Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zawodowych»:


Total: 35 results - 0.042 seconds

PCM - Ogłoszenie o projekcie 100%

 technik informatyk  technik pojazdów samochodowych  technik mechanik  Projekt ukierunkowany jest na podwyższenie jakości nauczania praktycznego w ZS nr 3 w Kraśniku poprzez umożliwienie grupie 60 uczniów (20 uczniów x 3 grupy zgodne z kierunkami kształcenia, z podziałem na 2 wyjazdy po 10 uczniów z każdej z grup) odbycia czternastodniowych praktyk zawodowych w greckich przedsiębiorstwach poprzez:

https://www.pdf-archive.com/2017/08/21/pcm-og-oszenie-o-projekcie/

21/08/2017 www.pdf-archive.com

ZS3 Krasnik - 0. Ogłoszenie o projekcie 100%

 technik informatyk  technik pojazdów samochodowych  technik mechanik  Projekt ukierunkowany jest na podwyższenie jakości nauczania praktycznego w ZS nr 3 w Kraśniku poprzez umożliwienie grupie 60 uczniów (20 uczniów x 3 grupy zgodne z kierunkami kształcenia, z podziałem na 2 wyjazdy po 10 uczniów z każdej z grup) odbycia czternastodniowych praktyk zawodowych w greckich przedsiębiorstwach poprzez:

https://www.pdf-archive.com/2017/08/29/zs3-krasnik-0-og-oszenie-o-projekcie/

29/08/2017 www.pdf-archive.com

PCM - Zgłoszenie 94%

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu „Praktyka czyni mistrza!” o numerze 2017-1-PL01-KA102-038136 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe Część A – wypełnia kandydat (osoba ucząca się) Dane podstawowe kandydata Imię Nazwisko Płeć PESEL Data urodzenia (dd/mm/rrrr) Obywatelstwo Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto) Telefon kontaktowy Email Informacje o kandydacie Tryb kształcenia zawodowego1 Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów2 Liczba ukończonych lat kształcenia zawodowego (0/1/2/3) Rok szkolny (20../20..) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/21/pcm-zg-oszenie/

21/08/2017 www.pdf-archive.com

Program całość 94%

4 Założenia organizacyjne Cel szkolenia Warunki przyjęcia na szkolenie Sylwetka zawodowa słuchacza i absolwenta szkolenia Realizacja procesu kształcenia Realizacja praktyk zawodowych w JRG Wymagania dla kadry dydaktycznej Zasady oceniania słuchaczy Zaliczenia i egzaminy Uzyskanie kwalifikacji w zawodzie strażak Plan nauczania B.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/09/program-ca-o/

09/11/2016 www.pdf-archive.com

ZS3 Krasnik - 1. Zgłoszenie popr 86%

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu „Praktyka czyni mistrza!” o numerze 2017-1-PL01-KA102-038136 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe Część A – wypełnia kandydat (osoba ucząca się) Dane podstawowe kandydata Imię Nazwisko Płeć PESEL Data urodzenia (dd/mm/rrrr) Obywatelstwo Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto) Telefon kontaktowy Email Informacje o kandydacie Tryb kształcenia zawodowego1 Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów 2 Liczba ukończonych lat kształcenia zawodowego (0/1/2/3) Rok szkolny (20../20..) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/zs3-krasnik-1-zg-oszenie-popr/

13/10/2017 www.pdf-archive.com

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z DIAGNOZĄ 83%

Konsultacje indywidualne w ramach seminarium dyplomowego – 25 godzin dydaktycznych Praktyki Zawodowe - 60 godzin - zajĊcia realizowane w placówkach wskazanych przez słuchaczy lub przez nasz oĞrodek według wykazu z Dziennika Praktyk Zawodowych Godziny te realizowane są w trakcie trwania studiów podyplomowych i dokumentowane w Dziennikach Praktyk Zawodowych HARMONOGRAM ZAJĉû STUDIÓW PODYPLOMOWYCH - d Z W/ W 'K'/ E  / 'EK Rok AKADEMICKI 2017/2018 Data 26.01.2018 27.01.2018 9.02.2018 10.02.2018 9.03.2018 10.03.2018 6.04.2018 7.04.2018 20.04.2018 21.04.2018 27.04.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/17/terapia-pedagogiczna-z-diagnoz-1/

17/01/2018 www.pdf-archive.com

Harmonogram Terapia Krotoszyn (1) 82%

Konsultacje indywidualne w ramach seminarium dyplomowego – 25 godzin dydaktycznych Praktyki Zawodowe - 60 godzin - zajęcia realizowane w placówkach wskazanych przez słuchaczy lub przez nasz ośrodek według wykazu z Dziennika Praktyk Zawodowych Godziny te realizowane są w trakcie trwania studiów podyplomowych i dokumentowane w Dziennikach Praktyk Zawodowych

https://www.pdf-archive.com/2018/02/03/harmonogram-terapia-krotoszyn-1/

03/02/2018 www.pdf-archive.com

Regulamin 81%

technik budownictwa, technik i mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz oraz technik logistyki (dalej jako Zawody przyszłości) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (dalej jako PO WER) „ Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego” przez Fundację Nowe Technologie (dalej jako FNT) w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie (dalej jako CKZiU).

https://www.pdf-archive.com/2016/11/02/regulamin/

02/11/2016 www.pdf-archive.com

Stypendium doktoranckie- Regulamin i wniosek 80%

Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który terminowo realizuje program studiów doktoranckich, wykazuje się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych, wykazuje się zaangażowaniem w realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni oraz w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego uzyskał bardzo dobre albo dobre wyniki z egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów doktoranckich.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/15/stypendium-doktoranckie-regulamin-i-wniosek/

