ETOWYCH 80%

 ustalenia obligatoryjne w świetle ustawy o rachunkowości,  ustalenia fakultatywne w świetle przepisów wykonawczych do ustawy o finansach publicznych oraz ustaw okołobudżetowych,  dokumentacja opisująca zasady gospodarki kasowej z uwzględnieniem zastosowania kasy fiskalnej oraz płatności kartą płatniczą, 2.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/01/15-06-2015-gospodarka-finansowa-jednostek-bud-etowych/

01/06/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU RB 80%

Zagadnienia Ogólne Regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w konkursie „RAY- BAN STYLE” 1.

https://www.pdf-archive.com/2012/10/02/regulamin-konkursu-rb/

02/10/2012 www.pdf-archive.com