15/10/2016 www.pdf-archive.com

Wolontariat ZSZ1 67%

„Wolontariat dla tych, którzy pomagają czy dla tych, którym pomagamy?” Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu A-PDF PPT TO PDF DEMO:

https://www.pdf-archive.com/2011/12/22/wolontariat-zsz1/

22/12/2011 www.pdf-archive.com

ZFŚS 06.02.2015 r. 67%

Tryb ustalania i treść regulaminu ZFŚŚ • Uzgadnianie regulaminu ze związkami zawodowymi • Ustalanie treści regulaminu przy braku związków zawodowych • Problematyka komisji socjalnych 7.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/zf-s-06-02-2015-r/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

cv (9) 67%

S.C Zdzisław Bartuzel,MarekBartuzel,59-524 Pielgrzymka,Pielgrzymka 109 b 09/2008 - 12/2009 Przygotowanie do zawodu murarz Wykształcenie Zespół Szkół Zawodowych Złotoryja ul.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/24/cv-9/

24/01/2015 www.pdf-archive.com

ref2.PDF 67%

Pan Korzeniak jest ambitny, stale dąży do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/22/ref2/

22/06/2016 www.pdf-archive.com

Operator Produkcji.PDF 67%

Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywanie nowych doświadczeń.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/12/operator-produkcji/

12/07/2016 www.pdf-archive.com

Ogłoszenie 66%

Nasz program to szansa na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych oraz zaznajomienie się ze specyfiką i kulturą pracy w międzynarodowej organizacji.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/14/og-oszenie/

14/09/2016 www.pdf-archive.com

Ulotka 66%

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw i 8.1.2 PO KL w latach 2007-2010 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/13/ulotka/

13/04/2012 www.pdf-archive.com

oferta-kurs 65%

Szkolenie Flair ma tez na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych barmana klasycznego, tak aby jego praca była bardziej efektywna i efektowna.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/13/oferta-kurs/

13/01/2015 www.pdf-archive.com

Kopia Konstytucja Stan Lakeside 63%

Art.​​ 8.​​ Stan​​Lakeside​​​zapewnia​​wolność​​tworzenia​​i​​działania​​związków zawodowych,​​organizacji,​​społeczno-zawodowych​​stowarzyszeń,​​ruchów obywatelskich,​​innych​​dobrowolnych​​zrzeszeń​​oraz​​fundacji.​​ Art.​​ 9.​​​Zakazane​​jest​​istnienie​​partii​​politycznych​​i​​innych​​organizacji​​odwołujących się​​ w​​ swoich​​programach​​do​​totalitarnych​​metod​​i​​praktyk​​działania​​nazizmu, faszyzmu​​ i​​komunizmu,​​a​​także​​tych,​​których​​program​​lub​​działalność​​zakłada​​lub dopuszcza​​nienawiść​​rasową​​i​​narodowościową,​​stosowanie​​przemocy​​w​​celu zdobycia​​władzy​​lub​​wpływu​​na​​politykę​​państwa​​albo​​przewiduje​​utajnienie​​struktur lub​​ członkostwa.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/kopia-konstytucja-stan-lakeside/

25/09/2017 www.pdf-archive.com

PDOF 30.01.2015 62%

zwolnienie świadczeń mieszkaniowych otrzymywanych przez żołnierzy zawodowych 5.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/08/pdof-30-01-2015/

08/01/2015 www.pdf-archive.com

pmp certification 2 62%

Project Management Professional) jest formalnym poświadczeniem kwalifikacji zawodowych rozpoznawanych na całym świecie.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/08/pmp-certification-2/

08/01/2013 www.pdf-archive.com

PROGRAM I REGULAMIN 2 61%

Pokora, która jest nam potrzebna na co dzień w trakcie wykonywania naszych obowiązków zawodowych i czysto ludzkich kontaktów między nami daje poważny mandat zaufania, że można jak się bardzo chce.

https://www.pdf-archive.com/2011/08/23/program-i-regulamin-2/

23/08/2011 www.pdf-archive.com

Ustawa 58%

2) związków zawodowych i organizacji pracodawców;

https://www.pdf-archive.com/2015/02/06/ustawa/

06/02/2015 www.pdf-archive.com

Urlopy wypoczynkowe 57%

zasadniczej lub równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata, średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej niż 5 lat, średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat, średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata, szkoły policealnej – 6 lat, szkoły wyższej – 8 lat.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/22/urlopy-wypoczynkowe/

22/06/2016 www.pdf-archive.com

Kossaka 34-36 57%

Pracownicy firmy PROFI posiadają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami oraz cały czas doskonalą swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach zawodowych.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/05/kossaka-34-36/

05/12/2013 www.pdf-archive.com

Na temat kultur azjatyckich pdf 55%

Kompetencje zdobyte przez absolwenta specjalności Kultury azjatyckie czynią go pożądanym pracownikiem w tych sektorach gospodarki, administracji publicznej i życia kulturalnego, w których zachodzą kontakty z przedstawicielami kultur azjatyckich (szczególnie jeśli kwalifikacje absolwenta zostaną poszerzone w ramach studiów drugiego stopnia lub odpowiednich szkoleń zawodowych).

https://www.pdf-archive.com/2015/07/09/na-temat-kultur-azjatyckich-pdf/

09/07/2015 www.pdf-archive.com